linphone-developers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Linphone-developers] HELP


From: J.Witvliet
Subject: Re: [Linphone-developers] HELP
Date: Fri, 25 Oct 2019 13:58:34 +0000

Press F1

 

 

Met vriendelijke groet,

Hans Witvliet, J, Ing., DMO/OPS/I&S/APH, Kennis Team Opensource

Coldenhovelaan 1 Maasland 3531RC, kamer B213

 

From: Linphone-developers [mailto:linphone-developers-bounces+j.witvliet=address@hidden] On Behalf Of Werner Nussbaumer
Sent: vrijdag 25 oktober 2019 15:48
To: address@hidden
Subject: [Linphone-developers] HELP

 

HELP


Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]