maposmatic-dev
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Maposmatic-dev] [PATCH] Small update to the Polish translation


From: Łukasz Jernaś
Subject: [Maposmatic-dev] [PATCH] Small update to the Polish translation
Date: Mon, 15 Feb 2010 15:44:25 +0100

---
 www/locale/pl/LC_MESSAGES/django.po |   21 +++++++++++++--------
 1 files changed, 13 insertions(+), 8 deletions(-)

diff --git a/www/locale/pl/LC_MESSAGES/django.po 
b/www/locale/pl/LC_MESSAGES/django.po
index 75ffcdf..cecccea 100644
--- a/www/locale/pl/LC_MESSAGES/django.po
+++ b/www/locale/pl/LC_MESSAGES/django.po
@@ -6,8 +6,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-02-12 16:42+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-02-10 18:39+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-02-15 15:32+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-02-15 15:37+0100\n"
 "Last-Translator: Łukasz Jernaś <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -16,7 +16,7 @@ msgstr ""
 "Language: pl\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
-"X-Generator: Virtaal 0.5.1\n"
+"X-Generator: Lokalize 1.0\n"
 
 #: settings.py:163
 msgid "No localization"
@@ -88,17 +88,22 @@ msgstr "Renderowanie zakończone powodzeniem"
 #: maposmatic/templatetags/extratags.py:41
 msgid "Rendering failed, please contact address@hidden"
 msgstr ""
-"Renderowanie się nie powiodło, proszę skontaktować się z address@hidden"
+"Renderowanie się nie powiodło, prosimy skontaktować się z address@hidden"
 "org"
 
 #: maposmatic/templatetags/extratags.py:44
-#, fuzzy
 msgid "Rendering was successful, but the files are no longer available"
-msgstr "Wygenerowany pliki nie są już dostepne."
+msgstr ""
+"Renderowanie zakończyło się powodzeniem, jednakże utworzone pliki nie są 
"
+"dłużej dostępne."
 
 #: maposmatic/templatetags/extratags.py:47
-msgid "Rendering failed, and the incomplete files were removed"
+msgid ""
+"Rendering failed, and the incomplete files were removed. Please contact "
+"address@hidden"
 msgstr ""
+"Renderowanie zakończyło się niepowodzeniem, wskutek czego niekompletne 
pliki "
+"zostały usunięte. Prosimy o kontakt na adres address@hidden"
 
 #: templates/404.html:3 templates/500.html:3 templates/maposmatic/base.html:67
 msgid "Home"
@@ -439,7 +444,6 @@ msgid "croatian translation"
 msgstr "tłumaczenie na język chorwacki"
 
 #: templates/maposmatic/about.html:191
-#, fuzzy
 msgid "polish translation"
 msgstr "tłumaczenie na język polski"
 
@@ -786,3 +790,4 @@ msgstr ""
 #: templates/maposmatic/new.html:107
 msgid "No results."
 msgstr "Nie znaleziono."
+
-- 
1.6.6.1

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]