ordbanken-diskusjon
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ordbanken] Oppdaterte ordlistefiler for «ordbanken»


From: Karl Ove Hufthammer
Subject: Re: [ordbanken] Oppdaterte ordlistefiler for «ordbanken»
Date: Wed, 6 Mar 2019 20:26:49 +0100
User-agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:60.0) Gecko/20100101 Thunderbird/60.5.1

Karl Ove Hufthammer skreiv 06.03.2019 20:22:
Dei nye ordlistefilene har haugevis med rettingar, både i ordtilfang og bøying/rettskriving.


Vedlagd er ei oversikt over kva som er nytt i ordtilfanget. Teiknet «−» markerer at oppslagsordet («lemmaet») er teke ut av ordlistene (samanlikna med førre versjonen, frå sommaren 2018) og «+» at det er teke inn. I tillegg er det sjølvsagt mange rettingar i bøying av ord, men det er ikkje med her.

--
Karl Ove Hufthammer

Attachment: endringar-lemma.zip
Description: Zip archive


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]