koha-cvs
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Koha-cvs] CVS: koha/koha-tmpl/intranet-tmpl/default/pl/acqui.simple mar


From: Benedict P. Barszcz
Subject: [Koha-cvs] CVS: koha/koha-tmpl/intranet-tmpl/default/pl/acqui.simple marcimport.tmpl,1.2,1.3
Date: Sun, 05 Oct 2003 11:57:18 -0700

Update of /cvsroot/koha/koha/koha-tmpl/intranet-tmpl/default/pl/acqui.simple
In directory sc8-pr-cvs1:/tmp/cvs-serv4985

Modified Files:
    marcimport.tmpl 
Log Message:
update of code and translation

Index: marcimport.tmpl
===================================================================
RCS file: 
/cvsroot/koha/koha/koha-tmpl/intranet-tmpl/default/pl/acqui.simple/marcimport.tmpl,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -C2 -r1.2 -r1.3
*** marcimport.tmpl   5 Oct 2003 18:51:46 -0000    1.2
--- marcimport.tmpl   5 Oct 2003 18:57:16 -0000    1.3
***************
*** 20,25 ****
 <TMPL_ELSE>
 <ul>
!    <li>Wybierz plik, by importowaæ go do hurtowni opisów. Bêdzie 
przeczytany i dla ka¿dego znalezionego numeru ISBN utworzone zostanie nowe 
"ciel±tko" w hurtowni.</li>
!    <li>Je¶li ISBN ju¿ w hurtowni istnieje mo¿na zdecydowaæ czy nowe 
powinno byæ zignorowane czy te¿ stare nadpisane nowym.</li>
    <li>Mo¿na nadaæ nazwê dla tego importu. Mo¿e siê przydaæ przy tworzeniu 
opisu bibliograficznego wskazuj±c pochodzenie sugerowanych danych MARC !</li>
    <li>Oczywi¶cie opis bêdzie ignorowany je¶li numer ISBN istnieje ju¿ w 
aktywnej bazie Koha.</li>
--- 20,25 ----
 <TMPL_ELSE>
 <ul>
!    <li>Wybierz plik, by importowaæ go do hurtowni opisów. Bêdzie 
przeczytany i dla ka¿dego znalezionego numeru ISBN utworzone zostanie nowe 
"ciel±tko" w farmie.</li>
!    <li>Je¶li ISBN ju¿ w farmie istnieje mo¿na zdecydowaæ czy nowe powinno 
byæ zignorowane czy te¿ stare nadpisane nowym.</li>
    <li>Mo¿na nadaæ nazwê dla tego importu. Mo¿e siê przydaæ przy tworzeniu 
opisu bibliograficznego wskazuj±c pochodzenie sugerowanych danych MARC !</li>
    <li>Oczywi¶cie opis bêdzie ignorowany je¶li numer ISBN istnieje ju¿ w 
aktywnej bazie Koha.</li>
***************
*** 40,46 ****
    </tr>
    <tr valign="top">
!        <td>Je¶li ISBN ju¿ jest w hurtowni : </td>
!        <td><input type="radio" name="overwrite_biblio" value="0" 
checked>Odrzuæ ten, zatrzymaj istniej±cy<br/>
!            <input type="radio" name="overwrite_biblio" 
value="1">Zast±p istniej±cy nowym</td>
    </tr>
    <tr valign="top">
--- 40,52 ----
    </tr>
    <tr valign="top">
!        <td>Character encoding (USMARC or UNIMARC)</td>
!        <td>
!            <select name="syntax"/><option 
value="USMARC">USMARC</option><option 
value="UNIMARC">UNIMARC</option></select><br/>
!        </td>
!    </tr>
!    <tr valign="top">
!        <td>Je¶li ISBN ju¿ jest w hurtowni: </td>
!        <td><input type="radio" name="overwrite_biblio" value="0" 
checked>Ignoruj to, zatrzymaj istniej±ce<br/>
!            <input type="radio" name="overwrite_biblio" 
value="1">Nadpisz istniej±ce obecnym</td>
    </tr>
    <tr valign="top">
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]