help-gnu-emacs
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Kubuntu 8.04 + Emacs = void-function vc-dir-menu-map-filter


From: Sébastien Vauban
Subject: Kubuntu 8.04 + Emacs = void-function vc-dir-menu-map-filter
Date: Wed, 21 May 2008 13:21:46 +0200
User-agent: Gnus/5.110009 (No Gnus v0.9) Emacs/23.0.60 (gnu/linux)

Hi,

With a new installation of Emacs...

  Package: emacs-snapshot
  from http://ppa.launchpad.net/avassalotti/ubuntu

  GNU Emacs 23.0.60.1 (i486-pc-linux-gnu, GTK+ Version 2.12.9)
  of 2008-05-06 on iridium, modified by Debian

... on a freshly installed Kubuntu Hardy 8.04, I get the
following error when opening my ~/.emacs file:

--8<---------------cut here---------------start------------->8---
Debugger entered--Lisp error: (void-function vc-dir-menu-map-filter)
 (vc-dir-menu-map-filter (quote vc-dir-menu-map))
 where-is-internal(vc-dir-find-file (keymap (vc-dir-mode menu-item "VC Status" 
vc-dir-menu-map :filter vc-dir-menu-map-filter)))
 tool-bar-local-item-from-menu(vc-dir-find-file "open" (keymap) (keymap #^[nil 
nil keymap #^^[3 0 nil nil nil ... nil nil nil nil nil vc-dir-next-line nil nil 
nil vc-dir-find-file nil nil nil nil nil nil nil nil nil nil nil nil nil ... 
nil nil nil nil vc-dir-next-line nil nil nil nil nil nil nil nil nil nil nil 
nil negative-argument nil nil ...] #^^[1 0 #^^[2 0 #^^[3 0 nil nil nil ... nil 
nil nil nil nil vc-dir-next-line nil nil nil vc-dir-find-file nil nil nil nil 
nil nil nil nil nil nil nil nil nil ... nil nil nil nil vc-dir-next-line nil 
nil nil nil nil nil nil nil nil nil nil nil negative-argument nil nil ...] nil 
nil nil nil nil nil nil nil nil nil nil nil nil nil nil nil nil nil nil nil nil 
nil nil nil nil nil nil nil nil nil nil] nil nil nil nil nil nil nil nil nil 
nil nil nil nil nil nil] nil nil nil nil nil nil nil nil nil nil nil nil nil 
nil nil nil nil nil nil nil nil nil nil nil nil nil nil nil nil nil nil nil nil 
nil nil nil nil nil nil nil nil nil nil nil nil ...] (menu-bar keymap 
(vc-dir-mode menu-item "VC Status" vc-dir-menu-map :filter 
vc-dir-menu-map-filter)) (mouse-2 . vc-dir-toggle-mark) (down-mouse-3 . 
vc-dir-menu) (backtab . vc-dir-previous-line) (remap keymap 
(self-insert-command . undefined))))
 byte-code("ÃBÄÃ!„ZÅÃÆ ÇÈÉ \n$ˆÊË̉    ÍÎ&ˆÇÏÐ    \nÑÒ&ˆÇÓÒ   
\nÑÐ&ˆÇÔÕ   \n$ˆÇÖ× \n$ˆÇØÙ #ˆÇÚÛ  \n$ˆÇÜÝ \n$ˆ  )\"ˆÞBÄÞ!„iÅÞß\"ˆß‡" 
[current-load-list map vc-dir-mode-map vc-dir-tool-bar-map default-boundp 
set-default make-sparse-keymap tool-bar-local-item-from-menu vc-dir-find-file 
"open" tool-bar-local-item "bookmark_add" vc-dir-toggle-mark :help "Toggle mark 
on current item" vc-dir-previous-line "left-arrow" :rtl "right-arrow" 
vc-dir-next-line vc-print-log "info" vc-dir-refresh "refresh" 
nonincremental-search-forward "search" vc-dir-kill-dir-status-process "cancel" 
quit-window "exit" vc-dir-insert-directories nil] 9)
 vc-do-command(t t "svn" "/home/sva/.emacs" "status" "-v")
 apply(vc-do-command t t "svn" "/home/sva/.emacs" ("status" "-v"))
 vc-svn-command(t t "/home/sva/.emacs" "status" "-v")
 byte-code("Á‰ÃÄ%‡" [file vc-svn-command t "status" "-v"] 6)
 vc-svn-registered("/home/sva/.emacs")
 (progn (load "vc-svn") (vc-svn-registered f))
 (if (file-readable-p (expand-file-name ... ...)) (progn (load "vc-svn") 
(vc-svn-registered f)))
 (when (file-readable-p (expand-file-name ... ...)) (load "vc-svn") 
(vc-svn-registered f))
 (let ((admin-dir ...)) (when (file-readable-p ...) (load "vc-svn") 
(vc-svn-registered f)))
 vc-svn-registered("/home/sva/.emacs")
 apply(vc-svn-registered "/home/sva/.emacs")
 vc-call-backend(SVN registered "/home/sva/.emacs")
 #[(b) "Âà  #…Ä  Å#…ÆÇÈ\"‡" [b file vc-call-backend registered 
vc-file-setprop vc-backend throw found t] 4](SVN)
 mapc(#[(b) "Âà    #…Ä  Å#…ÆÇÈ\"‡" [b file vc-call-backend 
registered vc-file-setprop vc-backend throw found t] 4] (RCS CVS SVN SCCS Bzr 
Git Hg Mtn Arch MCVS))
 byte-code("ÃÄ\"ÅÆ  ƒ   Ç=ƒ\n‚   \nB\"ˆ)ÈÄÇ#ˆÉ‡" [file backend 
vc-handled-backends vc-file-getprop vc-backend mapc #[(b) "Âà  #…Ä  Å#…
ÆÇÈ\"‡" [b file vc-call-backend registered vc-file-setprop vc-backend throw 
found t] 4] none vc-file-setprop nil] 4)
 vc-registered("/home/sva/.emacs")
 vc-backend("/home/sva/.emacs")
 #[nil "Á!‡" [buffer-file-name vc-backend] 2]()
 ad-Orig-vc-find-file-hook()
 (setq ad-return-value (ad-Orig-vc-find-file-hook))
 (let (ad-return-value) (setq ad-return-value (ad-Orig-vc-find-file-hook)) 
(when (svn-status-in-vc-mode\?) (svn-status-update-modeline)) ad-return-value)
 vc-find-file-hook()
 run-hooks(find-file-hook)
 after-find-file(nil t)
 find-file-noselect-1(#<buffer .emacs> "~/.emacs" nil nil "~/.emacs" (69006 
2051))
 find-file-noselect("~/.emacs" nil nil nil)
 find-file("~/.emacs")
--8<---------------cut here---------------end--------------->8---

Any idea of why I have this now??

Thanks,
 Seb
-- 
Sébastien Vauban

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]