ordbanken-diskusjon
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[ordbanken] Ordbanken versjon 2009-08-10 klar


From: Karl Ove Hufthammer
Subject: [ordbanken] Ordbanken versjon 2009-08-10 klar
Date: Mon, 10 Aug 2009 21:05:40 +0200
User-agent: KMail/1.12.0 (Linux/2.6.29.6-desktop-1mnb; KDE/4.3.0; i686; ; )

Eg har no lagt ut versjon 2009-08-10 av ordbanken. Denne gongen er det ikkje 
so mykje nytt, men nokre rettingar, endringar og nye funksjonar er det då:

– Retta nokre kommandoar som ikkje var heilt POSIX-kompatible
 (dei brukte regulære uttrykk med «\?» og «\+» i staden
 for «\{0,1\}» og «\{1,\}»).

– Oppslag på «ord» som startar med bindestrek (som «-aktig»)
 verkar no, sjølv om «look» vert brukt. Før gav det ein
 rar feilmelding med mindre «look» ikkje var installert,
 eller ein brukte regulære uttrykk. Merk at ein må bruka
 «--» for å skilja argument og operand (akkurat som med
 alle andre POSIX-verktøy). Eksempel: ordbanken -- -aktig

 Autofullføring fungerer òg med slike «ord», både for auto-
 fullføring av orda og tilhøyrande ordklassar. (Det hørest
 enkelt ut, men det var langt frå trivielt å få til!)

– Oppslag på eit grunnord som inngår som førsteord i uttrykk
 med fleire ord (typisk idiom) vil ikkje lenger gje desse
 uttrykka som resultat. For eksempel vil «ordbanken i» berre
 gje bøyinga av ordet «i», og ikkje uttrykka «i huttaheiti»
 og «i så fall». Dette fører til fleire forbetringar. For det
 første går søket raskare, for det andre går det an å
 eksplisitt slå opp uttrykk med fleire ord, og for det tredje
 går det an å å få ut oversikt over alle slike ord. Eksempel:

 Oppslag på «i huttaheiti»: ordbanken "i huttaheiti"
 Oppslag på uttrykk som startar med «i»: ordbanken 'i %'
 Oppslag på alle uttrykk med fleire ord: ordbanken -r ' '

 Autofullføring fungerer òg på slike uttrykk, anten
 ved bruk av hermeteikna ", ' eller «verna» teikn. Eksempel
 som finn uttrykket «rock and roll»:

 ordbanken "rock a[tab]
 ordbanken 'rock a[tab]
 ordbanken rock\ a[tab]

Programmet har to nettsider, heimesida
http://huftis.org/artiklar/ordbanken/
og prosjektsida
https://savannah.nongnu.org/projects/ordbanken/

De kan lasta det ned frå
http://download.savannah.gnu.org/releases-noredirect/ordbanken

Som vanlige er kommentarar, tips og programkode 
hjertelig velkomne.

-- 
Karl Ove Hufthammer
http://huftis.org/
Jabber: address@hidden
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]