glms-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: hulp


From: Rudy Gevaert
Subject: Re: hulp
Date: Thu, 16 Jan 2003 17:56:46 +0100
User-agent: Mutt/1.3.28i

(vanaf nu staat maarten op de mailinglist)

Welcome aboard :)

On Thu, Jan 16, 2003 at 05:45:09PM +0100, Maarten Grachten wrote:
> ik ben bekend met cvs. Ik zal de tree installeren. Ook werk ik regelmatig 
> met Latex. Dus ik kan volgens de normale procedure bijdragen. Ik wil wel 
> wat over Gnuplot schrijven. Ik ben er geen expert in, maar gebruik het 
> regelmatig voor simpele 2d grafiekjes. Voor 3d dingen kan ik zelf de 
> documentatie er op naslaan. 

Kun je een account aanmaken op savannah en je username bekend maken
aan ons, ik zal je dan toevoegen zodat je write acces hebt.


Alvast bedankt,

-- 
Rudy Gevaert - address@hidden  - http://www.webworm.org 
GNU/Linux advocate - http://www.gnu.org/

The trouble with the world is that the stupid are cocksure and
the intelligent are full of doubt.
        -- Bertrand Russell


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]