linphone-developers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Linphone-developers] Linphone for Windows Phone 8 non standard sip


From: Bogusz, Dariusz
Subject: Re: [Linphone-developers] Linphone for Windows Phone 8 non standard sip port
Date: Fri, 7 Nov 2014 18:07:45 +0000

Hi Evertbody!
I've tried to use Linphone client on Windows Phone 8.1 with registration via TCP on port 5062

Unfortunatelly the Linphone client does not accept the port attached to SIP registrar.
The communication is directed to correct proxy port 5062 as pointed un domain address. But then it misses the SIP registrar open on TCP 5062.
By default sip registrar is 5060.

Is there a way to change it in the linphone client for WP8.1?

 

 

With best regards, Pozdrawiam

 

Dariusz Bogusz

Solution Architect, CCDP, UCCP #105566

Pomagam firmom i osobom osiągnąć sukces w Zunifikowanej Komunikacji / I help businesses and individuals to succeed in Unified Communications

 

Unify Sp. z.o.o.

 

Tel.: +48 (22) 344 8226 (One Number Service)

Email: address@hidden

 

www.unify.com

 

Follow us: Social_media_icons 

 

Unify Sp. z o.o., ul. Mińska 63A, 03-828 Warszawa. Zarząd: Paweł Podwysocki, Piotr Wróbel
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
KRS 0000263754, Kapitał zakładowy: 3.500.000,-PLN, 
Certyfikat PN-EN ISO 9001:2009, WEEE E0010226WZBW,

NIP: 113-26-31-643

“Ten dokument zawiera informacje poufne, które mogą być również objęte tajemnicą handlową lub służbową. Jest on przeznaczony do wyłącznego użytku adresata. Jeśli nie są Państwo jego adresatem lub jeśli otrzymaliście Państwo ten dokument omyłkowo, to wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja, reprodukcja, kopiowanie, publikacja lub wykorzystanie tego dokumentu czy też zawartych w nim informacji jest zabronione. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z nami oraz usunięcie tej wiadomości z Państwa komputera.
 
Zwracamy Państwa uwagę na fakt, że takie wiadomości mogą zostać utracone, zmienione lub zafałszowane nawet bez udziału stron trzecich. Zwykłe maile nie są chronione przed dostępem osób trzecich i dlatego ich poufność nie może być w pewnych okolicznościach zagwarantowana. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za integralność maili, które wyszły poza strefę kontrolowaną przez nas."
 

“This document contains confidential information that may also constitute commercial or business secrets. It is destined for the exclusive use by the addressee. If you are not the intended addressee or if you receive this message by mistake then be advised that any distribution, multiplication, reproduction, copying or use of this document or the information contained herein is forbidden. If you have received this message by mistake please contact us immediately and remove it from your computer.
 
We draw your attention to the fact that such messages can be lost, changed or falsified, with or without any interference by third persons. Normal e-mails are not protected against access by third persons and, therefore, their confidentiality may not be assured in certain circumstances. We cannot be responsible for the integrity of emails after they have left our sphere of control."reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]