ordbanken-diskusjon
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[ordbanken] Oppslag i Norsk Ordbog


From: Karl Ove Hufthammer
Subject: [ordbanken] Oppslag i Norsk Ordbog
Date: Sun, 12 Jul 2009 23:35:00 +0200
User-agent: KMail/1.11.4 (Linux/2.6.29.6-desktop-1mnb; KDE/4.2.4; i686; ; )

I kveld starta eg på eit lite prosjekt eg reknar med vil vera av interesse for 
de på ordbanklista – eit program for oppslag i Norsk Ordbog – Ivar Aasens 
«nynorskordbok» frå 1873.

Her er eit bilde:
http://huftis.org/kritikk/norsk-ordbog.png

(Legg spesielt merke til den intelligente handtering av «å» i søketeksten.)

Elles oppdaga eg noko litt artig når eg såg gjennom ordboka. Det er ingen 
oppslagsord på «C». Boka hoppar rett frå «B» til «D». Dette er kanskje 
allmennkunnskap for nynorskvetarar, men for meg var det nytt. :-)

-- 
Karl Ove Hufthammer
http://huftis.org/
Jabber: address@hidden
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]