bug-gnu-chess
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

�������� �������� ����� ������� �� 350.000 �-������.


From: rassilkapoemail
Subject: 350.000 -.
Date: , 24 2001 18:41:11

Ìàññîâàÿ ðàññûëêà âàøåé ðåêëàìû ïî 350.000 å-ìàéëîâ.
Ñòîèìîñòü 1$ - 1000 ïèñåì. Ìèíèìàëüíûé çàêàç 100$.

Ðàçîøëåì Âàøó ðåêëàìó ïî 42.000 îðãàíèçàöèÿì Ìîñêâû - 50$.

Ïèøèòå: address@hidden èëè address@hidden
 
 
 
 
 
 
 
 reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]