automake
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Shocking document


From: okurhatti
Subject: Re: Shocking document
Date: 18 May 2004 05:13:17 -0000

From: address@hidden
Subject: Mesajýnýz okur hattýna ulaþmýþtýr

Deðerli Okurumuz,
Gazetemize göstermiþ olduðunuz ilgi için teþekkür ederiz. Mesajýnýz ilgili 
birimlere iletilmiþtir. En Kýsa sürede yanýt alacaksýnýz.
Saygýlarýmýzla.


OKUR HATTI
-------- Original Message --------

> Let'us be short: you have no experience in writing letters!!!
> 
> 


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]