bug-gnu-emacs
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Bao gia NoteBook 25-02-2005 - Dealer


From: CTY CO PHAN KY NGHE VIET
Subject: Bao gia NoteBook 25-02-2005 - Dealer
Date: Sat, 7 May 2005 15:56:01 +0700 

 

BAÙO GIAÙ  MAÙY CHIEÁU – PROJECTOR

BRAND NEW 100% , IN BOX

May-2005

                                   

Model

Specifications

Price(USD)

LCD PT – LM1E

Brand new, in Box

- Độ phân giải (Resolution) : SVGA (800x600)
- Độ Sáng (Brightness) : 1400 ANSI Lumens
- Màn hình (screen size) : 33"-300"
- Độ tương phản (Contract ratio) : 400:1
- Tuổi thọ bóng đèn (lamp life) : 3000 hours
- Trọng luợng (weight) : 1.6Kg

- Kích thước (dimension) : (257 x 59 x 209) mm

- Made in China , Warranty 12 months

 

1090

 

LCD PT – LB10SVU

Brand new, in Box

- Độ phân giải (Resolution) : SVGA (800x600)
- Độ Sáng (Brightness) : 1600 ANSI Lumens
- Màn hình (screen size) : 33"-300"
- Độ tương phản (Contract ratio) : 400:1
- Tuổi thọ bóng đèn (lamp life) : 3000 hours
- Trọng luợng (weight) : 2.1Kg

- Kích thước (dimension) : (297 x 65 x 210) mm

- Made in Japan ,Warranty 12 months

 

1330

LCD PT – LB10VE

Brand new, in Box

- Độ phân giải (Resolution) : XGA (1024x768)
- Độ Sáng (Brightness) : 1600 ANSI Lumens
- Màn hình (screen size) : 33"-300"
- Độ tương phản (Contract ratio) : 400:1
- Tuổi thọ bóng đèn (lamp life) : 3000 hours
- Trọng luợng (weight) : 2.1Kg

- Kích thước (dimension) : (297 x 65 x 210) mm

- Made in Japan

- Warranty 12 months

 

1520

 

LCD PT – LB10SE

Brand new in Box

- Độ phân giải (Resolution) : SVGA (800x600)
- Độ Sáng (Brightness) : 2000 ANSI Lumens
- Màn hình (screen size) : 33"-300"
- Độ tương phản (Contract ratio) : 400:1
- Tuổi thọ bóng đèn (lamp life) : 3000 hours
- Trọng luợng (weight) : 2.1Kg

- Kích thước (dimension) : (297 x 65 x 210) mm

- Made in Japan

- Warranty 12 months

 

1520

 

LCD PT – LB10E

Brand new in Box

- Độ phân giải (Resolution) : XGA (1024x768)
- Độ Sáng (Brightness) : 2000 ANSI Lumens
- Màn hình (screen size) : 33"-300"
- Độ tương phản (Contract ratio) : 400:1
- Tuổi thọ bóng đèn (lamp life) : 3000 hours

- Wireless
- Trọng luợng (weight) : 2.1Kg

- Kích thước (dimension) : (297 x 65 x 210) mm

- Made in Japan

- Warranty 12 months

 

1780

 

LCD PT – LB10NTE

Brand new in Box

- Độ phân giải (Resolution) : XGA (1024x768)
- Độ Sáng (Brightness) : 2000 ANSI Lumens
- Màn hình (screen size) : 33"-300"
- Độ tương phản (Contract ratio) : 400:1
- Tuổi thọ bóng đèn (lamp life) : 3000 hours
- Trọng luợng (weight) : 2.1Kg

- Kích thước (dimension) : (297 x 65 x 210) mm

- Made in Japan

- Warranty 12 months

 

2050

 

LCD PT – L735E

 

Brand new, in Box

- Độ phân giải (Resolution) : XGA (1024x768)
- Độ Sáng (Brightness) : 2600 ANSI Lumens
- Màn hình (screen size) : 33"-300"
- Độ tương phản (Contract ratio) : 400:1
- Tuổi thọ bóng đèn (lamp life) : 3000 hours

-  Wireless
- Trọng luợng (weight) : 4.2Kg

- Kích thước (dimension) : (248 x 115x 359) mm

- Made in Japan

- Warranty 12 months

 

2270

 

LCD PT – L785E

 

Brand new, in Box

- Độ phân giải (Resolution) : XGA (1024x768)
- Độ Sáng (Brightness) : 3200 ANSI Lumens
- Màn hình (screen size) : 33"-300"
- Độ tương phản (Contract ratio) : 400:1
- Tuổi thọ bóng đèn (lamp life) : 3000 hours

- Network RJ45 10/100
- Trọng luợng (weight) : 5.8Kg

- Kích thước (dimension) : (248 x 115x 359) mm

- Made in Japan

- Warranty 12 months

 

3550

 

Sony

Model

Specifications

Price(USD)

LCD VPL - CS7

 

 

 

Brand new in Box

- Độ phân giải (Resolution) : SVGA (800x600)

- Độ Sáng (Brightness) : 1600 ANSI Lumens
- Màn hình (screen size) : 40"-300"
- Tuổi thọ bóng đèn (lamp life) : 3000 hours
- Trọng luợng (weight) : 2.7Kg

- Kích thước (dimension) : (285 x 68 x 228) mm

- Made in Japan

- Warranty 12 months

 

1470

 

LCD VPL – CX70

 

 

Brand new in Box

- Độ phân giải (Resolution) : XGA (1024x768)

- Độ Sáng (Brightness) : 2000 ANSI Lumens
- Màn hình (screen size) : 40"-300"
- Tuổi thọ bóng đèn (lamp life) : 3000 hours
- Trọng luợng (weight) : 2.7Kg

- Kích thước (dimension) : ( 298x 70 x 245 )mm

- Made in Japan

- Warranty 12 months

 

1970

 

LCD VPL – CX75

Brand new in Box

- Độ phân giải (Resolution) : XGA (1024x768)

- Độ Sáng (Brightness) : 2500 ANSI Lumens
- Màn hình (screen size) : 40"-300"
- Tuổi thọ bóng đèn (lamp life) : 3000 hours
- Trọng luợng (weight) : 2.7Kg

- Kích thước (dimension) : (298x70x245) mm

- Wireless control

- Made in Japan

- Warranty 12 months

 

2750

 

NEC

Model

Specifications

Price(USD)

LCD VT47

Brand new in Box

- Độ phân giải (Resolution) : SXGA (800x600)

- Độ Sáng (Brightness) : 1500 ANSI Lumens
- Màn hình (screen size) : 40"-300"
- Tuổi thọ bóng đèn (lamp life) : 3000 hours
- Trọng luợng (weight) : 2.9Kg

- Kích thước (dimensions) : 29.4 cm x 26.0 cm x 9.3 cm

- Made in Japan

- Warranty 12 months

 

1650

 

LCD VT670

Brand new in Box

- Độ phân giải (Resolution) : XGA (1024x768)

- Độ Sáng (Brightness) : 2100 ANSI Lumens
- Màn hình (screen size) : 40"-300"
- Tuổi thọ bóng đèn (lamp life) : 3000 hours
- Trọng luợng (weight) : 2.9Kg

- Kích thước (dimensions) : 29.4 cm x 26.0 cm x 9.3 cm

- Made in Japan

- Warranty 12 months

 

2550

 

 

- Giaù treân chöa bao goàm thueá VAT 10%

- Baûo haønh theo tieâu chuaån nhaø saûn xuaát

- Thanh toaùn baèng tieàn maët hoaëc chuyeån khoaûn

- Giaù vaø toàn kho coù theà thay ñoåi khoâng baùo tröôùc . Xin Quyù khaùch lieân heä vôùi coâng ty ñeå  coù thoâng tin caäp nhaät nhaát .

- Nhaän ñaët haøng theo yeâu caàu , thôøi gian töø 7-15 ngaøy laøm vieäc keå töø khi xaùc nhaän ñaët haøng.

Ñeå bieát theâm thoâng tin chi tieát xin Quyù khaùch vui loøng lieân heä :

 

Sales Dept:

Mr Traán (Cell : 0903 846776) , Mr Haân (0903 884434) ; Mr Tuyeân (Cell: 0989 011044)

 

Cty CP Kyõ Ngheä Vieät

HCMC Office : 21 Cong Hoa  St., W.4., Tan Binh Dist.

Tel. (84-8) 8112943 – 8112945  ;  Fax : (84-8) 8476246

Hotline : 0989 008006   -  Yahoo Messenger : tranknv 

 

 

Neáu  Quyù coâng ty khoâng muoán nhaän Email naøy  cuûa chuùng toâi, xin vui loøng hoài ñaùp vôùi  subject Remove

Chuùng toâi seõ khoâng göûi nöõa. Chaân thaønh caùm ôn !

We provide the Best , and More…

 


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]