linphone-developers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Linphone-developers] Sound on HangUP


From: Guillermo Tamborero - iProject
Subject: [Linphone-developers] Sound on HangUP
Date: Tue, 07 Jan 2014 20:45:09 +0100
User-agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:24.0) Gecko/20100101 Thunderbird/24.2.0

Hi!
Is it possible to play a sound on Hangup ? Bria3 does it and it's nice for the operator.
Thank you!

--
Guillermo Tamborero
639402399
address@hidden

————————————————

Segueix-nos:
Twitter:    @iprojectcat
Web:         www.iproject.cat
Facebook: www.facebook.com/iprojectcat

————————————————

AVÍS LEGAL: De conformitat a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de 
Protecció de Dades de Caràcter Personal, BitBuit iProject S.L. li informa que 
les seves dades, extretes de fonts públiques o aportats a la nostra empresa per 
la seva expressa indicació, formen part d'un fitxer titularitat d'aquesta 
empresa i que en compliment de l'establert en la Llei 34/2002 d'11 de Juliol, 
de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, se li 
comunica que en el cas que no desitgi seguir rebent comunicacions i 
informacions remeses per Bitbuit iProject S.L. mitjançant comunicacions 
electròniques ho indiqui a l'adreça de correu address@hidden
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]