linphone-developers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Linphone-developers] Length password


From: J.Witvliet
Subject: [Linphone-developers] Length password
Date: Tue, 10 May 2011 14:10:24 +0200

Hi all,
 
Can anybody say something about the length of the sip-account password,
What is it maximum? 12, 16, 26, 32, 40, 64?
 
Defensie/CDC/IVENT/Research en Innovation Centrum
Ing J. (Hans) Witvliet Systeembeheer, CAcert-assurer
T   0174-539053
mailto:address@hidden
Coldenhovelaan 1, 3155RC Maasland, kamer A109
 
 
 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]