dotgnu-pnet-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Dotgnu-pnet-commits] pnetlib/resources/ca_ES/System.Xml Makefile.am, NO


From: Adam Ballai <address@hidden>
Subject: [Dotgnu-pnet-commits] pnetlib/resources/ca_ES/System.Xml Makefile.am, NONE, 1.1 Xml.txt, NONE, 1.1
Date: Sat, 18 Oct 2003 20:25:27 +0000

Update of /cvsroot/dotgnu-pnet/pnetlib/resources/ca_ES/System.Xml
In directory subversions:/tmp/cvs-serv6770/resources/ca_ES/System.Xml

Added Files:
    Makefile.am Xml.txt 
Log Message:

Add ca_ES translation.


--- NEW FILE: Makefile.am ---
SUFFIXES = .txt .resources

RESOURCENAME = System.Xml.resources

RESOURCEFILES = Xml.txt

noinst_DATA = $(RESOURCENAME)

CLEANFILES = $(RESOURCENAME) tempres.txt

if PNET_RESGEN

# Portable.NET's resgen can convert multiple input files.

$(RESOURCENAME): $(RESOURCEFILES)
    "$(RESGEN)" $(RESGEN_FLAGS) $(RESOURCEFILES) $(RESOURCENAME)

else

# Microsoft's resgen can only convert a single input file at a time,
# so we combine everything into one file and then convert.

$(RESOURCENAME): $(RESOURCEFILES)
    cat $(RESOURCEFILES) >tempres.txt
    "$(RESGEN)" $(RESGEN_FLAGS) tempres.txt $(RESOURCENAME)
    rm -f tempres.txt

endif

--- NEW FILE: Xml.txt ---
#
# Xml.txt - Resources for xml exception messages.
#
# Copyright (C) 2001, 2002 Southern Storm Software, Pty Ltd.
#
# This program is free software; you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
# (at your option) any later version.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program; if not, write to the Free Software
# Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
#
Xml_Default=Ha ocorregut un error XML
Xml_WrongNameTable=S'ha utilitzat un XmlNameTable erroni
Xml_InvalidPrefix=El prefixe utilitzat és invàlid
Xml_BooleanFormat=Format invàlid per a un valor booleà
Xml_InvalidName=El nom no està en un format XML vàlid
Xml_InvalidNamespace=S'ha especificat un 'namespace' invàlid
Xml_InvalidNamespaceURI=S'ha especificat un 'namespace' invàlid per l'URI
Xml_IncorrectNode=No s'esperava aquest node a l'entrada XML
Xml_UnexpectedEOF=L'entrada XML-stream s'ha finalitzat de forma inesperada
Xml_MustBeStream=El tipus d'objecte ha de ser del tipus null o typeof(Stream)
Xml_UnspecifiedUri=No s'ha especificat cap URI
Xml_InvalidWriteState=Estat invàlid per l'operació d'escriptura
Xml_InvalidReadState=Estat invàlid per l'operació de lectura
Xml_InvalidQuoteChar=Caràcter de cotització invàlid
Xml_NamespacesNotSupported=Els namespaces no estan suportats per aquest 
escriptor
Xml_InvalidSurrogate=Sustitució invàlida de la parella de caràcters
Xml_InvalidXmlWritten=S'ha escrit una seqüència XML invàlida
Xml_InvalidWhitespace=Caràcter d'espai invàlid
Xml_InvalidWhitespaceHandling=El valor de maneig d'espais és invàlid
Xml_InvalidEntityRef=Referència invàlida al nom de l'entitat
Xml_InvalidEntityHandling=El valor de maneig de l'entitat és invàlid
Xml_InvalidNodeType=Tipus de node invàlid
Xml_InvalidValidationType=Tipus de validació invàlida
Xml_NotTextReader=El especificat XmlReader no és XmlTextReader
Xml_InvalidAttributeIndex=El valor de l'Índex d'atribut no és correcte
Xml_CannotSetInnerXml=No es pot definir l'interior del XML per aquest node
Xml_CannotSetValue=No es pot definir el valor per aquest tipus de node
Xml_NotSameDocument=Els nodes especificats no estan en el mateix document
Xml_ReadOnly=El node especificat es de només lectura
Xml_IsAncestor=Intent d'afegir un avanpassat com a fill
Xml_AttrCollectionWrongNode=Tipus de node incorrecte per a una col·lecció 
d'atributs
Xml_NotAttrCollectionMember=El node de referència no es un membre de la 
col·lecció
Xml_InvalidStandalone=Atribut independent incorrecte
Xml_InvalidVersion=El valor de la versió de XML ha de ser 1.0
Xml_InvalidSpecialAttribute=Nom incorrecte per a un atribut especial
Xml_CannotInsert=No es pot insertar el node en aquesta posició
Xml_CannotRemove=No es pot eliminar aquest node
Xml_ReaderClosed=El lector XML ja ha estat tancat anteriorment o no existeix
Xml_ReaderError=S'ha detectat un error a l'entrada XML
Xml_RefNotChild=El node de referència no és un fill del parent especificat
Xml_CannotClone=No es pot clonar aquest de node
Xml_AttrAlreadySet=L'atribut espeicificat ja ha estat definit en un element

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]