bug-gnu-chess
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Ucretsiz Online OSS Danismanligi !!!


From: bulten
Subject: Ucretsiz Online OSS Danismanligi !!!
Date: Wed, 13 Jun 2001 20:48:13 +0300

Eðitimle ilgili en kapsamlý bilgileri içeren Tebeþir.com'un ÖSS Rehberi, 
2001-ÖSS'ye girecek olan öðrenciler için hazýrlanmýþ tam kapsamlý ve eksiksiz 
bir kaynak.

Tebeþir.com'da 13 Haziran 2001 tarihinden itibaren Ýstanbul Bilgi 
Üniversitesi'nin tecrübeli eðitim danýþmaný Oktay Aydýn Pazartesi ve Çarþamba 
günleri 17:00 - 18:00 saatleri arasýnda ONLINE olarak ziyaretçilere ücretsiz 
ÖSS rehberliði yapacak. 

ÖSS Rehberi, sýnava girecek olan öðrencileri bu zorlu maratonun baþlangýcýndan 
bitiþine kadarki tüm aþamalarda uzman kiþilerin fikir ve önerileri ile 
yönlendiriyor.

 ÖSS'ye baþvururken yapýlmasý gereken iþlemlerden sýnavýn kapsamý ve 
bölümlerine, sýnav tarihinde yanýnýzda bulundurmanýz gereken belgelerden cevap 
kaðýdýnýn doldurulmasýna, sýnav esnasýnda dikkat edilmesi gereken noktalardan 
yüksek puan almak için öðrencilere verilen ipuçlarýna, ÖSS puan hesaplamasýndan 
AOBP'nin katký payýna, 2001-ÖSYS Tercih Formunun Doldurulmasýndan ÖSS iþlemleri 
tarih çizelgesine kadar birçok bilgi içeren ÖSS rehberi sadece sýnava girecek 
adaylarýn deðil ayný zamanda velilerin de yararlanmalarý gereken en kapsamlý 
kýlavuz.

Üstelik  ÖSS Rehberi de www.tebesir.com 'un diðer tüm servisleri gibi 
ÜCRETSÝZ...

Kýsacasý ÖSS Rehberi 2001-ÖSS'ye girecek olan tüm öðrencilerin ve velilerinin 
mutlaka ziyaret etmeleri gereken bir bölüm. Tek yapmanýz gereken 
www.tebesir.com/ossrehberi adresine girmek, geri kalan herþeyi biz zaten sizin 
için düþündük...

*********************************************************************************
Eðer listeden çýkmak istiyorsanýz address@hidden adresine REMOVE konu baþlýklý 
(subjectli) bir mail atabilirsiniz ...

*********************************************************************************
If you want to unsubscribe from this group, please send an e-mail to 
address@hidden by writing REMOVE to its subject line.reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]