bug-gmp
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

�z���줽�ǧY�N�ťX�ܡH


From: wqbvr_1p2blkts
Subject: z줽ǧYNťXܡH
Date: Sun, 28 Jul 2002 04:18:44 -0400

            ======================
            ±z¦³¿ì¤½«Ç§Y±NªÅ¥X¶Ü¡H
            ======================
  
  §Ú­Ì±Mªù´£¨Ñ°Ó¥Î¿ì¤½«Ç¤§¯²¸îªA°È¡I
  
  address@hidden|¬°¤F©Ð«È·hÂ÷«á¦³¼Æ¤ë

  ªºªÅ«Î´Á¡A¦Ó·l¥¢¤F±z¤£¤Öªº¯²ª÷¦¬¤J¡A½Ð±z´£¦­§iª¾§Ú­Ì¡C

  «Ü¦h«È¤á©e°U±ÂÅv§Ú­Ì´£¨Ñ¥x¥_¦a°Ïªº¿ì¤½«Ç¡A

  ¥L­Ì³£¬OÀu¨qªº¤½¥q¦æ¸¹¡G
  
  ¨Ò¦p¡G¤j«¬¹q¤l°Ó°È¤½¥q ´M§ä¥x¥_¿¤¥« 500©W ¢w 600©W ¿ì¤½«Ç
     
     ºô¸ô³nµwÅé¾ã¦X¤è®×¤½¥q ´M§ä¥x¥_¥«ªF°Ï 150©W ¢w 200 ©W ¿ì¤½«Ç
     
     ¹q¸£±Ð¾Ç¤½¥q ´M§ä¥x¥_¥«¼Æ³B¾A¦X¤§ ¬ù80©W ¿ì¤½¦aÂI
    
     ¤W¥«¤½¥q ´M§ä¥x¥_¥«ªF°Ï¡B«n°Ï¡B¦è°Ï 600©W ¢w 800©W ¿ì¤½«Ç

     ¤j«¬¤é°Ó¤½¥q ´M§ä¥x¥_¥«  300©W ¢w 500©W  ¿ì¤½«Ç

     ¤W¥«³nÅ餽¥q ´M§ä¥x¥_¿¤¥« 150©W ¢w 250©W  ¿ì¤½«Ç

     ¥~°Ó¶T©ö¤½¥q ´M§äªñ±¶¹B¡B®ð¬£ 150©W ¢w 200©W ¿ì¤½«Ç

     ¤j«¬¶q³c°Ó³õ ´M§ä¦ì©ó¥x¥_¿¤¥« 1500©W ¢w 2000©W ¤g¦a

     ¤j«¬¶E©Ò   ´M§ä¥_¥«ªF°Ï 250©W ¢w 350©W ªù¶EÂåÀø³õ©Ò
   
    
     µ¥µ¥...¥xÆW³Ì¨ã»·´º¤§²£·~..
     

  ¬°¤FÂX¤j¤½¥qÀç¹B¦Ó©e°U§Ú­Ì´M§ä¾A¦Xªº¿ì¤½³õ©Ò¡A

  address@hidden

  ¬Ù«o±z¤é«á¥i¯àªº³Â·Ð¡I

  ¦pªG±z¦³ 10 ©W ¢w 1000 ©W ªº¿ì¤½«Ç¡A­n¥X¯²¡A½Ð³t»P§Ú­ÌÁpµ¸¡I
 
  ±zªºº¡·N¡A¬O§Ú­Ìªº¦¨´N¡C


  ·ç°T¤£°Ê²£ °Ó¥ò³¡
  Ápµ¸¤H¡G³³¤p©j 
  TeL¡]¥Nªí¸¹¡^02-27492314
  ¦æ°Ê¹q¸Ü¡G0937063831
  
From address@hidden Mon Jul 29 08:34:09 2002
Received: from 211-172-235-116-e-serverbank.com ([211.172.235.116] 
helo=localhost)
    by fencepost.gnu.org with smtp (Exim 3.35 #1 (Debian))
    id 17Z9iy-0004Qn-00
    for <address@hidden>; Mon, 29 Jul 2002 08:34:08 -0400
Reply-To: address@hidden
From: (ÁÖ)À¯´Ï¿ÂÄ¿¹Â´ÏƼ<address@hidden>
To: address@hidden
Subject: (±¤°í) Àü±¹ ÃÑÆǸðÁý - À¯¾Æ±³À° ¿µ¾î±³Àç ¹× ±³±¸ÆǸÅ
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/html; charset="ks_c_5601-1987"
Date: Mon, 29 Jul 2002 21:32:57 +0900
Message-Id: <address@hidden>
Sender: address@hidden
Errors-To: address@hidden
X-BeenThere: address@hidden
X-Mailman-Version: 2.0.11
Precedence: bulk
List-Help: <mailto:address@hidden>
List-Post: <mailto:address@hidden>
List-Subscribe: <http://mail.gnu.org/mailman/listinfo/bug-gmp>,
    <mailto:address@hidden>
List-Id: Bug reports for GMP - GNU's Multiple Precision Library 
<bug-gmp.gnu.org>
List-Unsubscribe: <http://mail.gnu.org/mailman/listinfo/bug-gmp>,
    <mailto:address@hidden>
List-Archive: <http://mail.gnu.org/pipermail/bug-gmp/>

<html>
<head>
<title>Untitled Document</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=euc-kr">
</head>
<body bgcolor="#FFD611" text="#000000"topmargin=0 leftmargin=o marginweight=0 
marginheight=0>
<div align="center">
<table width="500" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td height="400" bgcolor="#FFD611">
<div align="center"><br>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" 
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0";
 width="500" height="700">
<param name=movie value="http://211.172.235.116/all.swf";>
<param name=quality value=high>
<embed src="http://211.172.235.116/all.swf"; quality=high 
pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash";
 type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="700">
</embed>
</object><br>
</div>
<table width="95%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" align="center">
<tr>
<td>
<div align="center"><font size="2" color="#006699">Çã¶ô¾øÀÌ ¸ÞÀÏÀ» º¸³»¾î
Á˼ÛÇÕ´Ï´Ù<br>
º» ¸ÞÀÏÀº Á¤º¸Åë½Å¸Á ÀÌ¿ëÃËÁø ¹× Á¤º¸º¸È£ µî¿¡ °üÇÑ <br>
¹ý·ü Á¦ 50Á¶¿¡ ÀÇ°ÅÇÑ Á¦¸ñ¿¡<b>'[±¤°í]'</b>¶ó Ç¥½ÃµÈ ±¤°í ¸ÞÀÏÀ̸ç, <br>
À̸ÞÀÏ ÁÖ¼Ò ÀÌ¿Ü¿¡´Â ¾î¶² Á¤º¸µµ °¡Áö°í ÀÖÁö ¾ÊÀ¸¸ç, <br>
¼ö½ÅÀ» ¿øÄ¡ ¾ÊÀ¸½Ã¸é ¼ö½Å°ÅºÎ¸¦ ´­·¯ÁÖ¼¼¿ä!! <br>
<br>
We are very sorry for sending ad email without your permission.<br>
We do not have any infomation except your email adress.<br>
Press button below and press left button on next screen will erase<br>
your email address from our email system. Thank you.<br>
<b><br>
[<a href="mailto:address@hidden";>¼ö½Å°ÅºÎRejection</a>]<br>
</b></font><font size="2"><font color="#003366"><br>
<font color="#999999"><b><font color="#000066">¼­¿ï½Ã ¼ÛÆı¸ ¹æÀ̵¿ 44-3
Çö´ëÅäÇȽººôµù (ÁÖ)À¯´Ï¿ÂÄ¿¹Â´ÏƼ<br>
´ëÇ¥ÀÚ : ½Å¿ä½Ä<br>
ÀüÈ­: 02-6488-3000<br>
ÀüÀÚ¿ìÆí : <a href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a><br>
Åë½ÅÆǸž÷½Å°í¹øÈ£ : Á¦03724È£ </font></b></font></font></font></div>
</td>
</tr>
</table>
<div align="center"></div>
</td>
</tr>
</table>
</div>
</body>
</html>


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]