koha-cvs
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Koha-cvs] CVS: koha/koha-tmpl/intranet-tmpl/default/pl/acqui acqui-home


From: Benedict P. Barszcz
Subject: [Koha-cvs] CVS: koha/koha-tmpl/intranet-tmpl/default/pl/acqui acqui-home.tmpl,NONE,1.1 acquire.tmpl,NONE,1.1 basket.tmpl,NONE,1.1 newbasket.tmpl,NONE,1.1 newbiblio.tmpl,NONE,1.1 order.tmpl,NONE,1.1 recieve.tmpl,NONE,1.1 recieveorder.tmpl,NONE,1.1 supplier.tmpl,NONE,1.1
Date: Sat, 04 Oct 2003 12:46:31 -0700

Update of /cvsroot/koha/koha/koha-tmpl/intranet-tmpl/default/pl/acqui
In directory sc8-pr-cvs1:/tmp/cvs-serv25169

Added Files:
    acqui-home.tmpl acquire.tmpl basket.tmpl newbasket.tmpl 
    newbiblio.tmpl order.tmpl recieve.tmpl recieveorder.tmpl 
    supplier.tmpl 
Log Message:
first translation and upload

--- NEW FILE ---
<TMPL_INCLUDE name="acquisitions-top.inc">

<h1>Akwizycje</h1><br>

<TABLE align="left" width="40%" cellspacing=0 cellpadding=5 border=1 >
<TR VALIGN=TOP>
    <TD bgcolor="ffdf61" colspan=2>
        <b>SK£ADANIE ZAMÓWIENIA, ODBIÓR LUB MODYFIKACJA</b>
    </TD>
</TR>
<TR VALIGN=TOP>
    <TD>Nazwa dostawcy</TD>
    <TD>
        <form action="/cgi-bin/koha/acqui/order.pl" method=post>
        <INPUT TYPE="text" SIZE="25"  NAME="supplier">
        </form>
    </TD>
</TR>
</table>
<TABLE width="40%" cellspacing=0 cellpadding=5 border=1 >
<TR VALIGN=TOP>
    <TD bgcolor="ffdf61" colspan=2>
        <b>ODBIÓR LUB MODYFIKACJA ZAMÓWIEÑ REGULARNYCH</b>
    </TD>
</TR>
<TR VALIGN=TOP>
    <TD>Wyszukiwanie tytu³owe</TD>
    <TD>
        <FORM ACTION="/cgi-bin/koha/acqui/acquire.pl" method=post>
        <INPUT TYPE="text" SIZE="25"  NAME="recieve">
        </form>
    </TD>
</TR>
</table>

<br />

<!-- currencies-->
<TABLE align="left" cellspacing=0 cellpadding=5 border=1 >
    <FORM ACTION="/cgi-bin/koha/currency.pl">
    <input type=hidden name=type value=change>
    <TR VALIGN=TOP>
        <TD bgcolor="ffdf61" colspan=2><b>KURSY WYMIANY </b></TD>
    </TR>
    <TMPL_LOOP name="loop_currency">
        <TR VALIGN=TOP>
            <TD>
                <TMPL_VAR name="currency">
            </td>
            <td>
                <INPUT TYPE="text" SIZE="10"  NAME="<TMPL_VAR 
name="currency">" value=<TMPL_VAR name="rate">>
            </td>
        </TR>
    </TMPL_LOOP>
    <tr>
        <td colspan=2 align="center"><input type=submit 
value="Zapisz"></TD>
    </tr>
    </form>
</table>

<!-- showbudget-->
<TABLE width="40%" cellspacing=0 cellpadding=5 border=1 >
<FORM ACTION="/cgi-bin/koha/search.pl">
<TR VALIGN=TOP>
    <TD bgcolor="ffdf61" colspan=2><b>BUD¯ET ORAZ WYDATKI 
KSIÊGARSKIE</b></TD>
</TR>
<TR VALIGN=TOP>
    <TD colspan=2>
        <table cellspacing=0 cellpadding=2 border=1>
            <tr>
                <td><b>Bud¿et</B></TD>
                <TD><b>Suma</B></TD>
                <TD><b>Wydano</B></TD>
                <TD><b>Alokowano</B></TD>
                <TD><b>Dostêpne</B></TD>
            </TR>
            <TMPL_LOOP name="loop_budget">
                <tr>
                    <td><TMPL_VAR name="bookfundname"></TD>
                    <TD align=right><TMPL_VAR 
name="budgetamount"></TD>
                    <TD align=right><TMPL_VAR 
name="spent"></TD>
                    <TD align=right><TMPL_VAR 
name="comtd"></TD>
                    <TD align=right><TMPL_VAR 
name="avail"></TD>
                </TR>
            </TMPL_LOOP>
            <tr>
                <td><b>Total</b></TD>
                <TD align=right><b><TMPL_VAR 
name="total"></b></TD>
                <TD align=right><b><TMPL_VAR 
name="totspent"></b></TD>
                <TD align=right><b><TMPL_VAR 
name="totcomtd"></b></TD>
                <TD align=right><b><TMPL_VAR 
name="totavail"></b></TD>
            </TR>
        </table><br>
        Zastosuj kombinacjê klawiszy [ctrl + r] aby wy¶wietliæ 
uaktualnione cyfry. 
        Podane cyfry s± przybli¿one, gdy¿ kurs wymiany wp³ywa na kwotê 
faktycznie zap³acon±. 
    </TD>
</TR>
</form>
</table>

<br />
<TABLE cellspacing=0 cellpadding=5 border=1 >
<TR VALIGN=TOP>
    <TD bgcolor="ffdf61" colspan=2>
        <p><b>POMOC zamówienia:</b></p>
        <ul>By rozpocz±æ akwizycjê, niezale¿nie czy jest to zamówienie, 
zakup w³asny czy darowizna najpierw wyszukaj dostawcê, dodaj go je¶li 
potrzeba.</ul>
        <ul>Nastêpnie wybierz poprzedni koszyk lub utwórz nowy. Uwaga, 
koszyk bêdzie nale¿a³ do nazwy u¿ytkownika z jak± siê zalogowa³e¶/a¶.</ul>
        <ul>Aby z³ozyæ zamówienie nale¿y ustaliæ czy istnieje ju¿ opis 
dla pozycji, nastêpnie albo dodaæ pozycjê albo wstawiæ nowy opis i dodaæ 
pozycjê. </ul>
        <p>W celu zamkniêcia koszyka kliknij na "zobacz koszyki" lub 
szukaj powy¿ej, a nastêpnie naci¶nij "zatwierd¼ koszyk". </p>
    </td
</TR>
</table>

<TMPL_INCLUDE name="acquisitions-bottom.inc">

--- NEW FILE ---
<TMPL_INCLUDE name="acquisitions-top.inc">

<div align=right>
Rachunek: <TMPL_VAR name="invoice"><br>
Otrzymany przez: <TMPL_VAR name="user"><br>
<TMPL_VAR name="date">
</div>
<h1>Receipt Summary for: <TMPL_VAR name="name"> Invoice, <TMPL_VAR 
name="invoice"></h1>
<CENTER>


<TMPL_IF name="count">
    <script language="javascript" type="text/javascript">
    <!--
    function messenger(X,Y,etc){
    
win=window.open("","mess","height="+X+",width="+Y+",screenX=150,screenY=0");
    win.focus();
    win.document.close();
    win.document.write("<body link='#333333' bgcolor='#ffffff' 
text='#000000'><font size=2><p><br>");
    win.document.write(etc);
    win.document.write("<center><form><input type=button 
onclick='self.close()' value=Close></form></center>");
    win.document.write("</font></body></html>");
    }
    //-->
    </script>
    <form action="/cgi-bin/koha/acqui/finishreceive.pl" method=post>
    <h1><TMPL_VAR name="ordernumber"> - Odbiór zamówienia</h1><br>
    Koszyk dla: <TMPL_VAR name="name">
    <br> Zamówienie z³o¿one: <TMPL_VAR name="date">
    <P>
    <CENTER>
    <TABLE CELLSPACING=0 CELLPADDING=5 border=1 align=left width="40%">
        <tr valign=top bgcolor=#99cc33>
            <td background="<TMPL_VAR 
name="themelang">/images/background-mem.gif" colspan=2>
                <B>SZCZEGÓ£Y KATALOGU</B>
            </td>
        </tr>
        <TR VALIGN=TOP>
            <TD><b>Tytu³ *</b></td>
            <td><input type=text size=20 name=title 
value="<TMPL_VAR name="title">" >
            </td>
        </tr>
        <TR VALIGN=TOP>
            <TD>Autor</td>
            <td><input type=text size=20 name=author 
value="<TMPL_VAR name="author">" >
            </td>
        </tr>
        <TR VALIGN=TOP>
            <TD>Data Copyright</td>
            <td><input type=text size=20 name=copyright 
value="<TMPL_VAR name="copyrightdate">" >
            </td>
        </tr>
        <TR VALIGN=TOP>
            <TD>Format</td>
            <td><TMPL_VAR name="CGIitemtype"></td>
        </tr>
        <TR VALIGN=TOP>
            <TD>ISBN</td>
            <td><input type=text size=20 name=ISBN value="<TMPL_VAR 
name="isbn">"></td>
        </tr>
        <TR VALIGN=TOP>
            <TD>Series</td>
            <td><input type=text size=20 name=Series 
value="<TMPL_VAR name="seriestitle">"></td>
        </tr>
        <TR VALIGN=TOP>
            <TD>Oddzia³</td>
            <td><TMPL_VAR name="CGIbranch"></td>
        </tr>
        <TR VALIGN=TOP bgcolor=#ffffcc >
            <TD><B>Kod kreskowy pozycji *</B></td>
            <td><input type=text size=20 name=barcode 
value="<TMPL_VAR name="barcode">"></td>
        </tr>
        <TR VALIGN=TOP bgcolor=#ffffcc >
            <TD><B>Informacje tomowe (for serials) *</B></td>
            <td><input type=text size=20 name=volinf></td>
        </tr>
        <TR VALIGN=TOP>
            <td colspan=2 align="center">
                <input type=hidden name=biblio value=<TMPL_VAR 
name="biblionumber">>
                <input type=hidden name=ordnum value=<TMPL_VAR 
name="ordernumber">>
                <input type=hidden name=biblioitemnum 
value=<TMPL_VAR name="biblioitemnumber">>
                <input type=hidden name=id value="<TMPL_VAR 
name="booksellerid">">
                <input type=hidden name=freight 
value="<TMPL_VAR name="freight">">
                <input type=hidden name=gst value="<TMPL_VAR 
name="gst">">
                <TMPL_IF name="catview">
                    <input type=image name=submit 
src="/<TMPL_VAR name="theme">/images/filesave.png" border=0 title="continue" 
alt="save" border=0 border=0>
                <TMPL_ELSE>
                    <a 
href=/cgi-bin/koha/acqui/newbiblio.pl?ordnum=<TMPL_VAR 
name="ordernumber">&id=<TMPL_VAR name="booksellerid">><img src="/<TMPL_VAR 
name="theme">/images/fileopen.png" border=0 title="edit" alt="edit" border=0 
border=0></a>
                </TMPL_IF>
            </td>
        </tr>
    </table>
    <table border=1 cellspacing=0 cellpadding=5 width="40%">
        <tr valign=top bgcolor=#99cc33>
            <td background="/images/background-mem.gif" 
colspan=2><B>DETALE KSIÊGOWO-FINANSOWE</B></td>
        </tr>
        <TR VALIGN=TOP>
            <TD><B>Bookfund *</B></td>
            <td><TMPL_VAR name="CGIbookfund">
        </tr>
        <TR VALIGN=TOP>
            <TD>Ilo¶æ zamówiona</td>
            <td><input type=text size=20 name=quantity 
value="<TMPL_VAR name="quantity">">
            </td>
        </tr>
        <TR VALIGN=TOP bgcolor=#ffffcc>
            <TD><B>Ilo¶æ odebrana *</B></td>
            <td><input type=text size=20 name=quantityrec 
value="<TMPL_VAR name="quantityreceived">">
            </td>
        </tr>
        <TR VALIGN=TOP>
            <TD>Koszt wymiany</td>
            <td><input type=text size=20 name=rrp value="<TMPL_VAR 
name="rrp">">
        </tr>
        <TR VALIGN=TOP>
            <TD>Budgeted Cost </td>
            <td><input type=text size=20 name=ecost 
value="<TMPL_VAR name="ecost">"></td>
        </tr>
        <TR VALIGN=TOP bgcolor=#ffffcc>
            <TD><B>Faktyczny koszt *</B></td>
            <td><input type=text size=20 name=cost value="<TMPL_VAR 
name="unitprice">"></td>
        </tr>
        <TR VALIGN=TOP bgcolor=#ffffcc>
            <TD>Numer rachunku</td>
            <td>
                <TMPL_VAR name="invoice">
                <input type=hidden name=invoice 
value="<TMPL_VAR name="invoice">">
            </td>
        </tr>
        <TR VALIGN=TOP>
            <TD>Uwagi</td>
            <td><input type=text size=20 name=notes 
value="<TMPL_VAR name="notes">"></td>
        </tr>
    </table>
    </form>
    </center>
    <br clear=all>
    <p> &nbsp; </p>
<TMPL_ELSE>
    <br />
    <center>
    <table width=80%>
    <tr valign=top bgcolor="#ffdf61">
        <td><b>Koszyk</b></td>
        <td><b>ISBN</b></td>
        <td><b>TYTU£</b></td>
        <td><b>AUTOR</b></td>
        <td><b>Ilo¶æ</b></td>
        <td><b>Otrzymano</b></td>
    </tr>
    <TMPL_LOOP name="loop">
        <tr>
            <TD><TMPL_VAR name="basketno"></td>
            <TD><TMPL_VAR name="isbn"></td>
            <td><a href=acquire.pl?recieve=<TMPL_VAR 
name="ordernumber">&biblio=<TMPL_VAR name="biblionumber">&invoice=<TMPL_VAR 
name="invoice">&freight=<TMPL_VAR name="freight">&gst=<TMPL_VAR 
name="gst">&id=<TMPL_VAR name="id">><TMPL_VAR name="title"></a></td>
            <td><TMPL_VAR name="author"></td>
            <td><TMPL_VAR name="quantity"></td>
            <td><TMPL_VAR name="quantityrecieved"></td>
        </tr>
    </TMPL_LOOP>
    </table>
</TMPL_IF>

--- NEW FILE ---
<TMPL_INCLUDE name="acquisitions-top.inc">

<h1>Koszyk <TMPL_VAR name="basket"> dla <a href=supplier.pl?id=<TMPL_VAR 
name="booksellerid">></a> <TMPL_VAR name="name"></h1><br />
(Our Reference: <TMPL_VAR name="entrydate">, #<TMPL_VAR name="basket">, 
zatwierdzone przez: <TMPL_VAR name="loggedinusername">)<br />
<CENTER>
<p>
<table border=0 cellspacing=0 cellpadding=5>
    <tr valign=top bgcolor="#ffdf61">
        <td width="5%"><b>Zamówienie</b></td>
        <td width="10%"><b>Isbn</b></td>
        <td width="30%"><b>Tytu³</b></td>
        <td width="20%"><b>Autor</b></td>
        <td width="6%"><b>$ rrp</b></td>
        <td width="8%"><b>$est</b></td>
        <td width="8%"><b>Ilo¶æ</b></td>
        <td width="8%"><b>Suma</b></td>
    </tr>
    <TMPL_LOOP name="books_loop">
        <tr valign=top bgcolor="<TMPL_VAR name="color">">
            <td><TMPL_VAR name="ordernumber"></td>
            <td><TMPL_VAR name="isbn"></td>
            <td><a href="newbiblio.pl?ordnum=<TMPL_VAR 
name="ordernumber">&id=<TMPL_VAR name="booksellerid">&basket=<TMPL_VAR 
name="basket">"><TMPL_VAR name="title"></a></td>
            <td><TMPL_VAR name="author"></td>
            <td><TMPL_VAR name="rrp"></td>
            <td><TMPL_VAR name="ecost"></td>
            <td><TMPL_VAR name="quantity"></td>
            <td><TMPL_VAR name="line_total"></td>
        </tr>
    </TMPL_LOOP>
    <input type=hidden name=number value=<TMPL_VAR name="count">>
    <input type=hidden name=basketno value="<TMPL_VAR name="basket">">
    <tr valign=top bgcolor=white>
        <td colspan=6 rowspan=3 bgcolor="#ffdf61">
            <b>POMOC</b><br>
            W celu zmiany informacji dotycz±cej katalogu lub 
zaksiêgowania danego zamówienia nalezy klikn±æ w tytu³.<br>
        </td>
        <td><b>SubTotal</b></td>
        <td><TMPL_VAR name="currency"><TMPL_VAR name="sub_total"></td>
    </tr>
    <tr valign=top bgcolor=white>
        <td><b>GST</b></td>
        <td><TMPL_VAR name="currency"><TMPL_VAR name="gist"></td>
    </tr>
    <tr valign=top bgcolor=white>
        <td><b>TOTAL</b></td>
        <td><TMPL_VAR name="currency"><TMPL_VAR name="grand_total"></td>
    </tr>
    <tr valign=top bgcolor=white>
        <td colspan=9>
            <FORM ACTION="/cgi-bin/koha/acqui/newbasket2.pl" 
method=post>
                <input type=hidden name=id value="<TMPL_VAR 
name="id">">
                <input type=hidden name=basket value="<TMPL_VAR 
name="basket">">
                <b> Dodaj zamówienie : wprowad¼ has³o lub 
tytu³: </b><INPUT TYPE="text" SIZE="25"  NAME="search">
            </form>
        </td>
    </tr>

</table>
</CENTER>

<TMPL_INCLUDE name="acquisitions-bottom.inc">

--- NEW FILE ---
<TMPL_INCLUDE name="acquisitions-top.inc">

<h1>Koszyk <TMPL_VAR name="basket"> dla <TMPL_VAR name="name"></h1><br />
(Our Reference: <TMPL_VAR name="entrydate">, #<TMPL_VAR name="basket">, 
zatwierdzone przez: <TMPL_VAR name="user">)<br />
Tel: <TMPL_VAR name="phone">, Fax: <TMPL_VAR name="fax"><br />
<TMPL_VAR name="address1">, <TMPL_VAR name="address2"><br />
<TMPL_VAR name="address3">, <TMPL_VAR name="address4"><br />
<p>
<FORM ACTION="/cgi-bin/koha/acqui/newbasket2.pl" method=post>
<input type=hidden name=id value="<TMPL_VAR name="id">">
<input type=hidden name=basket value="<TMPL_VAR name="basket">">
<b> Wyszukaj has³o lub tytu³: </b><INPUT TYPE="text" SIZE="25"  NAME="search">

</form>

<table border=0 cellspacing=0 cellpadding=5>
    <tr valign=top bgcolor="#ffdf61">
        <td width="5%"><b>Zamówienie</b></td>
        <td width="10%"><b>Isbn</b></td>
        <td width="30%"><b>Tytu³</b></td>
        <td width="20%"><b>Autor</b></td>
        <td width="8%"><b>Ilo¶æ</b></td>
    </tr>
    <TMPL_LOOP name="books_loop">
        <tr valign=top bgcolor=<TMPL_VAR name="color">>
            <td><TMPL_VAR name="ordernumber"></td>
            <td><TMPL_VAR name="isbn"></td>
            <td><TMPL_VAR name="title"></td>
            <td><TMPL_VAR name="author"></td>
            <td><TMPL_VAR name="quantity"></td>
        </tr>
    </TMPL_LOOP>
</table>
<TMPL_INCLUDE name="acquisitions-bottom.inc">--- NEW FILE ---
<TMPL_INCLUDE name="acquisitions-top.inc">
<script language="javascript" type="text/javascript">

<!--
function update(f){
 //collect values
 quantity=f.quantity.value
 discount=f.discount.value
 listinc=parseInt(f.listinc.value)
 currency=f.currency.value
 applygst=parseInt(f.applygst.value)
 listprice=f.list_price.value
 // rrp=f.rrp.value
 // ecost=f.ecost.value //budgetted cost
 // GST=f.GST.value
 // total=f.total.value
 //make useful constants out of the above
 exchangerate=f.elements[currency].value   //get exchange rate
 gst_on=(!listinc && applygst);
 //do real stuff
 rrp=listprice*exchangerate;
 ecost=rrp*(100-discount)/100
 GST=0;
 if (gst_on){
  rrp=rrp*(1+<TMPL_VAR name="gstrate">);
  GST=ecost*(<TMPL_VAR name="gstrate">);
 }

 total=(ecost+GST)*quantity

 f.rrp.value=rrp;
 f.ecost.value=ecost;
 f.GST.value=GST;
 f.total.value=total;

}function messenger(X,Y,etc){
win=window.open("","mess","height="+X+",width="+Y+",screenX=150,screenY=0");
win.focus();
win.document.close();
win.document.write("<body link='#333333' bgcolor='#ffffff' text='#000000'><font 
size=2><p><br>");
win.document.write(etc);
win.document.write("<center><form><input type=button onclick='self.close()' 
value=Close></form></center>");
win.document.write("</font></body></html>");
}
//-->

</script>
<form action=/cgi-bin/koha/acqui/addorder.pl method=post name=frusin>
<TMPL_UNLESS name="existing"><input type=hidden name=existing 
value=no></TMPL_UNLESS>
<!-- <TMPL_VAR name="title"> -->
<input type=hidden name=ordnum value="<TMPL_VAR name="ordnum">">
<input type=hidden name=basket value="<TMPL_VAR name="basket">">
<input type=hidden name=supplier value="<TMPL_VAR name="id">">
<input type=hidden name=biblio value="<TMPL_VAR name="biblio">">
<input type=hidden name=bibitemnum value="<TMPL_VAR name="biblioitemnumber">">
<input type=hidden name=oldtype value="<TMPL_VAR name="itemtype">">
<input type=hidden name=discount value="<TMPL_VAR name="discount">">
<input type=hidden name=listinc value="<TMPL_VAR name="listincgst">">
<input type=hidden name=currency value="<TMPL_VAR name="currency">">
<input type=hidden name=applygst value="<TMPL_VAR name="gstreg">">
<TMPL_LOOP name="loop_currencies">
    <input type=hidden name="<TMPL_VAR name="currency">" value="<TMPL_VAR 
name="rate">">
</TMPL_LOOP>
<TMPL_IF name="orderexists"><input type=hidden name=orderexists 
value=yes></TMPL_IF>
<a href="basket.pl?basket=<TMPL_VAR name=basket>"><img src="<TMPL_VAR 
name=themelang>/images/view-basket.gif" width=187 heigth=42 border=0 
align=right alt="Obejrzyj koszyk"></a>
<h1><TMPL_VAR name="ordnum"> - Szczegó³y zamówienia </h1><br>
Koszyk dla: <TMPL_VAR name="name">
<P>
<CENTER>
<TABLE CELLSPACING=0 CELLPADDING=5 border=1 align=left width="40%">
    <tr valign=top bgcolor=#99cc33>
        <td background="/images/background-mem.gif" 
colspan=2><B>SZCZEGÓ£Y KATALOGU</B></td>
    </tr>
    <TR VALIGN=TOP>
        <TD><b>TYTU£ *</b></td>
        <td><input type=text size=20 name=title value="<TMPL_VAR 
name="title">"></td>
    </tr>
    <TR VALIGN=TOP>
        <TD>Autor</td>
        <td><input type=text size=20 name=author value="<TMPL_VAR 
name="author">" ></td>
    </tr>
    <TR VALIGN=TOP>
    <TD>Data Copyright</td>
    <td><input type=text size=20 name=copyright value="<TMPL_VAR 
name="copyrightdate">">
    </td>
    </tr>
    <TR VALIGN=TOP>
        <TD>Format</td>
        <td><TMPL_VAR name="CGIitemtype"></td>
    </tr>
    <TR VALIGN=TOP>
        <TD>ISBN</td>
        <td><input type=text size=20 name=ISBN value="<TMPL_VAR 
name="isbn">"></td>
    </tr>
    <TR VALIGN=TOP>
        <TD>Series</td>
        <td><input type=text size=20 name=Series value="<TMPL_VAR 
name="seriestitle">"></td>
    </tr>
    <TR VALIGN=TOP>
        <TD>Oddzia³</td>
        <td><TMPL_VAR name="CGIbranch"></td>
    </tr>
</table>
<img src="<TMPL_VAR name="themelang">/images/holder.gif" width=32 height=250 
align=left>
<table border=1 cellspacing=0 cellpadding=5 width="40%">
    <tr valign=top bgcolor=#99cc33><td 
background="/images/background-mem.gif" colspan=2><B>DETALE 
KSIÊGOWO-FINANSOWE</B></td></tr>
    <TR VALIGN=TOP>
        <TD>Ilo¶æ</td>
        <td><input type=text size=20 name=quantity value="<TMPL_VAR 
name="quantity">" onchange='update(this.form)' ></td>
    </tr>
    <TR VALIGN=TOP>
        <TD>Bookfund</td>
        <td><TMPL_VAR name="CGIbookfund"></td>
    </tr>
    <TR VALIGN=TOP>
        <TD>Cena dostawcy</td>
        <td><input type=text size=20 name=list_price value="<TMPL_VAR 
name="listprice">" onchange='update(this.form)'></td>
    </tr>
    <TR VALIGN=TOP>
        <TD>Koszt wymiany <br><FONT SIZE=2></td>
        <td><input type=text size=20 name=rrp value="<TMPL_VAR 
name="rrp">" onchange='update(this.form)'>
    </tr>
    <TR VALIGN=TOP>
        <TD>Budgeted Cost<BR><FONT SIZE=2>(ex GST, inc discount)</FONT> 
</td>
        <td><input type=text size=20 name=ecost value="<TMPL_VAR 
name="ecost">" onchange='update(this.form)'></td>
    </tr>
    <TR VALIGN=TOP>
        <TD>Budgeted GST</td>
        <td><input type=text size=20 name=GST value="" 
onchange='update(this.form)'></td>
    </tr>
    <TR VALIGN=TOP>
        <TD><B>BUDGETED TOTAL</B></td>
        <td><input type=text size=20 name=total value="" 
onchange='update(this.form)'></td>
    </tr>
    <TR VALIGN=TOP bgcolor=#ffffcc>
        <TD>Koszt faktyczny</td>
        <td><input type=text size=20 name=cost></td>
    </tr>
    <TR VALIGN=TOP bgcolor=#ffffcc>
        <TD>Numer rachunku *</td>
        <td><input type=text size=20 name=invoice ></td>
    <TR VALIGN=TOP>
        <TD>Uwagi</td>
        <td><input type=text size=20 name=notes value="<TMPL_VAR 
name="notes">"></td>
    </tr>
    <TR VALIGN=TOP>
        <TD colspan=2><input type=image name=submit src="<TMPL_VAR 
name="interface">/<TMPL_VAR name="theme">/images/2rightarrow.png" border=0 
align=right>   </td>
    </tr>
</table>
</form>
</center>
<table>
<tr><td bgcolor=#cccc99 background="/images/background-mem.gif"><B>HELP</B><br>
<UL>
<LI><B>T³uste</B> pola s± obowiazkowe dla stworzenia nowego opisu i pozycji.<p>
<LI>Zacienione pola mog± byæ u¿yte w celu "szybkiego" odbioru zamówienia, gdy 
pozycje by³y kupione lokalnie lub darowane. W tym wypadku ilo¶æ "zamówiona" 
zostanie wprowadzona do bazy jako ilo¶æ otrzymana.
</UL>
</td></tr></table>
<p> &nbsp; </p>
<TMPL_INCLUDE name="acquisitions-bottom.inc">--- NEW FILE ---
<TMPL_INCLUDE name="acquisitions-top.inc">
<h1>Wyniki wyszukiwania dostawców</h1><br />
<CENTER>
Szukano <b>dostawcy <TMPL_VAR name="supplier">,</b> znaleziono <TMPL_VAR 
name="count"> rezultat(y)(ów)<p>
<table border=0 cellspacing=0 cellpadding=5 width="80%">
<tr valign=top bgcolor="#ffdf61">
    <td width="10%"><b>Zamów</b></td>
    <td width="10%"><b>Odbierz<b></td>
    <td width="30%"><b>Podmiot</b></td>
    <td width="50%">
        <table width="100%" border=0 cellspacing=0 cellpadding=5>
            <tr>
                <td width="15%"><b>Koszyk</b></td>
                <td width="15%"><b>Pozycje</b></td>
                <td width="40%"><b>Pracownik</b></td>
                <td width="30%"><b>Data</b></td>
            </tr>
        </table>
    </td>
</tr>

<TMPL_LOOP name="loop_suppliers">
    <tr valign=top bgcolor=<TMPL_VAR name="color">>
        <td>
            <a href="basket.pl?id=<TMPL_VAR name=id>"><img 
src="<TMPL_VAR NAME='interface'>/<TMPL_VAR name="theme">/images/mail_send.png" 
title="Add order" ALT="Add" BORDER=0 ></a>
        </td>
        <td>
            <a href="recieveorder.pl?id=<TMPL_VAR name=id>"><img 
src="<TMPL_VAR NAME='interface'>/<TMPL_VAR name="theme">/images/mail_get.png" 
title="receive" ALT="Add" BORDER=0 ></a>
        </td>
        <td><a href="supplier.pl?id=<TMPL_VAR name=id>"><TMPL_VAR 
name="name"></a></td>
        <td>
            <table width="100%" cellspacing=0 cellpadding=5 
border=0>
                <TMPL_LOOP name="loop_basket">
                    <tr>
                        <td width="15%"><a 
href="/cgi-bin/koha/acqui/basket.pl?basket=<TMPL_VAR 
name="basketno">"><TMPL_VAR name="basketno"></a></td>
                        <td width="15%"><TMPl_VAR 
name="total"></td>
                        <td width="40%"><TMPL_VAR 
name="authorisedby"></td>
                        <td width="30%"><TMPL_VAR 
name="entrydate"></td>
                    </tr>
                </TMPL_LOOP>
            </table>
    </tr>
</TMPL_LOOP>
</table>
</CENTER>
<br>
<a class="button" href="supplier.pl?id=0">Dodaj dostawcê</a>
<TMPL_INCLUDE name="acquisitions-bottom.inc">

--- NEW FILE ---
<TMPL_INCLUDE name="acquisitions-top.inc">

<div align=right>
Rachunek: <TMPL_VAR name="invoice"><br>
Otrzymany przez: <TMPL_VAR name="user"><br>
<TMPL_VAR name="date">
</div>
<h1>Receipt Summary for : <TMPL_VAR name="name">, Rachunek <TMPL_VAR 
name="invoice"></h1>
<CENTER>

<FORM ACTION="/cgi-bin/koha/acqui/acquire.pl">
<input type=hidden name=id value="<TMPL_VAR name="id">">
<input type=hidden name=gst value="<TMPL_VAR name="gst">">
<input type=hidden name=freight value="<TMPL_VAR name="freight">">
<input type=hidden name=invoice value="<TMPL_VAR name="invoice">">

<b>Szukaj ISBN lub tytu³:</b> <INPUT TYPE="text" SIZE="25"  NAME="recieve">
</form>
<p>
<FORM ACTION="" method=get name=orderform>

<table border=0 cellspacing=0 cellpadding=5>
    <tr valign=top bgcolor="#ffdf61">
        <td><b>KOSZYK</b></td>
        <td><b>ISBN</b></td>
        <td><b>TYTU£</b></td>
        <td><b>AUTOR</b></td>
        <td><b>FAKTYCZNY</b></td>
        <td><b>P&P</b></td>
        <td><b>IL</b></td>
        <td><b>SUMA</b></td>
    </tr>
    <TMPL_VAR name="count">
    <TMPL_LOOP name="loop_orders">
        <tr valign=top bgcolor="<TMPL_VAR name="color">">
            <td><TMPL_VAR name="basketno"></td>
            <td><TMPL_VAR name="isbn"></td>
            <td><a href="acquire.pl?recieve=<TMPL_VAR 
name="ordernumber">&biblio=<TMPL_VAR name="biblionumber">&invoice=<TMPL_VAR 
name="invoice">&gst=<TMPL_VAR name="gst">&freight=<TMPL_VAR 
name="freight">&id=<TMPL_VAR name="id">"><TMPL_VAR name="title"></a></td>
            <td><TMPL_VAR name="author"></td>
            <td>$<TMPL_VAR name="unitprice"></td>
            <td></td>
            <td><TMPL_VAR name="quantityrecieved"></td>
            <td>$<TMPL_VAR name="total"></td>
        </tr>
    </TMPL_LOOP>
    <tr valign=top bgcolor=white>
        <td colspan=8><hr>
        </td>
    </tr>
    <tr valign=top bgcolor=white>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td><b>SUBTOTALS</b></td>
        <td>$<TMPL_VAR name="totalprice"></td>
        <td><TMPL_VAR name="totalfreight"></td>
        <td><TMPL_VAR name="totalquantity"></td>
        <td>$<TMPL_VAR name="tototal"></td>
    </tr>
    <tr valign=top bgcolor=white>
        <td colspan=5 rowspan=2 bgcolor="#ffdf61">
        <b>POMOC</b>
        <br>
        The total at the bottom of the page should be within a few 
cents of the total for the invoice.<p>
        When you have finished this invoice save the changes.
        </td>
        <td colspan=2 align=right><b>GST</b></td>
        <td>$<TMPL_VAR name="gst"></td>
    </tr>
    <tr valign=top bgcolor=white>
        <td colspan=2 align=right ><b>TOTAL</b></td>
        <td>$<TMPL_VAR name="grandtot"></td>
    </tr>
</table>
</CENTER>

--- NEW FILE ---
<TMPL_INCLUDE name="acquisitions-top.inc">

<h1>Odbiór zamówieñ od dostawcy <a 
href="/cgi-bin/koha/acqui/supplier.pl?id=<TMPL_VAR NAME="id">"><TMPL_VAR 
name="name"></a></h1>
<p>
<CENTER>
<form method=get action="receive.pl">
<input type=hidden name=id value=<TMPL_VAR name="id">>
<p>
<table border=1 cellspacing=0 cellpadding=5>
<tr valign=top bgcolor="#ffdf61"><td colspan=2><B>INFORMACJE O RACHUNKU 
DOSTAWCY</B></td></tr>
<TR VALIGN=TOP >
<TD>Numer rachunku dostawcy</td>
<td><input type=text size=20 name=invoice>
</td>
</tr>
<TR VALIGN=TOP bgcolor="#ffffcc">
<TD>GST</td>
<td><input type=text size=20 name=gst>
</td>
</tr>
<TR VALIGN=TOP>
<TD>Za przesy³kê</td>
<td><input type=text size=20 name=freight>
</td>
</tr>
<TR VALIGN=TOP>
<td colspan=2 align="center"><input type=image name=submit src="/<TMPL_VAR 
name="theme">/images/2rightarrow.png" border=0 title="continue" alt="save" 
border=0>
</td>
</tr>
</table>
</CENTER>

<TMPL_INCLUDE name="acquisitions-bottom.inc">

--- NEW FILE ---
<TMPL_INCLUDE name="acquisitions-top.inc">

<form action=updatesupplier.pl method=post>

<input type=hidden name=id value=<TMPL_VAR name="id">>

<TMPL_IF NAME=id>
    <h1>Uaktualnienie: <TMPL_VAR name="name"></h1>
<TMPL_ELSE>
    <h1><em>Dodaj dostawcê</h1>
</TMPL_IF>

<P>
<CENTER>
<TABLE CELLSPACING=0 CELLPADDING=5 border=1 align=left width="40%">
    <tr valign=top bgcolor="#ffdf61">
        <td colspan=2><B>Szczegó³y podmiotu</B></td>
    </tr>
    <TR VALIGN=TOP>
        <TD><b>Nazwa podmiotu</b></td>
        <td><input type=text size=20 name=company value="<TMPL_VAR 
name="name">">
        </td>
    </tr>
    <TR VALIGN=TOP>
        <TD>Adres pocztowy</td>
        <td>
            <textarea name=company_postal cols=20 rows=3><TMPL_VAR 
name="postal"></textarea>
        </td>
    </tr>
    <TR VALIGN=TOP>
        <TD>Adres fizyczny</td>
        <td><textarea name=physical cols=20 rows=4><TMPL_VAR 
name="address1"><TMPL_VAR name="address2"><TMPL_VAR name="address3"><TMPL_VAR 
name="address4"></textarea>
        </td>
    </tr>
    <TR VALIGN=TOP>
        <TD>Telefon</td>
        <td><input type=text size=20 name=company_phone 
value="<TMPL_VAR name="phone">">
        </td>
    </tr>
    <TR VALIGN=TOP>
        <TD>Fax</td>
        <td><input type=text size=20 name=company_fax value="<TMPL_VAR 
name="fax">">
        </td>
    </tr>
    <TR VALIGN=TOP>
        <TD>Witryna</td>
        <td><input type=text size=20 name=website value="<TMPL_VAR 
name="url">">
        </td>
    </tr>
    <tr valign=top bgcolor="#ffdf61">
        <td colspan=2><B>Dane kontaktowe</B></td>
    </tr>
    <TR VALIGN=TOP>
        <TD>Nazwisko</td>
        <td><input type=text size=20 name=company_contact_name 
value="<TMPL_VAR name="contact">"></td>
    </tr>
    <TR VALIGN=TOP>
        <TD>Stanowisko</td>
        <td><input type=text size=20 name=company_contact_position 
value="<TMPL_VAR name="contpos">">
        </td>
    </tr>
    <TR VALIGN=TOP>
        <TD>Telefon</td>
        <td><input type=text size=20 name=contact_phone 
value="<TMPL_VAR name="contphone">">
        </td>
    </tr>
    <TR VALIGN=TOP>
        <TD>Inny telefon</td>
        <td><input type=text size=20 name=contact_phone_2 
value="<TMPL_VAR name="contaltphone">">
        </td>
    </tr>
    <TR VALIGN=TOP>
        <TD>Fax</td>
        <td><input type=text size=20 name=contact_fax value="<TMPL_VAR 
name="contfax">">
        </td>
    </tr>
    <TR VALIGN=TOP>
        <TD>E-mail</td>
        <td><input type=text size=20 name=company_email 
value="<TMPL_VAR name="contemail">">
        </td>
    </tr>
    <TR VALIGN=TOP>
        <TD>Uwagi</td>
        <td><textarea name=notes cols=20 rows=4><TMPL_VAR 
name="contnotes"></textarea>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan=2 align="center"><input type=image name=submit 
src="/<TMPL_VAR name="theme">/images/filesave.png" border=0 title="save" 
alt="save"></td>
    </tr>
</table>

<table border=1 cellspacing=0 cellpadding=5 width="40%">
    <tr valign=top bgcolor="#ffdf61">
        <td colspan=2><B>BIE¯¡CY STATUS</B></td>
    </tr>
    <TR VALIGN=TOP>
        <TD>Dostawca jest</td>
        <td><input type="radio" name="status" value="1" <TMPL_IF 
name="active">checked</TMPL_IF>>Active
            <input type="radio" name="status" value="0" 
<TMPL_UNLESS name="active">checked</TMPL_UNLESS>>Inactive</td>
    </tr>
    <tr valign=top bgcolor="#ffdf61">
        <td colspan=2><B>DANE O ZAMÓWIENIACH</B></td>
    </tr>
    <TR VALIGN=TOP>
        <TD>Publishers and Imprints</td>
        <td><textarea name="publishers_imprints" cols=20 
rows=4><TMPL_VAR name="specialty"></textarea>
        </td>
    </tr>
    <TR VALIGN=TOP>
        <TD>List Prices are</td>
        <td>
            <select name=list_currency size=1>
            <TMPL_LOOP name="loop_pricescurrency">
                <TMPL_VAR name="currency">
            </TMPL_LOOP>
            </select>
        </td>
    </tr>
    <TR VALIGN=TOP>
        <TD>Invoice Prices are</td>
        <td>
            <select name=invoice_currency size=1>
            <TMPL_LOOP name="loop_invoicecurrency">
                <TMPL_VAR name="currency">
            </TMPL_LOOP>
            </select>
        </td>
    </tr>
    <TR VALIGN=TOP>
        <TD>GST Registered</td>
        <td>
            <input type=radio name=gst value=1 <TMPL_IF 
name="gstreg">checked</TMPL_IF>>Yes
            <input type=radio name=gst value=0 <TMPL_UNLESS 
name="gstreg">checked</TMPL_UNLESS>>No
        </td>
    </tr>
    <TR VALIGN=TOP>
        <TD>List Item Price Includes GST</td>
        <td>
            <input type=radio name=list_gst value=1 <TMPL_IF 
name="listincgst">checked</TMPL_IF>>Yes
            <input type=radio name=list_gst value=0 <TMPL_UNLESS 
name="listincgst">checked</TMPL_UNLESS>>No
        </td>
    </tr>
    <TR VALIGN=TOP>
        <TD>Invoice Item Price Includes GST</td>
        <td>
            <input type=radio name=invoice_gst value=1 <TMPL_IF 
name= "invoiceincgst">checked</TMPL_IF>>Yes
            <input type=radio name=invoice_gst value=0 <TMPL_UNLESS 
name="invoiceincgst">checked</TMPL_UNLESS>>No
        </td>
    </tr>
    <TR VALIGN=TOP>
        <TD>Rabat</td>
        <td><input type=text size=3 name=discount value=<TMPL_VAR 
name="discount">> %
    </tr>
</table>

</form>
</center>


<TMPL_INCLUDE name="acquisitions-bottom.inc">
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]