bug-gnu-emacs
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

e-Marketing: Dich vu website cho ban


From: Vietm.com
Subject: e-Marketing: Dich vu website cho ban
Date: Thu, 26 May 2005 18:37:17 +0700

<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
<p><font color="#FF0000">Dаnh cho ng&#432;&#7901;i c&#7847;n qu&#7843;ng bб, 
kinh doanh trкn m&#7841;ng. 
N&#7871;u b&#7841;n khфng quan tвm, vui lтng khфng &#273;&#7885;c ph&#7847;n 
bкn d&#432;&#7899;i.</font>
<font face=Verdana size=2><br><br>Kнnh 
chаo.</p>
<p>Vietm.com chuyкn v&#7873; thi&#7871;t k&#7871; vа xвy d&#7921;ng cбc 
h&#7879; th&#7889;ng th&#432;&#417;ng m&#7841;i &#273;i&#7879;n t&#7917; 
(e-commerce) vа gi&#7843;i trн (online community). Ch&#432;&#417;ng trмnh 
khuy&#7871;n mгi m&#7899;i &#273;&#432;&#7907;c 
c&#7853;p nh&#7853;t t&#7841;i: http://vietm.com/khuyenmai.php</p>
<p><b>M&#7908;C &#272;НCH eMAIL NАY:</b><br>N&#7871;u b&#7841;n cу hаng hoб 
c&#7847;n lаm qu&#7843;ng cбo, h&#7907;p tбc... &#273;&#7871;n 
v&#7899;i chъng tфi, b&#7841;n &#273;&#432;&#7907;c:<br><b>- Cung c&#7845;p 
t&#7915; a-z v&#7873; m&#7863;t k&#7929; thu&#7853;t ch&#7845;t 
l&#432;&#7907;ng 
cao v&#7899;i chi phн th&#7845;p. <br>- Chia s&#7867; cбc tаi nguyкn 
e-Marketing:</b><li>N&#7871;u ch&#432;a cу website, 
b&#7841;n ch&#7881; c&#7847;n chi 50usd lа cу 1 website 
&#273;&#7897;ng.<li>Thкm website c&#7911;a b&#7841;n vаo 800 000 
mбy tмm ki&#7871;m (vd: google, yahoo,msn...): 15usd<li>550 000 Maillist VN + 
Ch&#432;&#417;ng 
trмnh g&#7917;i mail: 49usd<li>&#272;&#7863;t banner trкn VietM.com: kнch 
th&#432;&#7899;c 88x31: 
4usd/thбng (<strike>30usd/thбng</strike>)<br><b>- Trao &#273;&#7893;i v&#7873; 
h&#7907;p 
tбc qu&#7843;ng cбo ho&#7863;c phвn ph&#7889;i hаng bбn l&#7869;.</b><br><b>- 
Chъng tфi nh&#7853;n lаm 
marketing, &#273;&#7841;i lэ cho s&#7843;n ph&#7849;m vа d&#7883;ch v&#7909; 
c&#7911;a ban.</b><br>
___________________________________________________________<br><b>Tin 
m&#7899;i:</b> 
Vietm.com CD: software, Mp3, MP4 m&#7905; c&#7919;a vаo 8/8/2004.<br>CD shop 
Cho phйp khбch 
tмm ki&#7871;m, ch&#7885;n mua software theo yкu c&#7847;u c&#7911;a mмnh 
ch&#7881; t&#7889;n 1 phъt ngay trкn trang 
web. B&#7841;n khфng cтn lo vi&#7879;c nh&#7913;t m&#7855;t, t&#7889;n 
th&#7901;i gian ng&#7891;i &#7903; ti&#7879;m d&#297;a CD &#273;&#7875; 
l&#7853;t 
t&#7915;ng trang tмm. N&#7871;u b&#7841;n khфng tмm th&#7845;y software 
b&#7841;n c&#7847;n, ngh&#297;a lа &#7903; trong cбc 
shop CD c&#361;ng khфng cу Software &#273;у cho b&#7841;n tмm mua. Chъng tфi cу 
th&#7875; tмm cho b&#7841;n 
trong vтng 48 gi&#7901; v&#7899;i giб &lt;30% giб th&#7883; 
tr&#432;&#7901;ng.<br>Chъng tфi c&#7889; g&#7855;ng mang &#273;&#7871;n cho 
b&#7841;n s&#7921; ti&#7879;n l&#7907;i 
nh&#7845;t.<br>___________________________________________________________<br></font>
<font size="2" face="Arial">Kнnh chаo vа hy v&#7885;ng &#273;&#432;&#7907;c cу 
c&#417; h&#7897;i h&#7907;p tбc lвu dаi.<br>
<img border="0" src="http://vietm.com/chuki30.gif"; width="110" 
height="39"><br><b>Quang Huy</b><br>
Marketing Manager of <a href="http://vietm.com";>Vietm.com</a> 
Networks<br>eMail: 
address@hidden<br>Hotline 24/24: 
0958671833, Y!M: vietm_dot_com<br><a href="http://huyhoangpc.com";>HuyHoang 
Informatics &amp; Telecom Ltd.</a></font>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]