linphone-developers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Linphone-developers] How to modify gtk file and build linphone.


From: Nguyễn Ngọc Hưng
Subject: [Linphone-developers] How to modify gtk file and build linphone.
Date: Thu, 6 Jun 2013 17:27:01 +0700

Hi,
I want to modify gtk ui. I have modify label text in main.ui. But not any effect.
Can you help me!

Thanks!
Soha-Tra từ "effect"
              /i'fekt/
Thông dụng
   Danh từ
    -  Kết quả
    -  Hiệu lực, hiệu quả, tác dụng
    -  Tác động, ảnh hưởng; ấn tượng
    -  Mục đích, ý định
    -  (số nhiều) của, của cải, vật dụng
    -  (vật lý) hiệu ứng
   Ngoại động từ
    -  Thực hiện
    -  Đem lại
   Cấu trúc từ
    -  to bring into effect; to carry into effect
    -  to come into effect
    -  to give effect to
    -  in effect
    -  to no effect
    -  to effect an insurance
    -  to effect a policy of insurance
   hình thái từ
Chuyên ngành
    Xây dựng
    -  ảnh hưởng
   Cơ - Điện tử
    -  Tác dụng,ảnh hưởng, hiệu ứng, hiệu quả 
    Kỹ thuật chung
    -  năng suất


Xem thêm tại: Soha-Tra Từ


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]