dotgnu-pnet-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Dotgnu-pnet-commits] pnetlib/resources/ca_ES/System Arg.txt, NONE, 1.1


From: Adam Ballai <address@hidden>
Subject: [Dotgnu-pnet-commits] pnetlib/resources/ca_ES/System Arg.txt, NONE, 1.1 Exception.txt, NONE, 1.1 IO.txt, NONE, 1.1 Invalid.txt, NONE, 1.1 Makefile.am, NONE, 1.1 NotSupp.txt, NONE, 1.1
Date: Sat, 18 Oct 2003 20:25:26 +0000

Update of /cvsroot/dotgnu-pnet/pnetlib/resources/ca_ES/System
In directory subversions:/tmp/cvs-serv6770/resources/ca_ES/System

Added Files:
    Arg.txt Exception.txt IO.txt Invalid.txt Makefile.am 
    NotSupp.txt 
Log Message:

Add ca_ES translation.


--- NEW FILE: Arg.txt ---
#
# Arg.txt - Resources for argument errors.
#
# Copyright (C) 2001, 2002 Southern Storm Software, Pty Ltd.
#
# This program is free software; you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
# (at your option) any later version.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program; if not, write to the Free Software
# Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
#
Exception_UriFormat=No està en un format d'URI correcte
Arg_UriPartial=No és un valor vàlid UriPartial
Arg_HexDigit=No és un valor hexadecimal vàlid
Arg_UriScheme=No és un esquema d'URI vàlid
Arg_UriPort=El port especificat a l'URI no existeix
Arg_UriPathAbs=La ruta relativa no pot ser convertida a absoluta
Arg_UriHostName=Els noms de host han d'estar especificats amb format DNS o IPv4
Arg_InvalidIdentifier=Idenfiticador no vàlid
Arg_InvalidCodeDom=Invalid CodeDom node in this context
Arg_MaskDone=CreateMask ha creat totes les màscares
Arg_AccessAlreadySet=El valor d'acces ja ha estat definit
Arg_TransportAlreadySet=El valor de transport ja ha estat definit
Arg_HostAlreadySet=El host ja ha estat definit
Arg_PortAlreadySet=El port ja ha estat definit
Arg_SocketPermission=Permisos de sockets incomplets
Arg_SocketOption=Opció invàlida per al socket
Arg_SocketOptionValue=Valor no vàlid per a l'opció del socket
Arg_NotSocket=No és un socket obert
Arg_TraceLevel=Nivell de traça invàlid
Arg_AssertFailed=Assert fallit: {0}
Arg_CounterCategory=Invalid performance counter category name
Arg_NoSuchProcess=Procés inexistent
Arg_NotEnumType=El tipus especificat no és enumerat
Arg_EmptyArray=L'array està buida
Arg_InvalidSockAddr=Direcció de socket incorrecte
Arg_InvalidIPv6Address=Direcció IPv6 no vàlida
Arg_InvalidIPv6Scope=Abast invàlid per l'IPv6
ArgRange_NonNegative=El valor no pot ser negatiu
ArgRange_Port=El port està fora de rang
ArgRange_SwitchValue={0} està fora de rang pel switch "{1}"
Arg_InvalidHeader=La capçalera és invàlida
Arg_RestrictedHeader=La capçalera està restringida
Arg_DuplicateCredentials=Credencials afegides a la caché credencial
Arg_DuplicateTempFilename=Nom de fitxer duplicat en els temporals
ArgRange_InterfaceIndex=Interfície IPv6 fora de rang
Arg_ArraysSameSize=Ambdues arrays han de ser del mateix tamany
Arg_InvalidElement=Element invàlid per aquest tipus
Arg_InvalidCultureName=Nom de cultura invàlid
Arg_CookieCapacity=S'ha superat la capacitat del contenidor de Cookies
Arg_WebAcceptAlreadySet=Els permisos de web ja han estat definits
Arg_WebConnectAlreadySet=Els permisos de conexió ja han estat definits
Arg_DuplicateComponent=Ja existeix un component amb aquest nom
Arg_NotCollMember=L'item especificat no existeix

--- NEW FILE: IO.txt ---
#
# IO.txt - Resources for I/O-related errors and exceptions.
#
# Copyright (C) 2001 Southern Storm Software, Pty Ltd.
#
# This program is free software; you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
# (at your option) any later version.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program; if not, write to the Free Software
# Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
#
IO_Socket=Ha succeit un error al intentar accedir al socket
IO_SocketNotBlocking=El socket especificat és non-blocking
IO_SocketNotConnected=El socket especificat no està conectat
IO_SocketIncorrectType=El socket especificat no és d'un tipus correcte

--- NEW FILE: NotSupp.txt ---
#
# NotSupp.txt - Resources for "not supported" errors.
#
# Copyright (C) 2002 Southern Storm Software, Pty Ltd.
#
# This program is free software; you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
# (at your option) any later version.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program; if not, write to the Free Software
# Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
#
NotSupp_Conversion=Conversió no suportada
NotSupp_SelectMode=No es pot utilitzar aquest mode per 'polling'
NotSupp_SSL=SSL (Secure Sockets Layer) no està suportat

--- NEW FILE: Invalid.txt ---
#
# Invalid.txt - Resources for invalid operation messages.
#
# Copyright (C) 2001, 2002 Southern Storm Software, Pty Ltd.
#
# This program is free software; you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
# (at your option) any later version.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program; if not, write to the Free Software
# Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
#
Invalid_CGWriterExists=El generador de codi té un escriptor de texte diferent
Invalid_ServerNotCreated=No s'ha creat l'oient TCP
Invalid_SendToOnConnected=Intent d'utilitzar SendTo en un socket de datagrames 
conectat
Invalid_SendOnNonConnected=Intent d'utilitzar Send en un socket de datagrames 
no conectat
Invalid_RemoteEventSource=No s'ha pogut accedir a l'origen dels events remots
Invalid_CounterNotInited=El contador no ha estat inicialitzat encara
Invalid_CategoryNotInited=La categoria no ha estat inicialitzada
Invalid_ProcessNotExited=El procés no ha estat finalitzat encara
Invalid_ProcessNotStarted=El procés no ha estat encara iniciat
Invalid_ProcessExited=El procés ha finalitzat
Invalid_Platform=L'operació no esta disponible en aquesta en aquesta plataforma
Invalid_NotWaiting=El fil no està esperant
Invalid_StandardStream=El fluxe no està definit o redirigit
Invalid_ProcessStartInfo=La informació d'inicialització del procés no és 
correcte
Invalid_PermissionPresent=Aquest permís ja existeix
Invalid_PermissionNotPresent=No existeix aquest permís
Invalid_PathMismatch=Incompatibilitat entre les longituts de les rutes de 
permisos
Invalid_AuthModuleNotRegistered=El modul d'autenficicació no està registrat
Invalid_LicenseContextChange=El contexte de la llicència no pot canviar
Invalid_LicenseContextLocked=El contexte de la llicència està bloquejat
Invalid_LicenseContextNotLocked=El contexte de la llicència no està bloquejat 
per l'usuari especificat

--- NEW FILE: Makefile.am ---
SUFFIXES = .txt .resources

RESOURCENAME = System.resources

RESOURCEFILES = Arg.txt \
                Exception.txt \
                Invalid.txt \
                IO.txt \
                NotSupp.txt

noinst_DATA = $(RESOURCENAME)

CLEANFILES = $(RESOURCENAME) tempres.txt

if PNET_RESGEN

# Portable.NET's resgen can convert multiple input files.

$(RESOURCENAME): $(RESOURCEFILES)
    "$(RESGEN)" $(RESGEN_FLAGS) $(RESOURCEFILES) $(RESOURCENAME)

else

# Microsoft's resgen can only convert a single input file at a time,
# so we combine everything into one file and then convert.

$(RESOURCENAME): $(RESOURCEFILES)
    cat $(RESOURCEFILES) >tempres.txt
    "$(RESGEN)" $(RESGEN_FLAGS) tempres.txt $(RESOURCENAME)
    rm -f tempres.txt

endif

--- NEW FILE: Exception.txt ---
#
# Exception.txt - Resources for exception messages.
#
# Copyright (C) 2001, 2002 Southern Storm Software, Pty Ltd.
#
# This program is free software; you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
# (at your option) any later version.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program; if not, write to the Free Software
# Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
#
Exception_Web=Ha ocorregut una fallida durant una operació relacionada amb 
Internet
Exception_Protocol=Ha ocorregut un error de protocol
Exception_Disposed=Aquesta instància no està disposada
Exception_InvalidEnum=Invalid enumerated value for argument
Exception_Checkout=Ha ocorregut un error comprobant el fitxer
Exception_CheckoutCanceled=L'operació de comprovació ha estat cancel·lada
Exception_BufferOverflow=S'ha superat un buffer intern (overflow)
Exception_License=S'ha ofert una llicència incorrecte
Exception_Cookie=No s'ha pogut afegir la 'cookie' al contenidor.

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]