dotgnu-pnet-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Dotgnu-pnet-commits] pnetlib/resources/ca_ES/runtime Arg.txt, NONE, 1.


From: Adam Ballai <address@hidden>
Subject: [Dotgnu-pnet-commits] pnetlib/resources/ca_ES/runtime Arg.txt, NONE, 1.1 Cast.txt, NONE, 1.1 Crypto.txt, NONE, 1.1 DivZero.txt, NONE, 1.1 Emit.txt, NONE, 1.1 Exception.txt, NONE, 1.1 Format.txt, NONE, 1.1 IO.txt, NONE, 1.1 Invalid.txt, NONE, 1.1 Makefile.am, NONE, 1.1 NotSupp.txt, NONE, 1.1 Overflow.txt, NONE, 1.1 Reflection.txt, NONE, 1.1 Remoting.txt, NONE, 1.1 Security.txt, NONE, 1.1 Serialize.txt, NONE, 1.1
Date: Sat, 18 Oct 2003 20:25:27 +0000

Update of /cvsroot/dotgnu-pnet/pnetlib/resources/ca_ES/runtime
In directory subversions:/tmp/cvs-serv6770/resources/ca_ES/runtime

Added Files:
    Arg.txt Cast.txt Crypto.txt DivZero.txt Emit.txt Exception.txt 
    Format.txt IO.txt Invalid.txt Makefile.am NotSupp.txt 
    Overflow.txt Reflection.txt Remoting.txt Security.txt 
    Serialize.txt 
Log Message:

Add ca_ES translation.


--- NEW FILE: Format.txt ---
#
# Format.txt - Resources for formatting errors.
#
# Copyright (C) 2001, 2002 Southern Storm Software, Pty Ltd.
#
# This program is free software; you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
# (at your option) any later version.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program; if not, write to the Free Software
# Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
#
Format_BadBoolean=Format incorrecte per al tipus booleà
Format_NeedSingleChar=L'entrada ha de ser una string d'un sol caracter
Format_Integer=El valor ha d'estar en forma d'integer
Format_Guid=El correcte valor pel Guid ha de ser "B", "D", "N" o "P"
Format_GuidValue=Format incorrecte pel valor del Guid
Format_Enum=Format incorrecte per una enumeració
Format_Version=Format incorrecte per a un valor de Versio
Format_IP=Format incorrecte per a una direcció IP
Format_FormatString=Especificació incorrecte de format
Format_FormatArgNumber=Nombre d'argument invàlid en el format especificat
Format_Base64ArrayChar=Caracter de bas64 incorrecte per a l'entrada
Format_TypeException=El tipus esta en un format invàlid
Format_StringException=Especificació de format invàlida
Format_UnallowedCurrencySymbol=No estan suportats els símbols de divisa
Format_UnallowedDecimalPoint=No estan permesos els punts decimals
Format_MultipleDecimalSeparators=S'ha trobat més d'un punt en el nombre decimal
Format_UnallowedLeadingWhite=No estan suportats els espais en blanc al principi
Format_UnallowedTrailingWhite=No estan suportats els caracters en blanc al final
Format_UnbalancedParentheses=Falta un parèntesis a la cadena
Format_ExtraParentheses=Hi ha més d'un parell de parentesis a la cadena
Format_UnallowedParentheses=No estan suportats els parentesis a la cadena
Format_UnallowedLeadingSign=No està permés posar el signe al principi
Format_UnallowedTrailingSign=No està permés posar el signe al final
Format_UnallowedExponent=No està permés posar un exponent
Format_TwoSigns=S'han trobat dos signes, al principi i al final
Format_HexNotSupported=La notació hexadecimal no està suportada per a valors 
decimals o de punt flotant
Format_FileIOPermSetName=El mateix directori FileIO - {0}
Format_NetCodeGroupName=La mateixa pàgina Web
Format_DateTime=Format invalid per un valor de data/hora
Format_Empty=El format de la cadena està buit

--- NEW FILE: Overflow.txt ---
#
# Overflow.txt - Resources for overflow errors.
#
# Copyright (C) 2001 Southern Storm Software, Pty Ltd.
#
# This program is free software; you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
# (at your option) any later version.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program; if not, write to the Free Software
# Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
#
Overflow_Byte=El valor del Byte ha d'estar entre 0 i 255, ambdos inclosos
Overflow_SByte=El valor valid per a SByte han d'estar entre -128 i 127, ambdos 
inclosos
Overflow_Int16=El valor valid per a Int16 han d'estar entre -32768 i 32767, 
ambdos inclosos
Overflow_UInt16=El valor valid per a UInt16 han d'estar entre 0 i 65535, ambdos 
inclosos
Overflow_Int32=El valor valid per a Int32 han d'estar entre -2147483648 i 
2147483647, ambdos inclosos
Overflow_UInt32=El valor valid per a UInt32 han d'estar entre 0 i 4294967295, 
ambdos inclosos
Overflow_Int64=El valor valid per a Int64 han d'estar entre 
-9223372036854775808 i 9223372036854775807, ambdos inclosos
Overflow_UInt64=El valor UInt64 han d'estar entre 0 i 18446744073709551615, 
ambdos inclosos
Overflow_Char=El valor per al Char han d'estar entre 0 i 65535, ambdos inclosos
Overflow_Decimal=Els valors decimals han d'estar entre 
-79228162514264337593543950335 i 79228162514264337593543950335, ambdos inclosos
Overflow_NegateTwosCompNum=S'ha intentat negar el major nombre negatiu d'un 
enter
Overflow_Pointer=El valor del punter està fora de rang
Overflow_Currency=El valor de la divisa OA sobrepassat

--- NEW FILE: Cast.txt ---
#
# Cast.txt - Resources for cast errors.
#
# Copyright (C) 2001 Southern Storm Software, Pty Ltd.
#
# This program is free software; you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
# (at your option) any later version.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program; if not, write to the Free Software
# Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
#
InvalidCast_FromTo=No es pot moldejar desde {0} fins a {1}
InvalidCast_IConvertible=No es pot convertir a IConvertible
InvalidCast_Empty=No es poden convertir valors buits (Empty)
InvalidCast_DBNull=No es poden convertir valors DBNull

--- NEW FILE: Reflection.txt ---
#
# Reflection.txt - Resources for reflection classes.
#
# Copyright (C) 2001 Southern Storm Software, Pty Ltd.
#
# This program is free software; you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
# (at your option) any later version.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program; if not, write to the Free Software
# Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
#
Reflection_AmbiguousAttr=Hi ha més d'un atripus amb el mateix nom
Reflection_AssemblyName=Nom d'ensamblat invàlid
Reflection_AssemblyFile=No s'ha trobat l'ensamblat "{0}"
Reflection_AssemblySecurity=No és tenen suficients permisos per carregar "{0}"
Reflection_BadImage=El format de l'executable o la llibreria "{0}" és invàlid
Reflection_NoEventAdd=No s'ha pogut accedir al mètode 'add' per a l'event
Reflection_NoEventRemove=No s'ha pogut accedir el mètode 'remove' per l'event
Reflection_InvalidEventHandler=El manjeador d'events no es del tipus correcte
Reflection_NoPropertyGet=No s'ha pogut accedir al mètode 'get' per la propietat
Reflection_NoPropertySet=No s'ha pogut accedir al metode 'set' per a la 
propietat
Reflection_NoPropertyAccess=L'invocador no té accés al metode 'get' o 'set de 
la propietat
Reflection_InvokeAttr=Atributs invàlids per Type.InvokeMember
Reflection_CtorTarget=No s'ha pogut especificar l'objectiu al cridar el 
constructor
Reflection_MissingField=No s'ha trobat el field utilitzant Type.InvokeMember
Reflection_MissingMethod=No s'ha trobat el metode utilitzant Type.InvokeMember
Reflection_MissingProperty=No s'ha trobat la propietat utilitzant 
Type.InvokeMember
Reflection_GetField=Arguments invàlids per a la peticio GetField
Reflection_SetField=Aruments invàlids per la petició SetField
Reflection_InvalidArgs=Arguments invàlids per a l'invocació
Reflection_ParamName=Nom de paràmetre incorrecte en la invocació
Reflection_UnknownField=El nom del camp és desconegut

--- NEW FILE: Security.txt ---
#
# Security.txt - Resources for security errors.
#
# Copyright (C) 2003 Southern Storm Software, Pty Ltd.
#
# This program is free software; you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
# (at your option) any later version.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program; if not, write to the Free Software
# Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
#
Security_AllMembershipCondition=Tot el codi
Security_AppDirMembershipCondition=ApplicationDirectory
Security_PolicyVersion=Versió incorrecte per a l'objecte serialitzat de les 
politiques de seguretat
Security_PolicyName=Nom incorrecte per a una serialització de la política de 
seguretat
Security_NotCodeGroupChild=L'objecte no es un fill del grup de codi
Security_RemotingCheckType=El tipus {0} no pot ser exportat com a nivell `Baix' 
de seguretat
Security_SelectorCycle=L'encadenació dels selectors crearà un cicle
Security_Exclusive=S'ha trobat una exclusivitat mutua a les normes de seguretat
Security_PermissionSetNotFound=No s'han pogut especificar els permisos
Security_FullTrustPresent=Tota la informació de confiança esta present
Security_FullTrustNotPresent=No està tota la informació de confiança
Security_RootGroupDescription=El grup del codi arrel guanya tots els permisos
Security_CodeGroupName=Nom del tag XML incorrecte per al grup de seguretat de 
codi

--- NEW FILE: Invalid.txt ---
#
# Invalid.txt - Resources for invalid operation messages.
#
# Copyright (C) 2001 Southern Storm Software, Pty Ltd.
#
# This program is free software; you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
# (at your option) any later version.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program; if not, write to the Free Software
# Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
#
Invalid_CollectionModified=La colecció ha estat modificada
Invalid_BadEnumeratorPosition=L'enumerador no està posicionat en un element
Invalid_UnderlyingModified=La col·lecció subjacent ha estat modificada
Invalid_WriteOnce=El valor només pot ser definit un cop
Invalid_GCHandleNotPinned=El manejador del GC no ha estat clavat
Invalid_GCHandleNotInit=El manejador del GC no ha estat inicialitzat
Invalid_GCHandleInvalid=El manejador del GC no és vàlid
Invalid_ReadOnly=Operacio invàlida sobre objectes de només lectura
Invalid_EmptyQueue=Operació invàlida sobre cues buida
Invalid_EmptyStack=Operació invàlida sobre una pila buida
Invalid_EntryNotInAssembly=El punt d'entrada al mètode no està especificat en 
l'ensamblat
Invalid_PermissionXml=Dades XML invàlides per la definició de permisos
Invalid_PermissionSetName=Nom incorrecte per a una definició de permisos
Invalid_RWLock=Bloqueig de lectura/escriptura invàlid
Invalid_RemoteRegistry=S'ha denegat l'acces a un registre remot
Invalid_IsolatedCurrentSize=No esta disponible la mida d'aquest magatzem aïllat
Invalid_IsolatedQuota=La quota pel magatzem aïllat no està especificada
Invalid_ContextFrozen=El context ja està congelat
Invalid_PropertyClash=Ja existeix una propietat amb el mateix nom
Invalid_ModifyLease=Modificació d'un arrendat que no està en l'estat inicial
Invalid_ResourceNotString=El recurs no és una string
Invalid_ResourceReaderClosed=El recurs de lectura ha estat tancat
Invalid_ResourceWriterClosed=El recurs d'escriptura ha estat tancat

--- NEW FILE: Makefile.am ---
SUFFIXES = .txt .resources

RESOURCENAME = runtime.resources

RESOURCEFILES = Arg.txt \
                Cast.txt \
                Crypto.txt \
                DivZero.txt \
                Emit.txt \
                Exception.txt \
                Format.txt \
                IO.txt \
                NotSupp.txt \
                Overflow.txt \
                Reflection.txt \
                Remoting.txt \
                Security.txt \
                Serialize.txt

noinst_DATA = $(RESOURCENAME)

CLEANFILES = $(RESOURCENAME) tempres.txt

if PNET_RESGEN

# Portable.NET's resgen can convert multiple input files.

$(RESOURCENAME): $(RESOURCEFILES)
    "$(RESGEN)" $(RESGEN_FLAGS) $(RESOURCEFILES) $(RESOURCENAME)

else

# Microsoft's resgen can only convert a single input file at a time,
# so we combine everything into one file and then convert.

$(RESOURCENAME): $(RESOURCEFILES)
    cat $(RESOURCEFILES) >tempres.txt
    "$(RESGEN)" $(RESGEN_FLAGS) tempres.txt $(RESOURCENAME)
    rm -f tempres.txt

endif

--- NEW FILE: Crypto.txt ---
#
# Crypto.txt - Resources for crypto-related errors and exceptions.
#
# Copyright (C) 2002 Southern Storm Software, Pty Ltd.
#
# This program is free software; you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
# (at your option) any later version.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program; if not, write to the Free Software
# Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
#
Crypto_Exception=Ha succeït una excepció criptogràfica
Crypto_UnexpectedOperation=Ha succeït una operació criptogràfica no esperada
Crypto_InvalidKeySize=Mida invàlida de la clau criptogràfica: {0}
Crypto_HashNotComputed=El valor hash no ha estat encara calculat
Crypto_InvalidBlockSize=Tamany de bloc incorrecte: {0}
Crypto_InvalidFeedbackSize=Mida de retroalimentació criptogràfica invàlida: {0}
Crypto_InvalidIVSize=Mida del vector d'inicialització invàlid: {0}
Crypto_InvalidCipherMode=Mode de xifrat invàlid
Crypto_InvalidPaddingMode=Mode de padding invàlid
Crypto_InvalidStreamMode=Mode de fluxe incorrecte per la criptografia
Crypto_NoProvider=El sistema no ofereix suport per {0}
Crypto_WeakKey=La clau DES és feble
Crypto_InvalidOID=Cadena d'identificació d'objecte invàlida: {0}
Crypto_HashInProgress=No es pot canviar la clau en mig d'un procés de hash
Crypto_DSANeedsSHA1=L'algoritme de hash per DSA ha de ser del tipus SHA-1
Crypto_DSAParamsNotSet=No s'han definit els parametres DSA
Crypto_InvalidDSAParams=Paràmetres incorrectes per al DSA
Crypto_CannotSignWithPublic=No es pot signar amb una clau publicar
Crypto_UnknownKey=Nom desconegut de la clau: {0}
Crypto_NoKeyAccess=No està permés l'acces a la clau: {0}
Crypto_NeedsDSA=Es necessita una instància de l'algoritme DSA
Crypto_MissingKey=No hi ha cap clau disponible per realitzar aquesta operació
Crypto_NeedsHash=Es necessita una instància de l'algoritme de hash
Crypto_InvalidASN1=Invalid ASN.1 data in supplied information
Crypto_RSAParamsNotSet=The RSA parameters have not been set
Crypto_InvalidRSAParams=Paràmetres RSA invàlids
Crypto_PKCS1Hash=The hash algorithm must be MD5, SHA1, SHA256, SHA384, or SHA512
Crypto_NeedsRSA=Es requereix una instància de l'algoritme RSA
Crypto_HashAlreadySet=L'algoritme de hash ja ha estat definit
Crypto_CountAlreadySet=El contador d'itineracions ja ha estat definit
Crypto_SaltAlreadySet=La llavor ja ha estat definida
Crypto_RSAMessageTooLong=El missatge ha de ser més curt
Crypto_RSAKeyTooShort=La clau RSA és massa curta per desxifrar
Crypto_RSAInvalidCiphertext=Format de texte xifrat invàlid per a desxifrar amb 
RSA
Crypto_InvalidHashSize=Mida del hash invàlida per realitzar una firma digital
Crypto_CertNotSupp=No estan suportada la construcció de certificats bassats en 
el maneig

--- NEW FILE: Serialize.txt ---
#
# Serialize.txt - Resources for serialization-related errors and exceptions.
#
# Copyright (C) 2002 Southern Storm Software, Pty Ltd.
#
# This program is free software; you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
# (at your option) any later version.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program; if not, write to the Free Software
# Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
#
Serialize_NoObjectID=No s'ha assignat cap identificador per l'objecte
Serialize_BadType=Tipus incorrecte per: SerializationInfo.AddValue
Serialize_AlreadyPresent=Aquest nom ja existeix
Serialize_NotField=El descriptor del membre no és un objecte FieldInfo
Serialize_NotClrType=Cal que sigui del tipus motor de runtime
Serialize_MemberDataMismatch=El membre i les arrays són de mides diferents
Serialize_BadObjectID=Identificador d'objecte invàlid
Serialize_AlreadyRegistered=L'identificador d'objecte ja ha estat registrat amb 
un objecte diferent
Serialize_MissingFixup=Pegat no trobat durant la deserialització
Serialize_BadFixup=El pegat no ha pogut ser aplicat
Serialize_StateMissing=Alguns dels estats requerits de serialització no estan
Serialize_KeyValueMismatch=La clau i les arrays per la taula hash són de mides 
diferents
Serialize_UnknownAssembly=S'ha especificat un ensamblat desconegut
Serialize_DelegateTargetMismatch=L'objectiu delegat no és del tipus esperat
Serialize_DelegateNotPublic=El metode delegat no és public
Serialize_CannotSerialize=No es pot serialitzar {0}

--- NEW FILE: Arg.txt ---
#
# Arg.txt - Resources for argument errors.
#
# Copyright (C) 2001 Southern Storm Software, Pty Ltd.
#
# This program is free software; you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
# (at your option) any later version.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program; if not, write to the Free Software
# Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
#
Arg_MustBeBoolean=L'objecte ha de ser de tipus booleà
Arg_MustBeByte=L'objecte ha de ser de tipus Byte
Arg_MustBeSByte=L'objecte ha de ser de tipus SByte
Arg_MustBeChar=L'objecte ha de ser de tipus Char
Arg_MustBeInt16=L'objecte ha de ser de tipus Int16
Arg_MustBeUInt16=L'objecte ha de ser de tipus UInt16
Arg_MustBeInt32=L'objecte ha de ser de tipus Int32
Arg_MustBeUInt32=L'objecte ha de ser de tipus UInt32
Arg_MustBeInt64=L'objecte ha de ser de tipus Int64
Arg_MustBeUInt64=L'objecte ha de ser de tipus UInt64
Arg_MustBeDecimal=L'objecte ha de ser de tipus Decimal
Arg_MustBeSingle=L'objecte ha de ser de tipus Single
Arg_MustBeDouble=L'objecte ha de ser de tipus Double
Arg_MustBeDateTime=L'objecte ha de ser de tipus DateTime
Arg_MustBeTimeSpan=L'objecte ha de ser de tipus TimeSpan
Arg_MustBeString=L'objecte ha de ser de tipus String
Arg_MustBeSameEnum=Els objectes enumerats han de ser del mateix tipus
Arg_MustBeEnum=Ha de ser de tipus enumerat
Arg_InvalidEnumValue=Tipus d'enumeració invàlid per aquest tipus
Arg_InvalidEnumName=Cadena enumerada invàlida per aquest tipus
Arg_MustBeResourceSet=L'objecte ha de ser del tipus ResourceSet
Arg_MustBeVersion=L'objecte ha de ser del tipus Version
Arg_MustBeGuid=L'objecte ha de ser del tipus Guid
Arg_InvalidBase=La base ha de ser 2, 8, 10 ó 16
Arg_UnknownTypeCode=Codi no reconegut
Arg_InvalidHexStyle=Estil de nombre hexadecimal incorrecte
 Arg_DecBitCtor=Invalid bit array supplied to Decimal constructor
Arg_NotNull=L'argument no pot ser nul
Arg_OutOfRange=L'argument està fora de rang
Arg_OutOfRangeValue=Valor de l'argument: {0}
Arg_DateTimeRange=DateTime està fora de rang
Arg_SearchCompare=Els valors no son comparables per realitzar una busqueda
Arg_RankMustBe1=El nombre de files ha de ser 1
Arg_RankMustBe2=El nombre de files ha de ser 2
Arg_RankMustBe3=El nombre de files ha de ser 3
Arg_InvalidArrayRange=El rang de l'array és incorrecte
Arg_MustBeType=Ha de ser d'un tipus correcte de runtime
Arg_MustHaveOneElement=L'array ha de contindre com a mínim 1 element
Arg_MustBeSameSize=Ambdues arrays han de ser de la mateixa mida
Arg_MustBeSameRank=Ambdues arrays han de tenir el mateix nombre de dimensions
Arg_InvalidArrayIndex=L'índex a l'array és incorrecte
Arg_LowBoundsMustMatch=Els límits més baixos de dos arrays han de coincidir
Arg_ShortItemsArray=Els continguts de l'array és més petit que les claus de 
l'array
Arg_ABMustBeComparable=a i b han d'implementar IComparable
Arg_CannotReduceCapacity=No es pot reduïr la capacitat d'un llista d'arrays 
després de la seva capacitat
Arg_NotANumber=L'argument de punt flotant no és un nombre
Arg_InsufficientSpace=La opreació demanada no té espai suficient a l'array
Arg_EndsWithResources=El nom base especificat no pot acabar en ".resources"
Arg_VersionFields=La versió especificada en el contador de camps és invàlida
Arg_GuidArray8=El buffer del byte Guid ha de tenir 8 items
Arg_GuidArray16=El buffer del byte Guid ha de tenir 16 items
Arg_NonPrimitiveArray=L'array proveït no conté elemnts primitus
Arg_DelegateMethod=Métode perdut per crear la delegació
Arg_DelegateMismatch=Les delegacions especificades no són del mateix tipus
Arg_NotDelegate=El tipus especificat no és un tipus delegat
Arg_DelegateSignature=La delegació i el mètode no tenen la mateixa signatura
Arg_DelegateAccess=La crida no té permís per accedir al mètode delegat
Arg_MakeTypedRef=Una llista de camps que no siguin zero és necessària per a fer 
una referència de tipus 
Arg_MakeTypedRefFields=El camps per una referència de tipus han de ser runtime
Arg_InvalidEra=El valor de l'era és invàlida segons el mètode del calendari
Arg_NoEraYear=No existeix l'era de l'any proveïda pels paràmetres
Arg_ExistingEntry=Ja existeix una entrada amb la clau especificada
Arg_BitArrayLengths=La longitud dels dos bits d'arrays no és la mateixa
Arg_NotFound=El valor especificat no s'ha trobat
Arg_Value0To99=Els valors especificats han de ser entre 0 i 99, ambdós inclosos
Arg_Value0To3=Els valors especificats han de ser entre 0 i 3, ambdós inclosos
Arg_Value0To15=Els valors especificats han de ser entre 0 i 15, ambdós inclosos
Arg_Value0To4=Els valors especificats han de ser entre 0 i 4, ambdós inclosos
Arg_Value0To2=Els valors especificats han de ser entre 0 i 2, ambdós inclosos
Arg_Value0To9=Els valors especificats han de ser entre 0 i 9, ambdós inclosos
Arg_Value1To9=Els valors especificats han de ser entre 1 i 9, ambdós inclosos
Arg_Array7Elems=L'array especificat ha de tenir 7 elements
Arg_Array13Elems=L'array especificat ha de tenir 13 elements
Arg_InvalidCalendar=Calendari invàlid per la cultura actual
Arg_CalendarWeekRule=Setmana invàlida segons la regla de valors
Arg_DayOfWeek=Valor del dia de la setmana invàlid
Arg_InvalidXMLTag=Nom de l'element XML invàlid
Arg_InvalidXMLText=Text de l'element XML invàlid
Arg_InvalidXMLAttrName=Atribut de l'element XML invàlid
Arg_InvalidXMLAttrValue=Valor de l'atribut XML invàlid
Arg_DuplicateXMLAttr=Ja existeix un atribut XML amb el nom especificat
Arg_PermissionState=Valor de l'estat dels permisos invàlid
Arg_PermissionVersion=Versió incorrecta dels permisos de l'objecte
Arg_InvalidUTF8=Seqüència invàlida del byte UTF8
Arg_WeakRefCollected=La referència Weak ha recollit escombraria
Arg_MustBeCoreLib=L'assembler especificat ha de ser en el nucli de la llibreria
Arg_InvalidRegion=Nom de la regió o l'identificador invàlid
Arg_DateTimeFormatChar=El format del caràcter DateTime és invàlid
Arg_PermissionMismatch=No coincideixen els permisos dels objectes
Arg_EnvironmentAccess=Permís del valor d'accés de l'entorn invàlid
Arg_FileIOAccess=Permís del valor d'accés del fitxer I/O invàlid
Arg_SecurityFlag=El valor del flag de la seguretat de permisos és invàlid
Arg_ReflectionFlag=El Valor del flag de reflexió de permisos és invàlid
Arg_FileDialogAccess=El valor d'accés del fitxer de diàleg de permisos és 
invàlid
Arg_InvalidSite=Permisos invàlids del valor del site
Arg_WindowFlag=Permisos invàlids del valor del flag de la finestra
Arg_ClipboardFlag=Permisos invàlids del valor del flag del porta papers
Arg_PublicKeyBlob=Clau pública invàlida pel valor de blob
Arg_RegistryAccess=Permisos invàlids del registre pel valor d'accés
Arg_PermissionsExecution=Autoritza el programa amb permís d'execució
Arg_PermissionsFullTrust=Autoritza tots els permisos
Arg_PermissionsInternet=Autoritza l'accés a internet
Arg_PermissionsLocalIntranet=Autoritza l'accés local a la intranet
Arg_PermissionsNothing=Denega tots els permisos
Arg_PermissionsSkipVerification=Autoritza el programa per passar per alt la 
verificació
Arg_InvalidAsync=Objecte invàlid proveït per la operació asíncrona de 
llegir/escriure
Arg_InvalidHive=Registre hive invàlid
Arg_SynchronizationFlag=Valor del flag de sincronització invàlid
Arg_PointerType=L'argument proveït no és un tipus de punter
Arg_PointerValue=L'argument proveït no és un valor de punter
Arg_InvalidSoapValue=La cadena proveïda no és un valor SOAP vàlid
Arg_SecurityZone=El valor de la zona de seguretat proveïda és invàlid
Arg_CannotMarshalStruct=El tipus d'estructura proveïda no pot ser ordenada
Arg_NotGenericMethod=El mètode especificat no és genèric
Arg_GenericParameterCount=El nombre de paràmetres genèrics no coincideix
Arg_InvalidUnityObject=Unitat de l'objecte invàlida durant la deserialització
Ar_InvalidMemberObject=Trobat un objecte membre invàlid durant la 
deserialització
Arg_InvalidUrl=URL invàlida
Arg_InvalidMembershipCondition=Grup de codi invàlid membre de la condició
Arg_InvalidRegex=Expressió regular invàlida
Arg_ResourceAlreadyPresent=El recurs especificat ja és present
ArgRange_DecimalScale=La escala del factor decimal ha de ser entre 0 i 28, 
ambdós inclosos
ArgRange_YMD=La especificació d'any, mes, dia està fora del rang
ArgRange_HMS=La especificació d'hora, minuts, segons està fora del rang
ArgRange_DateTimeTicks=El valor Ticks pel valor de DateTime està fora del rang
ArgRange_TimeSpan=El valor de TimeSpan està fora del rang
ArgRange_Array=La posició de l'array o la seva longitud estan fora de rang
ArgRange_NonNegative=El valor no pot ser negatiu
ArgRange_NonNegOrNegOne=El valor ha de ser positiu, 0, o -1
ArgRange_PositiveNonZero=El valor ha de ser positiu o diferent de zero
ArgRange_NegativeOrZero=El valor ha de ser negatiu o zero
ArgRange_Negative=El valor ha de ser negatiu
ArgRange_StringIndex=L'índex de la cadena està fora del rang
ArgRange_StringRange=El rang de la cadena està fora del rang
ArgRange_RoundDigits=Arrodoniment del dígit ha de ser entre 0 i 15, ambdós 
inclosos
ArgRange_MinValueGtMaxValue=minValue és més gran que maxValue
ArgRange_StringNonEmpty=String value must not be empty
ArgRange_MaxStrCapacity=La capacitat màxima de la cadena ha de ser 1 o més gran
ArgRange_StrCapacity=Capacitat de la cadena invàlida
ArgRange_StrBuilderLength=Construcció de cadena invàlida per la longitud
ArgRange_Year=El valor Year està fora del rang
ArgRange_Month=El valor Month està fora del rang
ArgRange_Day=El valor Day està fora del rang
ArgRange_HashLoadFactor=Taula hash invàlida carregant el factor
ArgRange_QueueGrowFactor=Creixement invàlid del factor per les cues
ArgRange_GCGeneration=La generació GC està fora del rang
ArgRange_HijriAdjustment=Els ajustaments del valor Hijri han de ser entre -2 i 2
ArgRange_HijriDate=El valor Date està fora del rang pel calendari Hijri
ArgRange_BufferSize=El valor del Buffer està fora del rang
ArgRange_DateTimeRange=El valor del DateTime està fora del rang

--- NEW FILE: IO.txt ---
#
# IO.txt - Resources for I/O-related errors and exceptions.
#
# Copyright (C) 2001 Southern Storm Software, Pty Ltd.
#
# This program is free software; you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
# (at your option) any later version.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program; if not, write to the Free Software
# Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
#
IO_StreamClosed=El fluxe ja ha estat tancat
IO_FileAccess=Valor d'accés a fitxer invàlid
IO_FileMode=S'ha especificat un mode de fitxer incorrecte
IO_FileShare=Invalid file share value specified
IO_InvalidPathname=Nom de camí invàlid
IO_IncorrectAccess=S'ha especificat un mode d'acces incorrecte en el manejador 
de fitxer
IO_WriteFailed=Ha fallat l'operació d'escriptura
IO_FlushFailed=Operació de volcat fallida
IO_ReadFailed=Ha fallat l'operació de lectura
IO_SeekFailed=Operació de busqueda fallida
IO_SetLengthFailed=No s'ha pogut definir la longitut
IO_EndOfStream=S'ha intentat buscar més enllà de la fi del fluxe
IO_ReadEndOfStream=Intent de lectura més enllà del final del fluxe
IO_NotSupp_Seek=El fluxe no suporta operacions de busqueda
IO_NotSupp_SetLength=El fluxe no permet definir la seva longitut
IO_NotSupp_Read=El fluxe no suporta lectura
IO_NotSupp_Write=El fluxe no suporta escriptura
IO_NotSupp_Async=El fluxe no suporta operacions asincrones
IO_PathNotFound=La ruta no existeix
IO_DirNotFound=El directori no existeix
IO_FileNotFound=No s'ha pogut trobar el fitxer "{0}"
IO_FileLoad=No s'ha pogut obrir el fitxer "{0}"
IO_RegistryKeyClosed=La clau de registre ja ha estat tancada
IO_RegistryReadOnly=La clau de registre és de només lectura
IO_RegistryKeyNotExist=La clau del registre no existeix
IO_RegistryHasSubKeys=La clau del registre manté les seves sub-claus
IO_UnknownFile=Nom de fitxer desconegut
IO_AccessDenied=No està permès accedir a la ruta especificada
IO_InvalidLength=No s'ha pogut canviar la mida de la longitut del fluxe
IO_InvalidSeekPosition=Posició incorrecte de búsqueda
IO_InvalidWhence=Busqueda incorrecte de l'origen
IO_IsolatedStorage=Ha succeït un error intentant accedir al magatzem aïllat
IO_FixedCapacity=No s'ha pogut incrementar la capacitat del fluxe de memòria
IO_CannotReduceCapacity=No s'ha pogut reduir la capacitat de la longitut del 
fluxe
IO_LockFailed=Ha fallat en l'adquisició del bloqueig
IO_UnlockFailed=L'actualització del bloqueig ha fallat

--- NEW FILE: Emit.txt ---
#
# Emit.txt - Resources for Reflection.Emit errors.
#
# Copyright (C) 2003 Southern Storm Software, Pty Ltd.
#
# This program is free software; you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
# (at your option) any later version.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program; if not, write to the Free Software
# Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
#
Emit_NoDynamicAssemblies=El motor en temps d'execució no permet ensemblats 
dinamics.
Emit_AlreadySaved=Els ensemblats dinàmics ja han estat grabats
Emit_ModuleNameInvalid=El nom del mòdul dinamic incorrecte
Emit_AssemblyNameInvalid=El nom del ensemblat dinamic incorrecte
Emit_SingleModuleOnly=Multiples mòduls en un sol ensemblat no està suportat
Emit_ExternalModule=Fitxer de mòdul extern no està suportat
Emit_NameEmpty=El nom no pot estar buit
Emit_InvalidParamNum=Parametre de indexació invàlid
Emit_InvalidTypeAttrs=Tipus d'atributs invàlid
Emit_InvalidConstant=Valor de la constant invàlid
Emit_NeedExceptionBlock=No esta situat dins del bloc d'excepció
Emit_CatchAfterFinally=El block de 'catch' no pot estar després del block final
Emit_NoExceptionClauses=No s'han especificat clausules d'excepcions
Emit_VarArgsWithNonVarArgMethod=Variable arguments specified for a non-variable 
method
Emit_InvalidLabel=El valor de l'etiqueta és invàlid
Emit_LabelAlreadyDefined=L'etiqueta ja ha estat definida
Emit_MissingWriteLine=No s'ha pogut trobar el mètode Console.WriteLine
Emit_NotAnExceptionType=El tipus especificat no és inherent desde 
System.Exception
Emit_NeedDefaultConstructor=El tipus d'excepció no té un constructor per defecte
Emit_BothStaticAndVirtual=No es poden especificar ambdós "static" i "virtual"
Emit_InterfaceMethodAttrs=La interfície dels atributs del mètode son incorrectes
Emit_BodyAlreadySet=El cos del mètode ja ha estat definit
Emit_CannotHaveBody=Aquest tipus de mètode no pot tenir un cos
Emit_GlobalNonStatic=El mètode global ha de ser de tipus "static"
Emit_CannotImportItem=No es pot importar el item especificat dins de l'ensamblat
Emit_CannotImportRefType=No es poden importar tipus amb "byref"
Emit_GetAlreadyDefined=El mètode "set" ja esta definit en aquesta propietat
Emit_SetAlreadyDefined=El mètode "set" ja esta definit en aquesta propietat
Emit_NeedDynamicModule=El modul no és dinàmic
Emit_GenericsNotSupported=Els tipus genèrics no estàn suportats desde 
System.Reflection.Emit
Emit_InvalidSigArgument=Argument invàlid per la signatura
Emit_TypeAlreadyExists=El tipus especificat ja existeix
Emit_UnderlyingNotSet=El tipus subjacent del tipus "enum" no ha estat definit
Emit_NestingParentNotCreated=El tipus que està aniuant el seu parent no ha 
estat creat
Emit_TypeInvalid=El tipus dinamic és invàlid
Emit_DataSize=Mida incorrecte pel bloc de dades
Emit_OverrideBodyNotInType=La sobreescriptura del cos no està definida en el 
mateix tipus que la seva declaració
Emit_PInvokeInInterface=PInvoke methods cannot be defined in interfaces
Emit_PInvokeAbstract=El mètode PInvoke no pot ser abstracte
Emit_NotSimpleUnmanagedType=El tipus no manejat no és simple i necessita més 
elements
Emit_NoUnmanagedBaseType=Les bases de tipus no manejades no estan suportades
Emit_NoUnmanagedElementCount=El contador d'elements no manejat no esta 
especificat
Emit_NotCustom=El tipus no manejat no està especificat

--- NEW FILE: NotSupp.txt ---
#
# NotSupp.txt - Resources for "Not Supported" messages.
#
# Copyright (C) 2001 Southern Storm Software, Pty Ltd.
#
# This program is free software; you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
# (at your option) any later version.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program; if not, write to the Free Software
# Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
#
NotSupp_FixedSizeCollection=L'operació no està suportada en objectes fixes
NotSupp_ReadOnly=Operació no suportada en objectes de només lectura
NotSupp_NotArrayType=Cal que sigui del tipus array
NotSupp_NotGenericType=El tipus no és un tipus generic
NotSupp_GetValueDirect=Utilitza GetValue enlloc de FieldInfo.GetValueDirect
NotSupp_SetValueDirect=Utilitza SetValue enlloc de FieldInfo.SetValueDirect
NotSupp_Remoting=Remoting no està suportat
NotSupp_Multicast=Aquest tipus de delegat no suporta multicasting
NotSupp_TypedRefEquals=No es poden comprobar referencies de tipus per igualtat
NotSupp_SetWaitHandle=No es pot definir un manejador d'espera
NotSupp_CodePage=El codi de pàgina {0} no està suportat
NotSupp_EncodingName=El nom de codificació `{0}' no està suportat
NotSupp_Builder=L'operació demanada no està suportada per ensamblats dinàmics
NotSupp_TypeCreated=L'operació demanada no està suportada després d'haver-se 
creat el tipus
NotSupp_TypeNotCreated=L'operació demanada no està suportada fins que el tipus 
no ha estat creat
NotSupp_IPermissionUnion=No es poden unir els objectes IPermission especificats
NotSupp_SetRemotingValue=No es pot definir aquest valor per 'remoting'
NotSupp_SerializePointer=No es poden serialitzar els valors dels punters
NotSupp_SubClass=L'implemnetació ha de ser oferta per les subclasses
NotSupp_DelAsyncProcMsg=No es pot utilitzar AsyncProcessMessage amb delegats 
asíncrons

--- NEW FILE: DivZero.txt ---
#
# DivZero.txt - Resources for division by zero errors.
#
# Copyright (C) 2001 Southern Storm Software, Pty Ltd.
#
# This program is free software; you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
# (at your option) any later version.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program; if not, write to the Free Software
# Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
#
DivZero_Decimal=Valor decimal dividit per zero

--- NEW FILE: Remoting.txt ---
#
# Remoting.txt - Resources for remoting errors.
#
# Copyright (C) 2003 Southern Storm Software, Pty Ltd.
#
# This program is free software; you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
# (at your option) any later version.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program; if not, write to the Free Software
# Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
#
Remoting_ChannelAlreadyRegistered=El canal especificat ja ha estat registrat
Remoting_SinkNotFoundOnStack=The specified sink was not found on the sink stack
Remoting_SinkStackEmpty=La pila està buida
Remoting_SinkStackNonEmpty=La pila no està buida

--- NEW FILE: Exception.txt ---
#
# Exception.txt - Resources for exception messages.
#
# Copyright (C) 2001 Southern Storm Software, Pty Ltd.
#
# This program is free software; you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
# (at your option) any later version.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program; if not, write to the Free Software
# Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
#
Exception_WasThrown={0} Ha excepcionat
Exception_System=Hi ha hagut un error en el sistema
Exception_InvalidCast=No s'ha pogut convertir al tipus demanat
Exception_Overflow=Hi ha hagut un Overflow
Exception_Arithmetic=La operació aritmètica no es permesa
Exception_Argument=S'ha especificat un argument invalid
Exception_ArgParamName=Nom del paràmetre: {0}
Exception_InvalidOperation=S'ha produït una operació invalida
Exception_Format=El argument passat no té un format correcte
Exception_NoSystemDir=Aquesta plataforma no té una carpeta anomenada "System"
Exception_NoCmdLine=Aquesta plataforma no suporta argument de la línia de 
comandes
Exception_NotSupported=La opció escollida no està suportada
Exception_ComTypeLoad=[Assembly {0}] Type {1} cannot be created through COM
Exception_TypeLoad=No s'ha pogut carregar el tipus especificat
Exception_AppDomainUnloaded=La aplicació domain ha sigut descarregada 
Exception_Application=Hi ha hagut una excepció de aplicació
Exception_NotImplemented=La funció escollida encara no està suportada
Exception_Rank=S'ha especificat un rang del array incorrecte
Exception_ArrayTypeMismatch=Source array type cannot be assigned to destination 
array type, El tipus del array de origen no pot ser assignat al array de destí
Exception_IO=La Entrada o la Sortida han fallat
Exception_FileNotFound=No s'ha pogut trobar el fitxer especificat
Exception_FileLoad=No s'ha pogut carregar el arxiu especificat
Exception_DirNotFound=No s'ha pogut trobar el directori especificat
Exception_BadImage=El formar del executable o la llibreria son incorrectes
Exception_Filename=Nom del fitxer: {0}
Exception_CannotUnloadAD=El intent de descarregar la AppDomain ha 
Exception_DivZero=S'ha intentat de dividir per 0
Exception_DuplicateWait=Hi han objectes duplicats en el argument
Exception_EntryPoint=El punt de entrada no s'ha trobat
Exception_Engine=Hi ha hagut un error intern
Exception_MemberAccess=No s'ha pogut accedir al membre
Exception_FieldAccess=Intent d'accedir a un element privat o protegit
Exception_MethodAccess=No s'ha pogut accedir al mètode
Exception_Index=El index del array esta fora del rang
Exception_InvalidProgram=la Metadata es incorrecte
Exception_MemberMissing=Intentant d'accedir a un membre inexistent
Exception_FieldMissing=Intentant d'accedir a un camp inexistent
Exception_MethodMissing=Intentant d'accedir a un mètode inexistent
Exception_NoMulticast=Aqeusta operació no es pot realitzar amb els delegats 
especificats
Exception_NotFinite=El nombre trobat no es una quantitat finita
Exception_NullRef=El valor de 'null' s'ha trobat quan una instancia de un 
objecte ha sigut cridada
Exception_NoMemory=No hi ha hagut suficient memòria per continuar amb la 
execució del programa
Exception_StackOverflow=La operació demanada a causat un Overflow en la 
pilaException_TypeInit=La inicialització del tipus ha fallat
Exception_TypeInitName=La inicialització del tipus ha fallat per {0}
Exception_TypeUnload=El tipus ha sigut descarregat
Exception_Unauthorized=S'ha intentat realitzar una operació no permesa
Exception_HiddenBuffer=El buffer no ha pogut ser retornada per aquesta instancia
Exception_AmbiguousMatch=S'ha trobat una igualtat ambigua
Exception_Target=El mètode de la instància no pot ser invocat en un objectiu 
nullException_TargetInvoke=S'ha llençat una Excepció per el objectiu de la 
invocació
Exception_TargetParam=El nombre de paràmetres no concorda
Exception_MissingManRes=Falten les fonts del manifest
Exception_SyncLock=Un mètode síncron ha sigut invocat des de un bloc de codi 
asíncron
Exception_ThreadState=La operació demanada no ha pogut ser fer-se en el fil 
degut al seu estat
Exception_ThreadInterrupt=El fil ha sigut interromput
Exception_ThreadAbort=El fil ha sigut abortat
Exception_ThreadsNotSupported=El runtime no suporta fils
Exception_ThreadNeedsLock=El fil actual no te el seu propi bloqueig per el 
objecte especificat
Exception_ThreadAlreadyStarted=El fil ja ha sigut inicialitzat
Exception_EndOfStream=Intentant de llegir de un stream passat el final 
Exception_PathTooLong=El path especificat es massa llarg
Exception_Security=Hi ha hagut una violació de la seguretat
Exception_SecurityNotGranted=El codi cridat no tenia els permisos 
Exception_PermitOnly=Ja hi ha una PermitOnly 
Exception_Remoting=S'ha fracassat durant la operació remota
Exception_RemotingTimeout=S'ha sobrepassat el temps durant una operació remota
Exception_Server=El server ha fallat durant una operació remota
Exception_Verification=No s'ha pogut verificar el codi
Exception_Serialization=Hi ha hagut un error durant la operació de 
serialització 
Exception_XmlSyntax=Error de sintaxi en el XML
Exception_XmlSyntaxLine=línia {0}: Error de sintaxi
Exception_XmlSyntaxLineMsg=línia {0}: Error de sintaxi : {1}
Exception_COM=Hi ha hagut una excepció COM
Exception_InvalidComObject=S'ha trobat una objecte invalid COM
Exception_InvalidOleType=Invàlid objecte OLE 
Exception_MarshalDirective=S'ha trobat una directiva d'ordenació invàlida
Exception_SafeArrayRank=Els rangs dels arrays saludables do concorden
Exception_SafeArrayType=Els tipus dels arrays saludables no concorden
Exception_SEH=Hi ha hagut un problema amb el maneig de l'excepció estructurada
Exception_Filter=Filtre incorrecte
Exception_FilterAttribute=Atribut del filtre invalid
Exception_FilterName=Nom del filtre invalid
Exception_Platform=La operació demanada no està suportada en aquesta plataforma
Exception_ContextMarshal=El control a través del límit del contexte ha fallat
Exception_CustomAttrFormat=Format binari incorrecte per a un atribut customitzat
Exception_ReflectionTypeLoad=La carrega de múltiples tipus ha fracassat 
Exception_DllNotFound=La DLL no s'ha trobat
Exception_IsolatedStorage=Ha succeït un error processant el magatzem aïllat
Exception_Policy=Les polices de seguretat prohibeixen la operació demanda
Exception_UnexpectedEngineState=La engine ha trobat un problema serios


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]