koha-cvs
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Koha-cvs] CVS: koha/koha-tmpl/intranet-tmpl/default/pl/import breeding.


From: Benedict P. Barszcz
Subject: [Koha-cvs] CVS: koha/koha-tmpl/intranet-tmpl/default/pl/import breeding.tmpl,NONE,1.1
Date: Sun, 26 Oct 2003 17:13:39 -0800

Update of /cvsroot/koha/koha/koha-tmpl/intranet-tmpl/default/pl/import
In directory sc8-pr-cvs1:/tmp/cvs-serv16738

Added Files:
    breeding.tmpl 
Log Message:
first round translation

--- NEW FILE ---
<TMPL_INCLUDE NAME="parameters-top.inc">
<h1>System akwizycji MARC</h1>

<table bgcolor="#ffcc00" width="80%" cellpadding="3">
    <tr valign="center">
    <td><font size="4">Importuj do hurtowni opisów</font></td>
    </tr>
</table>

<TMPL_IF name="uploadmarc">
<p>Import wyniki :</p>
<ul>
    <p><TMPL_VAR name="imported"> rekordy importowano</p>
    <p><TMPL_VAR name="alreadyindb"> nie importowano poniewa¿ ju¿ s± w 
bazie</p>
    <p><TMPL_VAR name="alreadyinfarm"> nie importowano poniewa¿ ju¿ s± w 
hurtowni</p>
    <p><TMPL_VAR name="notmarcrecord"> nie importowano poniewa¿ nie 
wygl±daj± na bêd±ce w formacie MARC (lub brakuje ISBN/ISSN) !</p>
    <p><TMPL_VAR name="total"> rekordów przeczytanych</p>
    <p><a href="/cgi-bin/koha/admin-home.pl">Powrót</a>
</ul>
<TMPL_ELSE>
<ul>
    <li>Wybierz plik, by importowaæ go do hurtowni opisów. Bêdzie 
przeczytany i dla ka¿dego znalezionego numeru ISBN utworzone zostanie nowe 
"ciel±tko" w farmie.</li>
    <li>Je¶li ISBN ju¿ w farmie istnieje mo¿na zdecydowaæ czy nowe powinno 
byæ zignorowane czy te¿ stare nadpisane nowym.</li>
    <li>Mo¿na nadaæ nazwê dla tego importu. Mo¿e siê przydaæ przy tworzeniu 
opisu bibliograficznego wskazuj±c pochodzenie sugerowanych danych MARC !</li>
    <li>Oczywi¶cie opis bêdzie ignorowany je¶li numer ISBN istnieje ju¿ w 
aktywnej bazie Koha.</li>
</ul>
<form method="post" action="<TMPL_VAR name="SCRIPT_NAME">" 
enctype="multipart/form-data">
<table cellpadding="3" border=0>
    <tr valign="top">
        <td>Wybierz plik do importu :</td>
        <td>
            <input type="file" name="uploadmarc"/><br/>
        </td>
    </tr>
    <tr valign="top">
        <td>Nazwa tego importu :</td>
        <td>
            <input type="text" name="filename"/><br/>
        </td>
    </tr>
    <tr valign="top">
        <td>Character encoding (USMARC or UNIMARC)</td>
        <td>
            <select name="syntax"><option 
value="USMARC">USMARC</option><option 
value="UNIMARC">UNIMARC</option></select><br/>
        </td>
    </tr>
    <tr valign="top">
        <td>Je¶li ISBN ju¿ jest w hurtowni: </td>
        <td><input type="radio" name="overwrite_biblio" value="0" 
checked>Ignoruj ten, zatrzymaj istniej±cy<br/>
            <input type="radio" name="overwrite_biblio" 
value="1">Nadpisz istniej±cy obecnym</td>
    </tr>
    <tr valign="top">
        <td>&nbsp; </td>
        <td><input type="submit" value="Importuj"></td>
    </tr>

</table>
</form>
</TMPL_IF>
<TMPL_INCLUDE NAME="acquisitions-bottom.inc">
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]