ddd
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

������������ �����������.


From: Oleg_atl
Subject: .
Date: 17 Sep 2001 14:09:44 -0000

Âàøåìó âíèìàíèþ ïðåäëàãàþòñÿ öåíû íà êîìïëåêòóþùèå.
Ìîñêîâñêàÿ ôèðìà Àòëàíòèê Êîìïüþòåðñ îñóùåñòâëÿåò òîðãîâëþ îïòîì è â ðîçíèöó, 
òàê æå îñóùåñòâëÿåòñÿ 
ñáîðêà êîìïüþòåðîâ íà çàêàç ïî êîíôèãóðàöèè êëèåíòà, ãàðàíòèÿ íà ñèñòåìíûå 
áëîêè äâà ãîäà. 
Ãèáêèå öåíû, èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä ê êëèåíòó. 
Âîçìîæíà äîñòàâêà ïî Ìîñêâå, â òðàíñïîðòíûå êîìïàíèè äî âîêçàëîâ è àýðîïîðòîâ.

                                Ñ óâàæåíèåì, 
ìåíåäæåð ïî ïðîäàæàì Ëàðèí Îëåã.


_______________________________________________________________________
Powered by List Builder
To unsubscribe follow the link:
http://lb.bcentral.com/ex/manage/subscriberprefs?customerid=15216&subid=7AC0AE252CA71E67&msgnum=1reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]