help-gnu-emacs
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Text encoding


From: Oleg Oltar
Subject: Text encoding
Date: Thu, 1 May 2008 15:10:56 +0300

Hi!

Please help. I tried to copy, text from my M$ Word document (text in Ukrainian) into Emacs. (I use this font in Emacs -*-courier-*-*-*-*-14-*-*-*-*-*-*-cp1251, so if it type there something in Ukranian it looks cool). But after I pasted the  paragraph  from word I noticed that it is displayed with incorrect encoding (some symbols are not recognized) :(

In word I had:

Передбачити поведінку складної системи неможливо, виходячи лише з інтуїції та припущень. Наприклад якщо ми маємо функцію, результатом роботи якої може бути 10 різних типів відповідей, кожен з яких у разі передачі їх на  вхід іншої функції може породити, інший, іще більший набір результатів то загальна кількість варіантів може бути обчислена за законами комбінаторики. Саме через те, що кількість можливих варіантів взаємодії складної системи дуже значна, можуть з'явитися помилки, а можливості прорахувати усі варіанти практично немає навіть у випадку набору з декількох функцій.

In emacs I have something like this:

Передбачити поведデіダнку складноデїダ системи неможливо, виходячи лише з інтуデїダцデіїダ та припущень. Наприклад якщо ми маデÑ"ダмо функцデіダю, результатом роботи якоデїダ може бути 10 рデіダзних типデіダв вデіダдповデіダдей, кожен з яких у разデіダ передачデіダ їх на  вхデіダд іншоデїダ функцデіїダ може породити, інший, іще бデіダльший набデіダр результатデіダв то загальна кデіダлькデіダсть варデіダантデіダв може бути обчислена за законами комбデіダнаторики. Саме через те, що кデіダлькデіダсть можливих варデіダантデіダв взаデÑ"ダмодデіїダ складноデїダ системи дуже значна, можуть з'явитися помилки, а можливостデіダ прорахувати усデіダ варデіダанти практично немаデÑ"ダ навデіダть у випадку набору з декデіダлькох функцデіダйPlease help me. Also take a look on the attached file.

Attachment: price1.png
Description: PNG image


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]