gnokii-users
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

make error


From: michal
Subject: make error
Date: Fri, 02 Sep 2005 10:01:07 +0800
User-agent: Mozilla Thunderbird 1.0.6 (X11/20050727)

not sure what to do with that:

ost system:    linux-gnu
  Gnokii version:   20050831
  Xgnokii version:  20050810
  X (GTK) support:  no
  Debug:       yes
  XDebug:       yes
  RLPDebug:      yes
  NLS:        yes
  IrDA:        yes
  ical read support: no
  Bluetooth:     no
  Security:      no
  Build Shared Lib:  yes
  Build Static Lib:  yes
  Win32:       no
  Prefix:       /usr/local

 Type 'make' for compilation and then 'make install',
 'make install-suid', 'make install-strip' or 'make install-ss' to
 install gnokii. If you wish to install gnokii sgid gnokii (install-suid or
 install-ss) be sure to have 'gnokii' group in your system.


 gcc -g -O2 -I../../include -I/usr/X11R6/include -c virtmodem.c -o
virtmodem.o >/dev/null 2>&1
/bin/sh ../../libtool --mode=link gcc -o libDATA.la at-emulator.lo
datapump.lo rlp-common.lo rlp-crc24.lo virtmodem.lo
ar cru .libs/libDATA.a .libs/at-emulator.o .libs/datapump.o
.libs/rlp-common.o .libs/rlp-crc24.o .libs/virtmodem.o
ranlib .libs/libDATA.a
creating libDATA.la
(cd .libs && rm -f libDATA.la && ln -s ../libDATA.la libDATA.la)
make[1]: Opuszczenie katalogu `/usr/src/gnokii-20050831/common/data'
make -C po
make[1]: WejĹie do katalogu `/usr/src/gnokii-20050831/po'
make gnokii.pot-update
^[[?1;2cmake[2]: WejĹie do katalogu `/usr/src/gnokii-20050831/po'
sed -e '/^#/d' remove-potcdate.sin > t-remove-potcdate.sed
^[[?1;2cmv t-remove-potcdate.sed remove-potcdate.sed
/usr/bin/xgettext --default-domain=gnokii --directory=.. \
 --add-comments=TRANSLATORS: --keyword=_ --keyword=N_ \
 --files-from=./POTFILES.in \
 --copyright-holder='1999-2003 Hugh Blemings, Pavel Janik, Pawel Kot' \
 --msgid-bugs-address='address@hidden'
/usr/bin/xgettext: uwaga: typ pliku `common/vcal.lx' z rozszerzeniem
`lx' jest nieznany; sprĂłbujÄ C
test ! -f gnokii.po || { \
 if test -f ./gnokii.pot; then \
  sed -f remove-potcdate.sed < ./gnokii.pot > gnokii.1po && \
  sed -f remove-potcdate.sed < gnokii.po > gnokii.2po && \
  if cmp gnokii.1po gnokii.2po >/dev/null 2>&1; then \
   rm -f gnokii.1po gnokii.2po gnokii.po; \
  else \
   rm -f gnokii.1po gnokii.2po ./gnokii.pot && \
   mv gnokii.po ./gnokii.pot; \
  fi; \
 else \
  mv gnokii.po ./gnokii.pot; \
 fi; \
}
make[2]: Opuszczenie katalogu `/usr/src/gnokii-20050831/po'
test -z "cs.gmo de.gmo et.gmo fi.gmo nl.gmo sk.gmo pl.gmo it.gmo sl.gmo
fr.gmo zh_CN.gmo" || make cs.gmo de.gmo et.gmo fi.gmo nl.gmo sk.gmo
pl.gmo it.gmo sl.gmo fr.gmo zh_CN.gmo
make[2]: WejĹie do katalogu `/usr/src/gnokii-20050831/po'
^[[?1;2c/usr/bin/msgmerge --update cs.po gnokii.pot
.................................................................................................
zrobione.
rm -f cs.gmo && /usr/bin/msgfmt -c --statistics -o cs.gmo cs.po
14 przetĹumaczonych komunikatĂłw, 58 tĹumaczeĹ budzi wÄtpliwoĹi, 816 nie
przetĹumaczonych komunikatĂłw.
^[[?1;2c/usr/bin/msgmerge --update de.po gnokii.pot
......................................................................................................
zrobione.
rm -f de.gmo && /usr/bin/msgfmt -c --statistics -o de.gmo de.po
297 przetĹumaczonych komunikatĂłw, 291 tĹumaczeĹ budzi wÄtpliwoĹi, 300
nie przetĹumaczonych komunikatĂłw.
^[[?1;2c/usr/bin/msgmerge --update et.po gnokii.pot
.......................................................................................................
zrobione.
rm -f et.gmo && /usr/bin/msgfmt -c --statistics -o et.gmo et.po
720 przetĹumaczonych komunikatĂłw, 16 tĹumaczeĹ budzi wÄtpliwoĹi, 152
nie przetĹumaczone komunikaty.
^[[?1;2c/usr/bin/msgmerge --update fi.po gnokii.pot
.................................................................................................
zrobione.
rm -f fi.gmo && /usr/bin/msgfmt -c --statistics -o fi.gmo fi.po
12 przetĹumaczonych komunikatĂłw, 42 tĹumaczenia budzÄ wÄtpliwoĹi, 834
nie przetĹumaczone komunikaty.
^[[?1;2c/usr/bin/msgmerge --update nl.po gnokii.pot
.................................................................................................
zrobione.
rm -f nl.gmo && /usr/bin/msgfmt -c --statistics -o nl.gmo nl.po
23 przetĹumaczone komunikaty, 90 tĹumaczeĹ budzi wÄtpliwoĹi, 775 nie
przetĹumaczonych komunikatĂłw.
^[[?1;2c/usr/bin/msgmerge --update sk.po gnokii.pot
.........................................................................................................
zrobione.
/usr/bin/msgmerge: uwaga: NastÄpujÄcy msgid zawiera znaki spoza ASCII.
             BÄdzie to sprawiaÄ problemy tĹumaczom
uĹźywajÄcym kodowania znakĂłw
             innego niĹź teraz uĹźywane. Lepiej uĹźywaÄ
msgid wyĹÄcznie ze znakĂłw ASCII.
             xgnokii version: %s
             gnokii version: %s

             Copyright (C) 1999 Pavel Janík ml.,
             Hugh Blemings & Jan Derfinak

rm -f sk.gmo && /usr/bin/msgfmt -c --statistics -o sk.gmo sk.po
365 przetĹumaczonych komunikatĂłw, 293 tĹumaczenia budzÄ wÄtpliwoĹi, 230
nie przetĹumaczonych komunikatĂłw.
^[[?1;2c/usr/bin/msgmerge --update pl.po gnokii.pot
.........................................................................................................
zrobione.
rm -f pl.gmo && /usr/bin/msgfmt -c --statistics -o pl.gmo pl.po
863 przetĹumaczone komunikaty, 16 tĹumaczeĹ budzi wÄtpliwoĹi, 9 nie
przetĹumaczonych komunikatĂłw.
^[[?1;2c/usr/bin/msgmerge --update it.po gnokii.pot
.......................................................................................................
zrobione.
rm -f it.gmo && /usr/bin/msgfmt -c --statistics -o it.gmo it.po
384 przetĹumaczone komunikaty, 242 tĹumaczenia budzÄ wÄtpliwoĹi, 262 nie
przetĹumaczone komunikaty.
^[[?1;2c/usr/bin/msgmerge --update sl.po gnokii.pot
.......................................................................................................
zrobione.
rm -f sl.gmo && /usr/bin/msgfmt -c --statistics -o sl.gmo sl.po
585 przetĹumaczonych komunikatĂłw, 171 tĹumaczeĹ budzi wÄtpliwoĹi, 132
nie przetĹumaczone komunikaty.
^[[?1;2c/usr/bin/msgmerge --update fr.po gnokii.pot
.......................................................................................................
zrobione.
rm -f fr.gmo && /usr/bin/msgfmt -c --statistics -o fr.gmo fr.po
fr.po:31: nie zgadza siÄ liczba specyfikacji formatu w 'msgid' i w 'msgstr'
/usr/bin/msgfmt: znaleziono 1 bĹÄd krytyczny
make[2]: *** [fr.gmo] BĹÄd 1
make[2]: Opuszczenie katalogu `/usr/src/gnokii-20050831/po'
make[1]: *** [stamp-po] BĹÄd 2
make[1]: Opuszczenie katalogu `/usr/src/gnokii-20050831/po'
make: *** [po] BĹÄd 2
address@hidden:/usr/src/gnokii-20050831 #
1;2c1;2c1;2c1;2c1;2c1;2c1;2c1;2c1;2c1;2c1;2c1;2c1;2c1;2c1;2c1;2c


any ideas?


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]