qemu-devel
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Qemu-devel] Latest qemu hangs on WinXP host


From: Tomasz Btor
Subject: [Qemu-devel] Latest qemu hangs on WinXP host
Date: Wed, 15 Sep 2004 22:05:23 +0200
User-agent: Mutt/1.5.6+20040722i

Hi.
I'm having problems running qemu on WinXP SP1 host under MinGW/MSYS
with gcc 3.4.1. Latest CVS snapshot (qemu-snapshot-2004-09-14_23.tar.bz2)
compiles fine, but I only get window titled "QEMU [Stopped]" which hangs
after a second (with -S I can swicth to monitor though). Can anyone point
me to any solution to this problem? Does this even happen to anyone else?

t.

-- 
 Tomasz Bątor e-mail: address@hidden ICQ: 101194886
 ------ ---- -- - - -  -  - - -  -  - - - -- ---- ------
"Pełna Unia Europejska jest dziśœ konieczośœią (...). Prawdziwa jedność
oznacza dziśœ europejskiRząd Europy rozumianej jako naród. Musimy dziś
      myśœleć, czuć i postępować jak Europejczycy.
   -- sir Oswald Mosley, przywódca Brytyjskiej Unii Faszystów
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]