qemu-devel
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Qemu-devel] [RISU RFC PATCH v2 11/14] x86.risu: add SSE4.1 and SSE4.2 i


From: Jan Bobek
Subject: [Qemu-devel] [RISU RFC PATCH v2 11/14] x86.risu: add SSE4.1 and SSE4.2 instructions
Date: Mon, 1 Jul 2019 00:35:33 -0400

Add SSE4.1 and SSE4.2 instructions to the x86 configuration file.

Signed-off-by: Jan Bobek <address@hidden>
---
 x86.risu | 69 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 69 insertions(+)

diff --git a/x86.risu b/x86.risu
index 35992d6..a73e209 100644
--- a/x86.risu
+++ b/x86.risu
@@ -124,10 +124,12 @@ ADDSUBPD    SSE3  00001111 11010000 !emit { 
data16(); modrm(); mem(size =>
 
 PMULLW     MMX   00001111 11010101 !emit { modrm(); mem(size => 8); }
 PMULLW     SSE2  00001111 11010101 !emit { data16(); modrm(); mem(size 
=> 16, align => 16); }
+PMULLD     SSE4_1 00001111 00111000 01000000 !emit { data16(); modrm(); 
mem(size => 16, align => 16); }
 PMULHW     MMX   00001111 11100101 !emit { modrm(); mem(size => 8); }
 PMULHW     SSE2  00001111 11100101 !emit { data16(); modrm(); mem(size 
=> 16, align => 16); }
 PMULHUW     SSE   00001111 11100100 !emit { modrm(); mem(size => 8); }
 PMULHUW     SSE2  00001111 11100100 !emit { data16(); modrm(); mem(size 
=> 16, align => 16); }
+PMULDQ     SSE4_1 00001111 00111000 00101000 !emit { data16(); modrm(); 
mem(size => 16, align => 16); }
 PMULUDQ_64   SSE2  00001111 11110100 !emit { modrm(); mem(size => 8); }
 PMULUDQ     SSE2  00001111 11110100 !emit { data16(); modrm(); mem(size 
=> 16, align => 16); }
 
@@ -162,18 +164,28 @@ RSQRTSS     SSE   00001111 01010010 !emit { rep(); 
modrm(); mem(size => 4)
 
 PMINUB     SSE   00001111 11011010 !emit { modrm(); mem(size => 8); }
 PMINUB     SSE2  00001111 11011010 !emit { data16(); modrm(); mem(size 
=> 16, align => 16); }
+PMINUW     SSE4_1 00001111 00111000 00111010 !emit { data16(); modrm(); 
mem(size => 16, align => 16); }
+PMINUD     SSE4_1 00001111 00111000 00111011 !emit { data16(); modrm(); 
mem(size => 16, align => 16); }
+PMINSB     SSE4_1 00001111 00111000 00111000 !emit { data16(); modrm(); 
mem(size => 16, align => 16); }
 PMINSW     SSE   00001111 11101010 !emit { modrm(); mem(size => 8); }
 PMINSW     SSE2  00001111 11101010 !emit { data16(); modrm(); mem(size 
=> 16, align => 16); }
+PMINSD     SSE4_1 00001111 00111000 00111001 !emit { data16(); modrm(); 
mem(size => 16, align => 16); }
 
 MINPS      SSE   00001111 01011101 !emit { modrm(); mem(size => 16, 
align => 16); }
 MINPD      SSE2  00001111 01011101 !emit { data16(); modrm(); mem(size 
=> 16, align => 16); }
 MINSS      SSE   00001111 01011101 !emit { rep(); modrm(); mem(size => 
4); }
 MINSD      SSE2  00001111 01011101 !emit { repne(); modrm(); mem(size 
=> 8); }
 
+PHMINPOSUW   SSE4_1 00001111 00111000 01000001 !emit { data16(); modrm(); 
mem(size => 16, align => 16); }
+
 PMAXUB     SSE   00001111 11011110 !emit { modrm(); mem(size => 8); }
 PMAXUB     SSE2  00001111 11011110 !emit { data16(); modrm(); mem(size 
=> 16, align => 16); }
+PMAXUW     SSE4_1 00001111 00111000 00111110 !emit { data16(); modrm(); 
mem(size => 16, align => 16); }
+PMAXUD     SSE4_1 00001111 00111000 00111111 !emit { data16(); modrm(); 
mem(size => 16, align => 16); }
+PMAXSB     SSE4_1 00001111 00111000 00111100 !emit { data16(); modrm(); 
mem(size => 16, align => 16); }
 PMAXSW     SSE   00001111 11101110 !emit { modrm(); mem(size => 8); }
 PMAXSW     SSE2  00001111 11101110 !emit { data16(); modrm(); mem(size 
=> 16, align => 16); }
+PMAXSD     SSE4_1 00001111 00111000 00111101 !emit { data16(); modrm(); 
mem(size => 16, align => 16); }
 
 MAXPS      SSE   00001111 01011111 !emit { modrm(); mem(size => 16, 
align => 16); }
 MAXPD      SSE2  00001111 01011111 !emit { data16(); modrm(); mem(size 
=> 16, align => 16); }
@@ -187,6 +199,7 @@ PAVGW      SSE2  00001111 11100011 !emit { data16(); 
modrm(); mem(size =>
 
 PSADBW     SSE   00001111 11110110 !emit { modrm(); mem(size => 8); }
 PSADBW     SSE2  00001111 11110110 !emit { data16(); modrm(); mem(size 
=> 16, align => 16); }
+MPSADBW     SSE4_1 00001111 00111010 01000010 !emit { data16(); modrm(); 
mem(size => 16, align => 16); imm(size => 1); }
 
 PABSB_64    SSSE3  00001111 00111000 00011100 !emit { modrm(); mem(size 
=> 8); }
 PABSB      SSSE3  00001111 00111000 00011100 !emit { data16(); modrm(); 
mem(size => 16, align => 16); }
@@ -202,6 +215,14 @@ PSIGNW     SSSE3  00001111 00111000 00001001 !emit { 
data16(); modrm(); me
 PSIGND_64    SSSE3  00001111 00111000 00001010 !emit { modrm(); mem(size 
=> 8); }
 PSIGND     SSSE3  00001111 00111000 00001010 !emit { data16(); modrm(); 
mem(size => 16, align => 16); }
 
+DPPS      SSE4_1 00001111 00111010 01000000 !emit { data16(); modrm(); 
mem(size => 16, align => 16); imm(size => 1); }
+DPPD      SSE4_1 00001111 00111010 01000001 !emit { data16(); modrm(); 
mem(size => 16, align => 16); imm(size => 1); }
+
+ROUNDPS     SSE4_1 00001111 00111010 00001000 !emit { data16(); modrm(); 
mem(size => 16, align => 16); imm(size => 1); }
+ROUNDPD     SSE4_1 00001111 00111010 00001001 !emit { data16(); modrm(); 
mem(size => 16, align => 16); imm(size => 1); }
+ROUNDSS     SSE4_1 00001111 00111010 00001010 !emit { data16(); modrm(); 
mem(size => 4); imm(size => 1); }
+ROUNDSD     SSE4_1 00001111 00111010 00001011 !emit { data16(); modrm(); 
mem(size => 8); imm(size => 1); }
+
 # Comparison Instructions
 PCMPEQB     MMX   00001111 01110100 !emit { modrm(); mem(size => 8); }
 PCMPEQB     SSE2  00001111 01110100 !emit { data16(); modrm(); mem(size 
=> 16, align => 16); }
@@ -209,12 +230,21 @@ PCMPEQW     MMX   00001111 01110101 !emit { 
modrm(); mem(size => 8); }
 PCMPEQW     SSE2  00001111 01110101 !emit { data16(); modrm(); mem(size 
=> 16, align => 16); }
 PCMPEQD     MMX   00001111 01110110 !emit { modrm(); mem(size => 8); }
 PCMPEQD     SSE2  00001111 01110110 !emit { data16(); modrm(); mem(size 
=> 16, align => 16); }
+PCMPEQQ     SSE4_1 00001111 00111000 00101001 !emit { data16(); modrm(); 
mem(size => 16, align => 16); }
 PCMPGTB     MMX   00001111 01100100 !emit { modrm(); mem(size => 8); }
 PCMPGTB     SSE2  00001111 01100100 !emit { data16(); modrm(); mem(size 
=> 16, align => 16); }
 PCMPGTW     MMX   00001111 01100101 !emit { modrm(); mem(size => 8); }
 PCMPGTW     SSE2  00001111 01100101 !emit { data16(); modrm(); mem(size 
=> 16, align => 16); }
 PCMPGTD     MMX   00001111 01100110 !emit { modrm(); mem(size => 8); }
 PCMPGTD     SSE2  00001111 01100110 !emit { data16(); modrm(); mem(size 
=> 16, align => 16); }
+PCMPGTQ     SSE4_2 00001111 00111000 00110111 !emit { data16(); modrm(); 
mem(size => 16, align => 16); }
+
+PCMPESTRM    SSE4_2 00001111 00111010 01100000 !emit { data16(); modrm(); 
mem(size => 16); imm(size => 1); }
+PCMPESTRI    SSE4_2 00001111 00111010 01100001 !emit { data16(); modrm(); 
mem(size => 16); imm(size => 1); }
+PCMPISTRM    SSE4_2 00001111 00111010 01100010 !emit { data16(); modrm(); 
mem(size => 16); imm(size => 1); }
+PCMPISTRI    SSE4_2 00001111 00111010 01100011 !emit { data16(); modrm(); 
mem(size => 16); imm(size => 1); }
+
+PTEST      SSE4_1 00001111 00111000 00010111 !emit { data16(); modrm(); 
mem(size => 16, align => 16); }
 
 CMPPS      SSE   00001111 11000010 !emit { modrm(); mem(size => 16, 
align => 16); imm(size => 1); }
 CMPPD      SSE2  00001111 11000010 !emit { data16(); modrm(); mem(size 
=> 16, align => 16); imm(size => 1); }
@@ -299,6 +329,7 @@ PACKSSDW    MMX   00001111 01101011 !emit { modrm(); 
mem(size => 8); }
 PACKSSDW    SSE2  00001111 01101011 !emit { data16(); modrm(); mem(size 
=> 16, align => 16); }
 PACKUSWB    MMX   00001111 01100111 !emit { modrm(); mem(size => 8); }
 PACKUSWB    SSE2  00001111 01100111 !emit { data16(); modrm(); mem(size 
=> 16, align => 16); }
+PACKUSDW    SSE4_1 00001111 00111000 00101011 !emit { data16(); modrm(); 
mem(size => 16, align => 16); }
 
 PUNPCKHBW    MMX   00001111 01101000 !emit { modrm(); mem(size => 8); }
 PUNPCKHBW    SSE2  00001111 01101000 !emit { data16(); modrm(); mem(size 
=> 16, align => 16); }
@@ -331,13 +362,50 @@ PSHUFD     SSE2  00001111 01110000 !emit { 
data16(); modrm(); mem(size =>
 SHUFPS     SSE   00001111 11000110 !emit { modrm(); mem(size => 16, 
align => 16); imm(size => 1); }
 SHUFPD     SSE2  00001111 11000110 !emit { data16(); modrm(); mem(size 
=> 16, align => 16); imm(size => 1); }
 
+BLENDPS     SSE4_1 00001111 00111010 00001100 !emit { data16(); modrm(); 
mem(size => 16, align => 16); imm(size => 1); }
+BLENDPD     SSE4_1 00001111 00111010 00001101 !emit { data16(); modrm(); 
mem(size => 16, align => 16); imm(size => 1); }
+BLENDVPS    SSE4_1 00001111 00111000 00010100 !emit { data16(); modrm(); 
mem(size => 16, align => 16); }
+BLENDVPD    SSE4_1 00001111 00111000 00010101 !emit { data16(); modrm(); 
mem(size => 16, align => 16); }
+PBLENDVB    SSE4_1 00001111 00111000 00010000 !emit { data16(); modrm(); 
mem(size => 16, align => 16); }
+PBLENDW     SSE4_1 00001111 00111010 00001110 !emit { data16(); modrm(); 
mem(size => 16, align => 16); imm(size => 1); }
+
+INSERTPS    SSE4_1 00001111 00111010 00100001 !emit { data16(); modrm(); 
mem(size => 4); imm(size => 1); }
+PINSRB     SSE4_1 00001111 00111010 00100000 !emit { data16(); modrm(); 
mem(size => 1); imm(size => 1); }
 PINSRW     SSE   00001111 11000100 !emit { modrm(); mem(size => 2); 
imm(size => 1); }
 PINSRW     SSE2  00001111 11000100 !emit { data16(); modrm(); mem(size 
=> 2); imm(size => 1); }
+PINSRD     SSE4_1 00001111 00111010 00100010 !emit { data16(); modrm(); 
mem(size => 4); imm(size => 1); }
+PINSRQ     SSE4_1 00001111 00111010 00100010 !emit { data16(); rex(w => 
1); modrm(); mem(size => 8); imm(size => 1); }
+
+EXTRACTPS    SSE4_1 00001111 00111010 00010111 !emit { data16(); modrm(mod 
=> MOD_DIRECT, rm => ~REG_ESP); imm(size => 1); }
+EXTRACTPS_mem  SSE4_1 00001111 00111010 00010111 !emit { data16(); modrm(mod 
=> ~MOD_DIRECT); mem(size => 4); imm(size => 1); }
+
+PEXTRB     SSE4_1 00001111 00111010 00010100 !emit { data16(); modrm(mod 
=> MOD_DIRECT, rm => ~REG_ESP); imm(size => 1); }
+PEXTRB_mem   SSE4_1 00001111 00111010 00010100 !emit { data16(); modrm(mod 
=> ~MOD_DIRECT); mem(size => 1); imm(size => 1); }
+PEXTRW     SSE4_1 00001111 00111010 00010101 !emit { data16(); modrm(mod 
=> MOD_DIRECT, rm => ~REG_ESP); imm(size => 1); }
+PEXTRW_mem   SSE4_1 00001111 00111010 00010101 !emit { data16(); modrm(mod 
=> ~MOD_DIRECT); mem(size => 2); imm(size => 1); }
+PEXTRD     SSE4_1 00001111 00111010 00010110 !emit { data16(); modrm(mod 
=> MOD_DIRECT, rm => ~REG_ESP); imm(size => 1); }
+PEXTRD_mem   SSE4_1 00001111 00111010 00010110 !emit { data16(); modrm(mod 
=> ~MOD_DIRECT); mem(size => 4); imm(size => 1); }
+PEXTRQ     SSE4_1 00001111 00111010 00010110 !emit { data16(); rex(w => 
1); modrm(mod => MOD_DIRECT, rm => ~REG_ESP); imm(size => 1); }
+PEXTRQ_mem   SSE4_1 00001111 00111010 00010110 !emit { data16(); rex(w => 
1); modrm(mod => ~MOD_DIRECT); mem(size => 8); imm(size => 1); }
 
 PEXTRW_reg   SSE   00001111 11000101 !emit { modrm(mod => MOD_DIRECT, reg 
=> ~REG_ESP); imm(size => 1); }
 PEXTRW_reg   SSE2  00001111 11000101 !emit { data16(); modrm(mod => 
MOD_DIRECT, reg => ~REG_ESP); imm(size => 1); }
 
 # Conversion Instructions
+PMOVSXBW    SSE4_1 00001111 00111000 00100000 !emit { data16(); modrm(); 
mem(size => 8); }
+PMOVSXBD    SSE4_1 00001111 00111000 00100001 !emit { data16(); modrm(); 
mem(size => 4); }
+PMOVSXBQ    SSE4_1 00001111 00111000 00100010 !emit { data16(); modrm(); 
mem(size => 2); }
+PMOVSXWD    SSE4_1 00001111 00111000 00100011 !emit { data16(); modrm(); 
mem(size => 8); }
+PMOVSXWQ    SSE4_1 00001111 00111000 00100100 !emit { data16(); modrm(); 
mem(size => 4); }
+PMOVSXDQ    SSE4_1 00001111 00111000 00100101 !emit { data16(); modrm(); 
mem(size => 8); }
+
+PMOVZXBW    SSE4_1 00001111 00111000 00110000 !emit { data16(); modrm(); 
mem(size => 8); }
+PMOVZXBD    SSE4_1 00001111 00111000 00110001 !emit { data16(); modrm(); 
mem(size => 4); }
+PMOVZXBQ    SSE4_1 00001111 00111000 00110010 !emit { data16(); modrm(); 
mem(size => 2); }
+PMOVZXWD    SSE4_1 00001111 00111000 00110011 !emit { data16(); modrm(); 
mem(size => 8); }
+PMOVZXWQ    SSE4_1 00001111 00111000 00110100 !emit { data16(); modrm(); 
mem(size => 4); }
+PMOVZXDQ    SSE4_1 00001111 00111000 00110101 !emit { data16(); modrm(); 
mem(size => 8); }
+
 CVTPI2PS    SSE   00001111 00101010 !emit { modrm(); mem(size => 8); }
 CVTSI2SS    SSE   00001111 00101010 !emit { rep(); modrm(); mem(size => 
4); }
 CVTSI2SS_64   SSE   00001111 00101010 !emit { rep(); rex(w => 1); modrm(); 
mem(size => 8); }
@@ -383,6 +451,7 @@ MOVNTI     SSE2  00001111 11000011 !emit { modrm(mod 
=> ~MOD_DIRECT); mem
 MOVNTI_64    SSE2  00001111 11000011 !emit { rex(w => 1); modrm(mod => 
~MOD_DIRECT); mem(size => 8); }
 MOVNTQ     SSE   00001111 11100111 !emit { modrm(mod => ~MOD_DIRECT); 
mem(size => 8); }
 MOVNTDQ     SSE2  00001111 11100111 !emit { data16(); modrm(mod => 
~MOD_DIRECT); mem(size => 16, align => 16); }
+MOVNTDQA    SSE4_1 00001111 00111000 00101010 !emit { data16(); modrm(mod 
=> ~MOD_DIRECT); mem(size => 16, align => 16); }
 
 PREFETCHT0   SSE   00001111 00011000 !emit { modrm(mod => ~MOD_DIRECT, 
reg => 1); mem(size => 1); }
 PREFETCHT1   SSE   00001111 00011000 !emit { modrm(mod => ~MOD_DIRECT, 
reg => 2); mem(size => 1); }
-- 
2.20.1
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]