axiom-developer
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Axiom-developer] [InstallingMathAction]


From: unknown
Subject: [Axiom-developer] [InstallingMathAction]
Date: Mon, 19 Dec 2005 09:14:26 -0600

Changes http://wiki.axiom-developer.org/InstallingMathAction/diff
--
qweq vqwe qwe qwewqeq qweqw qwe qeqwe qwe qwe qwe qwe qwewqe ewqw e qwewqewqw 
ewrew ertreretert ertret er tret ertertret retretertret ert ert retet 
retretrete ertret retreterter tert re tert ertretrett ert er tretret ert ert 
ertert ret ert ertert ert ert er tert ret ert 

\begin{equation}
 \int_{x=0}^{x=1} \frac{dx}{\sqrt{1-x^3}}
\end{equation}

werew rwer werewrewrew werwerew ewrewr ewrewrewrew wrewrew rewr ew rewrewrewr 
ewrewrwerewr wer wer werewr wer werwer ewrewrewr ewr ewr ew
--
forwarded from http://wiki.axiom-developer.org/address@hidden
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]