help-gnu-utils
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

感謝您珍貴的一票!


From: show
Subject: 感謝您珍貴的一票!
Date: Sat, 05 Jan 2002 11:52:14 -0500


  address@hidden,address@hidden,±z¤]±N¦¨¬°³o

¦ì©ú¤é¤§¬Pªº¹õ«á¤j¥\¦Ú!

    ½Ð¦b¤U¦C12¦ì°Ñ¥["¤H¶¡¤×ª«-©ú¤é¤§¬P"ªº°Ñ¿ïªÌ¤¤ÂI¿ï±z

¤ß¥Ø¤¤ªº³Ì¨Î¤H¿ï,§Ú¤½¥q±N¨Ì¾Ú±o²¼¼Æ,¶¥¬q©Êªº¬°¦o­Ì¦b¦U´CÅé¤Î

ºô¸ô¥]¸Ë«Å¶Ç,address@hidden@¨t¦Cªº¼g¯u¤Îºt¥X±M¿è©MÁ|¿ì¤j«¬»P±z¤¬°Êªº

¬¡°Ê.¥H¤U¬°²¼¿ï¬¡°Ê¿ìªk:

1.¥´¤W±z¤ß¥Ø¤¤¤H¿ï©m¦W©Î½s¸¹;address@hidden

2.¥´¤W±z¦Û¤vªºe-mail¥¿¦¡®æ¦¡,¨Ãªþ¤W±z©ÒÄݬ٥÷©Î°Ï°ì¤Î©m¦W©Î¼ÊºÙ.

       ½Ð ¦b ¤U ¦C ªí ®æ ¶ñ ¼g

±z¤ß¥Ø¤¤¤H¿ï:


±ze-mailªº¥¿¦¡®æ¦¡:


±z©ÒÄݪº¬Ù¥÷©Î°Ï°ì:


±zªº©m¦W©Î¼ÊºÙ:3.¥¼²Å¦X¤W­z±ø¥óÄݵL®Ä²¼(¤£­p²¼).

4.¨C¦ì°Ñ¿ï¤Hªº±o²¼¼Æ,¨C¤Ñ±N¦b¤½¥qºô­¶ªº"ºtÃÀ³q§i"¤W¤½§G.
http://old.ideamore.com.tw/model/news/browse.php

5.±o²¼¼Æ¶W¹L1000ªÌ,address@hidden,¦b¦Uºô¸ô¤Î´CÅé«Å

 ¶Ç.±o²¼¼Æ¶W¹L3000ªÌ,±N¬°¨ä©çÄá­Ó¤HMTV±M¿è.±o²¼¼Æ¶W¹L5000

 ªÌ,address@hidden

 ¥]¸Ë«Å¶Ç¤è®×.

6.°Ñ¥[¥»¬¡°ÊªÌ±N¦³¾÷·|¤É¯Å¬°©ú¤é¤§¬P¬P´©·|ºaÅA·|­û,¨É¦³Àò±o

 ©ú¤é¤§¬PªºÁpµ¸¤è¦¡,ºô¤Wµø°T¥æ¬y,¿Ë§k·Ó¤ù,¶K¨­¤p§ª«,¤H¶¡

 ¤×ª«±M¿è§¹¾ãª©¤Î°Ñ¥[¥]¸Ë©ú¤é¤§¬P,address@hidden

  .......µ¥Åv§Q.

7.±ý¤F¸Ñ°Ñ¿ïªÌªº¼v­µ¤Î§ó¦h¸ê®Æ,½Ð¤W¤½¥qºô¯¸"ÃÀ¤HÂsÄý"ºô­¶
http://old.ideamore.com.tw/model/browse.php

¥´¤J¸Ó·|­û½s¸¹§Y¥i.¥ç¥iÂsÄý«á,¦V¥»ºô¯¸«Øij©ú¤é¤§¬P¤H¿ï.

   ¤½¥qºô§} http://show.ideamore.com.tw/

   ²`¦`¹q¸Ü:0755- 2229366¬¢¯Z»A»ñ,¦¶·ç­x

   ¥x¥_¹q¸Ü:02-23787979 ¬¢±i¨Zºð           IDEAMORE°ê»ÚºtÃÀºô  ·q¤W

Attachment: -1.jpg
Description: Binary data

Attachment: -2.jpg
Description: Binary data


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]