fmsystem-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Fmsystem-commits] [8895] added record procedure on table controller_doc


From: Erik Holm-Larsen
Subject: [Fmsystem-commits] [8895] added record procedure on table controller_document_types
Date: Thu, 16 Feb 2012 11:06:18 +0000

Revision: 8895
     http://svn.sv.gnu.org/viewvc/?view=rev&root=fmsystem&revision=8895
Author:  erikhl
Date:   2012-02-16 11:06:18 +0000 (Thu, 16 Feb 2012)
Log Message:
-----------
added record procedure on table controller_document_types

Modified Paths:
--------------
  trunk/controller/setup/default_records.inc.php

Modified: trunk/controller/setup/default_records.inc.php
===================================================================
--- trunk/controller/setup/default_records.inc.php   2012-02-16 11:00:55 UTC 
(rev 8894)
+++ trunk/controller/setup/default_records.inc.php   2012-02-16 11:06:18 UTC 
(rev 8895)
@@ -226,3 +226,6 @@
 $oProc->query("INSERT INTO controller_procedure (title, purpose, 
responsibility, description, reference, attachment, revision_no) VALUES ('P3811 
Vannprøver og resultater', 'Ved jevnlig prøvetaking kan vi avklare avvik så 
tidlig så mulig og dermed sikre stabil vannkvalitet', 'Byggeier representert 
ved ansvarlig drifts- og vedlikeholdsingeniør BBE KF.', '<ol><li><span>Drifts- 
og vedlikeholdsingeniør skal sørge for at det foretas jevnlig prøvetaking med 
maks 3 måneders intervaller. 
</span></li><li><span><span></span></span><span>Prøvetakingsutstyret skal være 
godkjent av Næringsmiddeltilsynet og teknisk hygiene for Bergen og 
Omland.</span></li><li><span>Personell som skal innhente vannprøver skal ha 
nødvendig opplæring i dette. </span>Opplæring blir gitt av 
Næringsmiddeltilsynet.</li><li><span><span></span></span><span>Prøvetaking skal 
foregå iht. rutiner for prøvetaking som er vedlagt. 
</span></li><li><span><span></span></span><span>Analyseresultater blir sendt 
til BBE KF og tjenestested.</span></li><li><span><span></span></span><span>Kopi 
analyseresultat settes i denne IK-perm kap. 
3.</span></li><li><span><span></span></span><span>Dersom vannkvalitet ikke 
tilfredsstiller kravet må DV-ingeniør konferere Næringsmiddeltilsynet for 
korrigerende tiltak.</span></li><li><span><span></span></span><span>Eventuelle 
avvik og korrigerende tiltak loggføres under kap. 6.</span></li><li><span>Punkt 
9<br></span></li></ol></li>', '', '',1)");
 $oProc->query("INSERT INTO controller_procedure (title, purpose, 
responsibility, description, reference, attachment, revision_no) VALUES ('P3812 
Sjekkliste/Rutiner/Logg', '&nbsp;Ved bruk av sjekklister og faste 
tilsynsrutiner oppnås stabil drift. Tilsyn og nødvendige kontrollpunkter skal 
dokumenteres (loggføres) for&nbsp; at vi på en bedre måte kan vurdere anleggets 
tilstand og dermed raskere oppdage avvik.', 'Driftsleder i bydel skal sørge for 
at nødvendig tilsyn blir utført i tråd med fastalgte rutiner.', 
'<ol><li>Drifts- og vedlikeholdsingeniør skal sørge for at denne IK-håndbok 
ettterleves.</li><li>Driftsleder skal påse at ansvarlig driftspersonell foretar 
rutinemessig tilsyn/ inspeksjon iht. kapittel 5.</li><li>Evt. avvik i forhold 
til beskrevne rutiner skal begrunnes under kap. 6 avviksbehandling- (bruk 
rapportskjema under kap. 6)</li><li>Avvik skal rapporteres til drifts- og 
vedlikeholdsingeniør. Avvik kan være rutiner som ikke er fulgt, tekniske feil/ 
mangler, vannkvalitet som ikke tilfredsstiller gjeldende krav 
o.l.</li></ol></li>', '', '',1)");
 */
+
+//insert of document type for procedures:
+$oProc->query("INSERT INTO controller_document_types (title) 
values('procedures')");
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]