dotgnu-pnet-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Dotgnu-pnet-commits] pnetlib/resources/ca_ES/Xsharp Makefile.am, NONE,


From: Adam Ballai <address@hidden>
Subject: [Dotgnu-pnet-commits] pnetlib/resources/ca_ES/Xsharp Makefile.am, NONE, 1.1 Xsharp.txt, NONE, 1.1
Date: Sat, 18 Oct 2003 20:34:12 +0000

Update of /cvsroot/dotgnu-pnet/pnetlib/resources/ca_ES/Xsharp
In directory subversions:/tmp/cvs-serv9312

Added Files:
    Makefile.am Xsharp.txt 
Log Message:


--- NEW FILE: Makefile.am ---
SUFFIXES = .txt .resources

RESOURCENAME = Xsharp.resources

RESOURCEFILES = Xsharp.txt

noinst_DATA = $(RESOURCENAME)

CLEANFILES = $(RESOURCENAME) tempres.txt

if PNET_RESGEN

# Portable.NET's resgen can convert multiple input files.

$(RESOURCENAME): $(RESOURCEFILES)
    "$(RESGEN)" $(RESGEN_FLAGS) $(RESOURCEFILES) $(RESOURCENAME)

else

# Microsoft's resgen can only convert a single input file at a time,
# so we combine everything into one file and then convert.

$(RESOURCENAME): $(RESOURCEFILES)
    cat $(RESOURCEFILES) >tempres.txt
    "$(RESGEN)" $(RESGEN_FLAGS) tempres.txt $(RESOURCENAME)
    rm -f tempres.txt

endif

--- NEW FILE: Xsharp.txt ---
#
# Xsharp.txt - Default English resources for the Xsharp.dll library.
#
# Copyright (C) 2002, 2003 Southern Storm Software, Pty Ltd.
#
# This program is free software; you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
# (at your option) any later version.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program; if not, write to the Free Software
# Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
#
X_Exception=Ha ocorregut una excepció no especificada
X_LibraryNotPresent=No s'ha pogut trobar la llibreria d'X/Windows
X_CannotOpenTo=No s'ha pogut obrir el visor: {0}
X_CannotOpen=No s'ha pogut obrir el visor
X_ConnectionLost=S'ha perdut la conexió amb el servidor X
X_WidgetDestroyed=El widget ha estat destruït
X_PixmapDestroyed=El pixmap ha estat destruït
X_BitmapDestroyed=El bitmap ha estat destruït
X_GraphicsDestroyed=L'objecte de grafics ha estat destruït
X_InvalidOperation=Ha ocorregut una operació invàlida sobre les X
X_BellPercent=El percentatge de la campana ha de entre -100 i 100
X_PointCoordRange=Les coordenades del punt estan fora de rang
X_RectCoordRange=Les coordenades del rectangle estan fora de rang
X_PolygonNeeds3Pts=Els poligons necessiten almenys tres punts
X_InvalidPosition=Posició invàlida per al widget
X_InvalidSize=Mida incorrecte pel widget
X_Function=Valor incorrecte per la funció: {0}
X_LineWidth=Ample de línea invàlid: {0}
X_LineStyle=Tipus de línea incorrecte: {0}
X_CapStyle=Tipus incorrecte de punta de linea: {0}
X_JoinStyle=Estil d'unió de linies incorrecte: {0}
X_FillRule=Normal d'omplida incorrecte: {0}
X_ArcMode=Mode d'arc incorrecte: {0}
X_GraphicsIsOutputOnly=Els objectes gràfics només poden ser creats per widgets 
d'entrada/sortida
X_NonRootParent=El pare no pot ser la finestra arrel
X_NonRootOperation=L'operació demanada no pot ser realitzada en la finestra 
arrel
X_NonTopLevelOperation=L'operació demanada no pot ser realitzada en widgets de 
primer plà
X_NonPlaceholderOperation=L'operació no pot ser realizada sobre widgets
X_BadEnumeratorPosition=L'enumerador no esta posicionat en un element
X_InvalidPixmapSize=Mida incorrecte del pixmap
X_InvalidBitmapSize=Mida incorrecte del bitmap
X_InvalidBitmapBits=Bits incorrectes al bitmap
X_Need2Points=Es necessiten almenys 2 punts a l'array
X_Need1Point=Es necessita almenys 1 punt a l'array
X_MaxReqSizeExceeded=L'array excedeix el màxim de peticions del servidor X
X_Need1Rect=Es necessita almenys 1 rectangle en l'array
X_InvalidIcon=Format incorrecte per l'icona
X_InvalidFocusChild=El widget del fill no pot ser definit com una finestra en 
primer plà
X_InvalidReparent=Reparent would create a circularity in the widget tree
X_NonNegative=No estan permesos valors negatius en aquest contexte
X_InvalidImageFile=No s'ha pogut obrir la imatge especificada

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]