ordbanken-diskusjon
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ordbanken] Endring i handtering av oppføringar med mellomrom


From: Karl Ove Hufthammer
Subject: Re: [ordbanken] Endring i handtering av oppføringar med mellomrom
Date: Thu, 16 Jul 2009 21:51:49 +0200
User-agent: KMail/1.11.4 (Linux/2.6.29.6-desktop-1mnb; KDE/4.2.4; i686; ; )

Fredag 10. juli 2009 skreiv Karl Ove Hufthammer:
>Nokon protestar på denne endringa?

Det var det ikkje. Ho er derfor no gjord, og meld inn i SVN.

Eg har òg fiksa handtering av suffiks, ord som startar med 
ein bindestrek (som «-aktig»). Både oppslag, autofullføring
og autofullføring av ordklassar fungerer no for denne 
typen «ord».

-- 
Karl Ove Hufthammer
http://huftis.org/
Jabber: address@hidden
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]