bug-cvs
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Bilgi Portalý


From: Moderator Adnan
Subject: Bilgi Portalý
Date: Tue, 18 Jan 2005 05:56:55 +0200

Arkadaþlar,

Eðer ilginizi çekerse http://www.isokalite.com adlý bir kalite
eðitim sitemiz var.

Ziyaret ederseniz seviniriz.

Moderator
Adnan Karaer

Ayrýca : Yayýnlanmasýný istediðiniz özgün eðitimlerinizi de
yayýnlayabiliriz.

Sadece þirket çalýþanlarýnýzýn þifre girerek alabileceði
eðitimlerinizi burada yayýnlayabilirsiniz.


Not: Bu mail sadece bilgilendirme amacýyla
bir kereye mahsus gönderilmiþtir. Cevap vermeniz
gerekmemektedir.reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]