help-gsl
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Question on regularized regression.


From: Raymond Salvador
Subject: Question on regularized regression.
Date: Fri, 20 Nov 2020 17:35:16 +0100

Dear colleagues of gsl,

I've been trying to use the regularized regression functions provided by
the gsl library with an X matrix with nrows < ncols (i.e. with more
variables than observations, a usual scenario in ridge regression) but
prior to model fitting a svd is requested (gsl_multifit_linear_svd()) but
this function does no allow matrices with nrows < ncols. Should I use the
gsl_multifit_linear_tsvd() instead as a previous step to run
gsl_multifit_linear_solve()? Thanks a lot for your attention,

Raymond Salvador


-- 

La informació continguda en aquest e-mail, i en el seu cas els fitxers
annexes, és confidencial i privada, dirigida exclusivament al seu
destinatari, esmentat a l'encapçalament. Els mateixos contenen informació
reservada que no pot ser difosa. Si vostè no és la persona a qui anava
dirigit aquest missatge, si us plau, contacti immediatament amb el remitent
i elimini'l del seu sistema. Qualsevol còpia o ús no autoritzat d'aquest
e-mail queda prohibit.

Avís Legal:

En compliment de l'article 5 de la Llei 15/1999 de Protecció de Dades de
Caràcter Personal i dels articles 12 a 22 del RGPD, pels quals es regula el
dret d'informació i recollida de dades, la Fundació per a la Investigació i
la Docència María Angustias Giménez (FIDMAG Germanes Hospitalàries), li
informa dels següents aspectes:

·  Les dades de caràcter personal que es recullin en el present document o
en el formulari web seran tractades per FIDMAG Germanes Hospitalàries,
Fundació per la Investigació i la Docència María Angustias Giménez, amb
domicili a Avinguda del Jordà número 8, 08035 Barcelona
<https://maps.google.com/?q=Avinguda+del+Jord%C3%A0+n%C3%BAmero+8,+08035+Barcelona&entry=gmail&source=g>,
telèfon 936 529 999 ext. 1486 i correu electrònic fundacio@fidmag.com, i es
tractaran exclusivament amb la finalitat de ser utilitzades per a donar
resposta a la seva consulta i/o sol·licitud. El responsable de tractament
ha designat un Delegat de Protecció de Dades amb qui pot contactar a través
de l'adreça de correu electrònic dpd@fidmag.com.
·  Entenem que ens garanteix que les dades aportades són veritables,
exactes, completes i actualitzades, sent vostè el responsable de qualsevol
dany o perjudici, directe o indirecte en cas contrari.

·  Les dades personals subministrades són absolutament confidencials i no
seran cedides a terceres empreses ni entitats.

·  Vostè tindrà dret d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i
portabilitat de les seves dades mitjançant un escrit adreçat a FIDMAG
Germanes Hospitalàries, Avinguda del Jordà número 8, 08035 Barcelona, amb
un termini màxim de resposta de 30 dies. En cas que consideri que en algun
moment es vulneren els seus drets, pot presentar una reclamació davant
l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.La información contenida en este e-mail, y en su caso los ficheros anexos,
son confidenciales y privados, dirigida exclusivamente a su destinatario,
nombrado en el encabezado. Los mismos contienen información reservada que
no puede ser difundida. Si usted no es la persona a la que iba dirigido
este mensaje, por favor, contacte inmediatamente con el remitente y
elimínelo de su sistema. Cualquier copia o uso no autorizado de este e-mail
queda prohibido.

Aviso Legal:

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/1999 de Protección de Datos de
Carácter Personal y los artículos 12 a 22 del RGPD, en los que se regula el
derecho de información y recogida de datos, la Fundación para la
Investigación y la Docencia María Angustias Giménez (FIDMAG Hermanas
Hospitalarias), le informa de los siguientes aspectos:

·  Los datos de carácter personal que se recojan en el presente documento o
en el formulario web serán tratados por FIDMAG Hermanas Hospitalarias,
Fundación para la Investigación y la Docencia María Angustias Giménez, con
domicilio en Avenida del Jordán número 8, 08035 Barcelona
<Avenida%20del%20Jordán%20número%208,%2008035%20Barcelona>, teléfono 936
529 999 ext. 1486 y correo electrónico fundacio@fidmag.com, y se tratarán
exclusivamente con la finalidad de ser utilizados para dar respuesta a su
consulta i/o solicitud. El responsable de tratamiento ha designado un
Delegado de Protección de Datos con quien puede contactar a través de la
dirección de correo electrónico dpd@fidmag.com.
·  Entendemos que nos garantiza que los datos aportados son verdaderos,
exactos, completos y actualizados, siendo usted el responsable de cualquier
daño o perjuicio, directo o indirecto en caso contrario.

·  Los datos personales suministrados son absolutamente confidenciales y no
serán cedidos a terceras empresas ni entidades.
· Usted tendrá derecho de acceso, rectificación, cancelación, oposición y
portabilidad de sus datos mediante un escrito dirigido a FIDMAG Hermanas
Hospitalarias, Avenida del Jordán número 8, 08035 Barcelona, con un plazo
máximo de respuesta de 30 días. En caso de que considere que en algún
momento se vulneran sus derechos, puede presentar una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos.


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]