emacs-bug-tracker
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

bug#62195: closed ([PATCH 00/17]: gnu: cl-trial: Update to 1.2.0-2.db4e9


From: GNU bug Tracking System
Subject: bug#62195: closed ([PATCH 00/17]: gnu: cl-trial: Update to 1.2.0-2.db4e98e.)
Date: Thu, 16 Mar 2023 14:53:02 +0000

Your message dated Thu, 16 Mar 2023 14:52:01 +0000
with message-id <87jzzglpdt.fsf@kitej>
and subject line Re: [bug#62195] [PATCH 00/17]: gnu: cl-trial: Update to 
1.2.0-2.db4e98e.
has caused the debbugs.gnu.org bug report #62195,
regarding [PATCH 00/17]: gnu: cl-trial: Update to 1.2.0-2.db4e98e.
to be marked as done.

(If you believe you have received this mail in error, please contact
help-debbugs@gnu.org.)


-- 
62195: https://debbugs.gnu.org/cgi/bugreport.cgi?bug=62195
GNU Bug Tracking System
Contact help-debbugs@gnu.org with problems
--- Begin Message --- Subject: [PATCH 00/17]: gnu: cl-trial: Update to 1.2.0-2.db4e98e. Date: Tue, 14 Mar 2023 23:49:35 +0000
Hi Guix!

This long (for me) patch series brings the latest changes of Trial a game
engine written in Common Lisp. I've tried to enable as many features as I
could do in a scope of small list of commits. I've marked some system as "long
packaging journey" for the next round of expanding functionality.

Build:
> ./pre-inst-env guix build --rounds=2 cl-zr-utils cl-3d-vectors cl-3d-matrices 
> cl-3d-quaternions cl-3d-transforms cl-trivial-extensible-sequences cl-promise 
> cl-parachute cl-pathname-utils cl-glsl-toolkit cl-gamepad cl-3b-bmfont 
> cl-alloy cl-jzon cl-gltf cl-dns-client cl-trial
> /gnu/store/i5mx1b03jvavds2r2lriy7zwcpyxdip0-cl-trial-1.2.0-2.db4e98e
> /gnu/store/kmx73c5s59dgkdjjdjbd55zr6c7cr9dh-cl-dns-client-1.0.0-0.9f252e9
> /gnu/store/f067gx3kzj9w9w7vf3i6cl6dydpqpz98-cl-gltf-1.0.0-0.7f9193a
> /gnu/store/4padjq5c6l56aig30wmg4893gisbfh1z-cl-jzon-1.0.0
> /gnu/store/j48wvlqcik249g6qb39zq403yv9az376-cl-alloy-0.0.0-3.628974d
> /gnu/store/bz3mpvwc4pxpg3l3r5w5d1w7h7xf260h-cl-3b-bmfont-0.0.1-3.332c226
> /gnu/store/h5jzmf2yi5alcs24ih2kc8kkkwig7437-cl-gamepad-3.0.0-2.647f6ee
> /gnu/store/ak3pb6sx3djc64skhcv7pwxpk8kx6hwi-cl-glsl-toolkit-1.0.0-2.4c4889e
> /gnu/store/lm4d8nvcib0w831dhv2m4aybs7jpayl4-cl-pathname-utils-1.1.0-2.13189c0
> /gnu/store/zzf349n6y0ng9zi1yf73y22csvz4kiqi-cl-parachute-1.5.0-1.bd072b0
> /gnu/store/3zabvpffgi4mnbl1z6wcai3f87bpbp9q-cl-promise-1.0.0-0.801db8f
> /gnu/store/f0zr6rbhd2g4gk5criywzi23dl8qvgf0-cl-trivial-extensible-sequences-1.0.0-0.d40b2da
> /gnu/store/qmiy26vl3np0w6n3xxfdrg48qwhixana-cl-3d-transforms-1.0.0-0.1d44509
> /gnu/store/ca7ssi7x3nij6xx57c731g4mg4dbar9y-cl-3d-quaternions-1.0.0-0.b79c15c
> /gnu/store/lrai2hm4j1lcz0vsa0lyfz7kq6hdiwcc-cl-3d-matrices-1.0.0-2.b4f5a58
> /gnu/store/i2xyfrw7s1phwxi3plwgxwsqwdj8gkpi-cl-3d-vectors-3.1.0-2.2579694
> /gnu/store/rnzlnpppzdmkds6lnxpkjphdbpg9m5y2-cl-zr-utils-0.0.0.0-0.e7eaffc

Check build of dependent packages:
> ./pre-inst-env guix build $(./pre-inst-env guix refresh --list-dependent 
> cl-zr-utils cl-3d-vectors cl-3d-matrices cl-3d-quaternions cl-3d-transforms 
> cl-trivial-extensible-sequences cl-promise cl-parachute cl-pathname-utils 
> cl-glsl-toolkit cl-gamepad cl-3b-bmfont cl-alloy cl-jzon cl-gltf 
> cl-dns-client cl-trial | awk -F: '{print $2}')
> /gnu/store/i5mx1b03jvavds2r2lriy7zwcpyxdip0-cl-trial-1.2.0-2.db4e98e
> /gnu/store/igdxb7hzw2qiqm2zasjspaamsfsyzdys-cl-virality-0.3.0
> /gnu/store/qvk7n5g3n7zzdfavmwhswfy0c6g8vfvg-cl-definitions-systems-2.0.1
> /gnu/store/ybk3iawibzva6gz1ggswha84pqswam7w-cl-bubble-operator-upwards-1.0-0.846275a
> /gnu/store/qg7pva9rvb1mhcqwdg52n1lra7bzl4j4-cl-raylib-0.0.1-0.985ceeb
> /gnu/store/aqgmhdbp6pd2cijx0bxl4980g8cg7ra2-cl-common-lisp-jupyter-0.1.0-3.ba9f0e7
> /gnu/store/9ir0x2zsn3j6j4wpjir3f9smq1x56imy-cl-clip-0.7.0-1.7afa687
> /gnu/store/gjjv7j1xj65bgbhh87s1800z1k92gkrs-cl-tripod-0.0.1-1.b019a27
> /gnu/store/h493nvaqvh2cmq2nmafdli8kc957z9mp-cl-hunchenissr-routes-0-1.2e83197
> /gnu/store/93m95hmm98pq4i8pd8xcm5q6blwmrm68-cl-feeder-1.0.0-1.b05f517
> /gnu/store/30yg409g3anh1pmfpm11044ffjmwyw26-cl-plump-sexp-0.1.0-0.bbcf75e
> /gnu/store/qy8hcp24vd0idv7r1arlhghap40ww4ni-cl-liballegro-0.2.15-1.49f632c
> /gnu/store/l4xmc6454b0vxdl4364d36zdxkqmggbj-cl-positional-lambda-2.0-0.a43a7bb
> /gnu/store/bvvjwdpmscnxmhfxnn8vff3nm0aq8smz-cl-zip-0.0.0-1.688b154
> /gnu/store/kn5nx176szbv88j6idblx2h7jjqn3x7a-cl-prometheus-0.4.1
> /gnu/store/1j7aar2c4bqbb7j6jdal655l13j2p3as-cl-qmynd-1.0.0-1.7e56daf
> /gnu/store/1z61smlp12yb6jlpjk45fg5ilwvpnmrp-cl-mcclim-0.9.7-3.ece91cf
> /gnu/store/p7nb01wda241c28l6fldmgvy2sj15ri2-cl-qrencode-0.1.2
> /gnu/store/hrr2dm2yiwqhryq27qjzwa9j0d4ph335-cl-yxorp-0.4-4.c306898
> /gnu/store/7h9m21sbk0fv905zrhqg7p0a29g69jvw-cl-tar-0.2.3-0.7c6e07a
> /gnu/store/72ph6n2smfykih8z3r5kmpxvi98wvz1g-cl-amb-1.0.0-0.884bef6
> /gnu/store/nfys28dsikphvzin0c6724sx2rycy4di-cl-eris-0.1
> /gnu/store/l7dzh2if5yjf2dx4n0ds2gq4859x9n7g-cl-radiance-2.1.2-2.a723783
> /gnu/store/lk6nds35qivf4v2waxlsc0ik89f4fbyz-cl-lisp-stat-1.2.0-0.357a0d2
> /gnu/store/2a8xq37n7as31nydcafgd28727cbcw89-cl-slot-extra-options-1.1.1-1.29517d9
> /gnu/store/ygx9n7bza3wj5d80vch63ghb5kyn260h-cl-origin-2.0.0-1.d646134
> /gnu/store/kxmg3ss1sv3mlygqndhh1qhrkmv1avsi-cl-ucons-0.0.0-0.d976810
> /gnu/store/r57kqby198zabl1s2fm6pbs01a3y6an4-cl-gserver-1.8.0
> /gnu/store/z8ky2kbc10kmk62f244plbiya2p1pj9s-cl-atomichron-0.0.0-0.5b3578b
> /gnu/store/pxzadgy5lwggzvhsmnw6gigln2xlfq8r-cl-concurrent-hash-tables-0.0.0-0.1b9f0b5
> /gnu/store/g3qwj4wghx9fzqxa9kl137c3ac8kp8c8-cl-https-everywhere-0.0.0-1.cbcc73b
> /gnu/store/r2lbg506i3zgx77lmpb08mvwwrzkvvqc-cl-nhooks-1.2.0
> /gnu/store/k76vzzvcw44nmhdhrvxfk9lhh8l41ymq-cl-random-sample-0.0.0-0.46b7037
> /gnu/store/0xsbzzc5k4xnczwg16jgb5kv3c5yxvm8-cl-fof-0.2.0-1.522879e
> /gnu/store/mzhar12n1180mj8ia05ll0czvnx2wj12-cl-april-1.0-3.bdd74f1
> /gnu/store/m0m5mn4msfwvaxldg7sw6gqxgxlpwwmg-cl-moira-0.0.0-0.21f1cfd
> /gnu/store/g1qkgahmyq4194f5hrvd71sx2pakyyga-cl-triads-0-0.840b025
> /gnu/store/pw9dyl3hny6svq577jriapxpv0vlhns4-cl-data-lens-0.0.0-0.801bc1e
> /gnu/store/bx4ld6pp09jqngi0km306f4vixdm3c2f-cl-spinneret-3.0-5.52709ab
> /gnu/store/dvmw3rai176v9k32jwfrlir45k5d5c8l-cl-ospm-0.0.1
> /gnu/store/ax1gnnbqm5nb18xz5sh1i0lx7bjfi2r8-cl-nfiles-1.1.2
> /gnu/store/qlw7289632jnzix55qa7zcvpqrh2zkj1-cl-airship-scheme-0.0.0-0.1862db8
> /gnu/store/rdzw9cjc4xim7wcs3scibyagl34ip488-cl-one-more-re-nightmare-0.0.0-0.09c33fe

Sharlatan Hellseher (17):
 gnu: cl-3d-vectors: Update to 3.1.0-2.2579694.
 gnu: cl-3d-matrices: Update to 1.0.0-2.b4f5a58.
 gnu: Add cl-3d-quaternions.
 gnu: Add cl-3d-transforms.
 gnu: Add cl-trivial-extensible-sequences.
 gnu: Add cl-promise.
 gnu: cl-parachute: Update to 1.5.0-1.bd072b0.
 gnu: cl-pathname-utils: Update to 1.1.0-2.13189c0.
 gnu: cl-glsl-toolkit: Update to 1.0.0-2.4c4889e.
 gnu: cl-gamepad: Update to 3.0.0-2.647f6ee.
 gnu: cl-3b-bmfont: Update to 0.0.1-3.332c226.
 gnu: cl-alloy: Update to 0.0.0-3.628974d.
 gnu: cl-jzon: Fix build by disabling tests on ECL.
 gnu: Add cl-gltf.
 gnu: Add cl-dns-client.
 gnu: cl-trial: Update to 1.2.0-2.db4e98e.
 gnu: cl-zr-utils: Fix build by disabling tests.

 gnu/packages/lisp-check.scm |  6 +-
 gnu/packages/lisp-xyz.scm  | 408 +++++++++++++++++++++++++++++++-----
 2 files changed, 357 insertions(+), 57 deletions(-)


base-commit: 1ed227d7952af48efe50a2f6c9537e17c356daa1
-- 
2.39.2
--- End Message ---
--- Begin Message --- Subject: Re: [bug#62195] [PATCH 00/17]: gnu: cl-trial: Update to 1.2.0-2.db4e98e. Date: Thu, 16 Mar 2023 14:52:01 +0000
Patches pushed as 2fb2a4c086286f7cf444a4734520d58ad29bc182 and
following.
Thanks.

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


--- End Message ---

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]