gnumed-bugs
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Gnumed-bugs] Re: infomasi


From: Karsten Hilbert
Subject: [Gnumed-bugs] Re: infomasi
Date: Sat, 06 Nov 2010 04:15:37 +0100

-------- Original-Nachricht --------
> Datum: Sat, 6 Nov 2010 10:00:22 +0800 (SGT)
> Von: Azan Subuh <address@hidden>
> An: address@hidden
> Betreff: infomasi

> sy lg membuat software ,tp belum sempurn..mohon info (password) tentang
> aplikasi untuk rumah sakit.untuk bahan percontohan saya...thanx...

Try "any-doc" as the user and "any-doc" as the password.

Karsten
-- 
Neu: GMX De-Mail - Einfach wie E-Mail, sicher wie ein Brief!  
Jetzt De-Mail-Adresse reservieren: http://portal.gmx.net/de/go/demailreply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]