fmsystem-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Fmsystem-commits] [8832] removed insert of procedures etc on install of


From: Erik Holm-Larsen
Subject: [Fmsystem-commits] [8832] removed insert of procedures etc on install of module
Date: Mon, 13 Feb 2012 07:33:13 +0000

Revision: 8832
     http://svn.sv.gnu.org/viewvc/?view=rev&root=fmsystem&revision=8832
Author:  erikhl
Date:   2012-02-13 07:33:12 +0000 (Mon, 13 Feb 2012)
Log Message:
-----------
removed insert of procedures etc on install of module

Modified Paths:
--------------
  trunk/controller/setup/default_records.inc.php

Modified: trunk/controller/setup/default_records.inc.php
===================================================================
--- trunk/controller/setup/default_records.inc.php   2012-02-13 07:25:18 UTC 
(rev 8831)
+++ trunk/controller/setup/default_records.inc.php   2012-02-13 07:33:12 UTC 
(rev 8832)
@@ -148,6 +148,7 @@
 */
 
 //insert control areas
+/* EHL: removed 13/02-2012 
 $oProc->query("INSERT INTO controller_control_area (title) VALUES ('Miljø')");
 $oProc->query("INSERT INTO controller_control_area (title) VALUES ('IK - 
Brann')");
 $oProc->query("INSERT INTO controller_control_area (title) VALUES ('IK - 
Løfteinnretning')");
@@ -163,7 +164,8 @@
 $oProc->query("INSERT INTO controller_control_area (title) VALUES ('Divese - 
Leietaker')");
 $oProc->query("INSERT INTO controller_control_area (title) VALUES ('Diverse - 
Byggforvalter')");
 $oProc->query("INSERT INTO controller_control_area (title) VALUES 
('Legionella')");
-
+*/
+/* EHL: removed 13/02-2012
 //insert control groups
 $oProc->query("INSERT INTO controller_control_group (group_name, 
control_area_id, procedure_id) VALUES ('Utstyr, f. eks blomster - og 
plantekasser', 1, NULL)");
 $oProc->query("INSERT INTO controller_control_group (group_name, 
control_area_id, procedure_id) VALUES ('Benker', 1, NULL)");
@@ -193,7 +195,8 @@
 $oProc->query("INSERT INTO controller_control_group (group_name, 
control_area_id, procedure_id) VALUES ('Sjekkliste og rutiner', 5, NULL)");
 $oProc->query("INSERT INTO controller_control_group (group_name, 
control_area_id, procedure_id) VALUES ('Sjekklister, rutiner og logg', 5, 
NULL)");
 $oProc->query("INSERT INTO controller_control_group (group_name, 
control_area_id, procedure_id) VALUES ('Vannprøver og resultater', 5, NULL)");
-
+*/
+/* EHL: removed 13/02-2012
 //insert control items
 $oProc->query("INSERT INTO controller_control_item (title, required, 
what_to_do, how_to_do, control_group_id) VALUES ('Er alle elektriske kabler 
betryggende festet?', false, 'Kommer', 'Kommer', 1)");
 $oProc->query("INSERT INTO controller_control_item (title, required, 
what_to_do, how_to_do, control_group_id) VALUES ('Er alle 
svakstrøm/sterkstrømkabler forlagt adskilt?', false, 'Kommer', 'Kommer', 1)");
@@ -222,4 +225,4 @@
 $oProc->query("INSERT INTO controller_procedure (title, purpose, 
responsibility, description, reference, attachment, revision_no) VALUES ('P40 
Hvordan utføre egenkontroll av elektriske anlegg i kommunale bygg', 'Å sikre at 
elektriske anlegg i holdes forsvarlig stand i.h.t. forskrift om internkontroll 
av elektriske installasjoner', 'Bergen kommunale bygg er ansvarlig for 
oppdatering av rutiner og informasjon', 'Elektriske installasjoner skal 
kontrolleres i.h.t. internkontrollforskriftens § 5', '', '',1)");
 $oProc->query("INSERT INTO controller_procedure (title, purpose, 
responsibility, description, reference, attachment, revision_no) VALUES ('P3811 
Vannprøver og resultater', 'Ved jevnlig prøvetaking kan vi avklare avvik så 
tidlig så mulig og dermed sikre stabil vannkvalitet', 'Byggeier representert 
ved ansvarlig drifts- og vedlikeholdsingeniør BBE KF.', '<ol><li><span>Drifts- 
og vedlikeholdsingeniør skal sørge for at det foretas jevnlig prøvetaking med 
maks 3 måneders intervaller. 
</span></li><li><span><span></span></span><span>Prøvetakingsutstyret skal være 
godkjent av Næringsmiddeltilsynet og teknisk hygiene for Bergen og 
Omland.</span></li><li><span>Personell som skal innhente vannprøver skal ha 
nødvendig opplæring i dette. </span>Opplæring blir gitt av 
Næringsmiddeltilsynet.</li><li><span><span></span></span><span>Prøvetaking skal 
foregå iht. rutiner for prøvetaking som er vedlagt. 
</span></li><li><span><span></span></span><span>Analyseresultater blir sendt 
til BBE KF og tjenestested.</span></li><li><span><span></span></span><span>Kopi 
analyseresultat settes i denne IK-perm kap. 
3.</span></li><li><span><span></span></span><span>Dersom vannkvalitet ikke 
tilfredsstiller kravet må DV-ingeniør konferere Næringsmiddeltilsynet for 
korrigerende tiltak.</span></li><li><span><span></span></span><span>Eventuelle 
avvik og korrigerende tiltak loggføres under kap. 6.</span></li><li><span>Punkt 
9<br></span></li></ol></li>', '', '',1)");
 $oProc->query("INSERT INTO controller_procedure (title, purpose, 
responsibility, description, reference, attachment, revision_no) VALUES ('P3812 
Sjekkliste/Rutiner/Logg', '&nbsp;Ved bruk av sjekklister og faste 
tilsynsrutiner oppnås stabil drift. Tilsyn og nødvendige kontrollpunkter skal 
dokumenteres (loggføres) for&nbsp; at vi på en bedre måte kan vurdere anleggets 
tilstand og dermed raskere oppdage avvik.', 'Driftsleder i bydel skal sørge for 
at nødvendig tilsyn blir utført i tråd med fastalgte rutiner.', 
'<ol><li>Drifts- og vedlikeholdsingeniør skal sørge for at denne IK-håndbok 
ettterleves.</li><li>Driftsleder skal påse at ansvarlig driftspersonell foretar 
rutinemessig tilsyn/ inspeksjon iht. kapittel 5.</li><li>Evt. avvik i forhold 
til beskrevne rutiner skal begrunnes under kap. 6 avviksbehandling- (bruk 
rapportskjema under kap. 6)</li><li>Avvik skal rapporteres til drifts- og 
vedlikeholdsingeniør. Avvik kan være rutiner som ikke er fulgt, tekniske feil/ 
mangler, vannkvalitet som ikke tilfredsstiller gjeldende krav 
o.l.</li></ol></li>', '', '',1)");
-
+*/
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]